dnes je 9.8.2022

Input:

355/2006 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, ve znění účinném k 10.5.2012

č. 355/2006 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, ve znění účinném k 10.5.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2006
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
144/2012 Sb.
(k 10.5.2012)
mění název vyhlášky, § 1, § 6, přílohy č. 3 a 6; vkládá nové § 6a a přílohy č. 7 a 8
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,
b)  vzor průkazu historického vozidla,
c)  podmínky provozu historického a sportovního vozidla,
d)  způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,
e)  vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla,
f)  způsob a podmínky testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „silniční vozidlo”),
g)  vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,
h)  vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
§ 2
Registrace historického vozidla
(1)  Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
(2)  Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá
a)  vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,
b)  barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,
c)  původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
d)  doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
e)  doklad totožnosti,
f)  doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,
g)  údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,
h)  souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.
(3)  Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní
Nahrávám...
Nahrávám...