dnes je 21.6.2024

Input:

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2
Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel

Mgr. Karel Kovář

Maximální povolené rozměry

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené v ustanovení § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav uvedené v § 7 citované vyhlášky.

Podle legislativy Evropského společenství musely členské státy reagovat na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 a zapracovat ji do své legislativy. V podmínkách České republiky jde o transpozici do ustanovení § 7 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. V § 7 odst. 1 písm. a) se stanovuje největší povolená šířka vozidel kategorie M, N, O, R, T nebo C na maximálně 2,55 m a u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou s tloušťkou stěny větší než 45 mm na maximálně 2,60 m.

Směrnice Rady 96/53/ES , ve stávajícím znění, povoluje u vozidel největší povolenou šířku 2,55 m a u vozidel s klimatizovanou nástavbou, nebo klimatizovaných kontejnerů nebo výměnné nástavby přepravované vozidly, povoluje největší šířku 2,60 m, čímž lze naši legislativu považovat za v souladu s uvedenou směrnicí.

Povolená délka jízdní soupravy složená z nákladního vozidla a vleku je 18,75 m, která nesmí být překročena. Do délky jízdní soupravy se započítává i přesahující náklad.

Provozování jízdní soupravy o větší délce než stanovené prováděcí vyhláškou je možné pouze na základě "Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace". Toto rozhodnutí vydává silniční správní úřad. Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito ke zvláštnímu užívání. V případě dálnic vydává rozhodnutí Ministerstvo dopravy ČR, u silnic, nepřesáhne-li přeprava území jednoho kraje, vydává rozhodnutí příslušný krajský úřad, přesahuje-li přeprava více krajů, vydává rozhodnutí opět Ministerstvo dopravy ČR. V případě zvláštního užívání místní komunikace vydává rozhodnutí obecní úřad.

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se podává písemně volnou formou k příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který o žádosti zpravidla rozhoduje bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Žádost musí obsahovat:

  • účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat;

  • návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy;

  • druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito;

  • hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení;

  • nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.

U přeprav zvláště rozměrných a těžkých předmětů musí být žádost podrobnější a obsahem musí odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Za rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace musí mít řidič u sebe a při kontrole jej předložit. Provozování nadrozměrných nebo těžkých vozidel bez rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je přestupkem řidiče, jemuž hrozí v blokovém řízení pokuta do výše 15 000 Kč nebo ve správním řízení pokuta do 30 000 Kč a současně se přestupku dopouští i provozovatel, kterému lze uložit ve správním řízení pokutu až do výše 500 000 Kč.

Seznam pracovišť Ministerstva dopravy ČR pověřených k vydávání rozhodnutí povolení pro zvláštní užívání pozemní komunikace:

Pracovník Adresa Telefon Fax
Ing. Zdeňka Kovářová
zdenka.kovarova@mdcr.cz
Ministerstvo dopravy ČR
nábřeží Ludvíka svobody 12
110 15, Praha 1
225 131 305
Zdeňka Týrová
zdenka.tyrova@rsd.cz
ŘSD ČR – správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44, České Budějovice
386 792 114 386 792 194
Ing. Petr Česal
petr.cesal@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Plzeň
Hřímalého 37
320 25, Plzeň
377 333 741
377 333 711
Zdenka Špatenková
zdenka.spatenkova@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Chomutov
pracoviště AZ PALAC ZDAR a. s.
Dlouhá 1/12
400 01, Ústí nad Labem
724 346 805
475 209 553
Jaroslava Benešová
jaroslava.benesova@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41, Hradec Králové
495 800 238 495 800 239
Bc. Václav Vašenda
vaclav.vasenda@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81, Ostrava
596 663 481 596 633 559
neobsazeno ŘSD ČR – závod Brno
Šumavská 33
602 00, Brno

Maximální povolené hmotnosti

Provoz na pozemních komunikacích je stanoven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za podmínek uvedených v tomto zákoně smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon jinak, přičemž uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

Obecně lze říci, že po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné i za podmínek uvedených v § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech,

Nahrávám...
Nahrávám...