dnes je 15.7.2024

Input:

Podmínky provozování silniční dopravy: Koncese

25.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.2 Podmínky provozování silniční dopravy: Koncese

Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr

Zákon o silniční dopravě uvádí jako základní podmínku pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby držení koncese. Konkrétně jde o ustanovení § 4 zákona č. 111/1994 Sb., kde je stanoveno, že provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze jen na základě koncese, nestanoví-li zákon o silniční dopravě jinak.

Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby je živnostenským podnikáním podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Je tedy živností podle § 2 tohoto zákona, a to živností koncesovanou, k jejímuž provozování je nezbytné mít státní povolení, jímž je právě koncese. Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.

Konkrétně se tato koncesovaná živnost jmenuje „silniční motorová doprava” a soustředí se do 4 druhů:

 • nákladní silniční doprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

 • osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;

 • nákladní silniční doprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

 • osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Koncesi vydává ve správním řízení živnostenský úřad, a to na základě žádosti a po zaplacení správního poplatku. O udělení koncese žádá fyzická nebo právnická osoba u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu bez ohledu na bydliště fyzické osoby nebo sídlo podnikatele, protože podle § 71 odst. 1 a 4 živnostenského zákona je k postupu podle zákona, jímž je i řízení o koncesi, příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání (tady žádost) doručeno jako prvnímu. V případě provozování silniční dopravy pro cizí potřeby jako koncesované živnosti může právnická nebo podnikající fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku na rozdíl od živností ohlašovacích (u nichž lze zahájit podnikání ohlášením, po němž živnostenský úřad – splňuje-li ohlašovatel všechny zákonné podmínky – provede zápis do živnostenského rejstříku a zašle o tom ohlašovateli výpis) začít v uvedené oblasti podnikat až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Žádost o vydání koncese

Žadatel, který chce započít s provozováním živnosti silniční motorová doprava, předloží živnostenskému úřadu žádost na formuláři, který je dostupný ke stažení na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (http://www.mpo.cz/dokument77388.html) nebo jej lze získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadu. 

Podnikající fyzická osoba v žádosti uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat;

 • státní občanství;

 • bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo);

 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum a místo narození a rodné příjmení;

 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, bude-li je odpovědný zástupce při provozování živnosti používat, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení);

 • předmět podnikání, tedy v tomto případě „silniční motorová doprava”, přičemž je třeba uvést požadovaný druh (např. nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí);

 • sídlo (dříve „místo podnikání”) – tedy název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo);

 • identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno;

 • adresu provozovny nebo provozoven, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění;

 • případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.

Podnikající fyzická osoba v tomto případě dále uvede též údaje potřebné podle zákona o silniční dopravě, takže žádost doloží:

 • prohlášením odpovědného zástupce (v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí být ustanoven vždy), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před (kterýmkoliv) živnostenským úřadem, což doloží dokladem; podle čl. 4 nařízení (ES) č. 1071/2009 by odpovědný zástupce by měl mít k podnikateli v silniční dopravě buď skutečnou (přímou) vazbu, čímž se rozumí, že je jeho zaměstnancem nebo ředitelem na základě pracovněprávního vztahu, statutárním orgánem, nebo je-li podnikem fyzická osoba, je touto osobou apod., a pokud nebude mít odpovědný zástupce přímou vazbu, tak je podle nařízení ES možné mít odpovědného zástupce s nepřímou vazbou na základě jiného smluvního vztahu, ale pouze v případě, že celkový vozový park podnikatele v silniční dopravě čítá nejvýše 50 vozidel (s větším vozovým parkem proto musí mít podnikatel v silniční dopravě odpovědného zástupce vždy jen s přímou vazbou na něj);

 • dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce (takovým dokladem může být pouze osvědčení o odborné způsobilosti);

 • doklady prokazujícími finanční způsobilost;

 • dokladem prokazujícím usazení, tj. právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, a skutečnost, že po udělení koncese bude mít k dispozici alespoň jedno vozidlo.

Dále je třeba žádost doložit dokladem o zaplacení příslušného správního poplatku, který je 1000 Kč za přijetí žádosti pro toho, kdo do podnikání teprve vstupuje. Pro ty, kteří již živnostníky jsou (byť v jiném oboru), činí správní poplatek 500 Kč. Je-li žádost podávána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, zaplatí k takto stanovenému poplatku ještě 50 Kč. Správní poplatky jsou shodné jak pro právnické osoby, tak pro fyzické osoby.

Právnická osoba v žádosti uvádí zejména tyto údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a u osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen;

 • údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost provozována, kterými jsou jméno a příjmení, rodné příjmení, státní občanství, bydliště, místo pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, a jedná-li se o osobu s bydlištěm mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum a místo narození;

 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno;

 • předmět podnikání uvedený v požadovaném rozsahu (např. nákladní doprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí);

 • adresu provozovny nebo provozoven, ve kterých bude provozování živnosti

Nahrávám...
Nahrávám...