dnes je 19.6.2024

Input:

32/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 32/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001
o evidenci dopravních nehod
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
419/2021 Sb.
(k 17.12.2021)
mění
419/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
vkládá slova v § 2 písm. c)
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 123 odst. 5 zákona:
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.
§ 2
Pojmy
Pro účely vedení záznamů v evidenci dopravních nehod se považuje
a)  za účastníka dopravní nehody každý, kdo se v čase a místě dopravní nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehody,
b)  za usmrcenou osobu osoba, která zemřela při dopravní nehodě nebo na následky způsobené dopravní nehodou, nejpozději však do 30 dnů po dopravní nehodě,
c)  za těžké zranění těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona1) ; pro účely poskytování dat podle předpisu Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,
d)  za lehké zranění jiné než těžké zranění, a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti,
e)  za škodu újma vzniklá na vozidle nebo na jiném majetku při dopravní nehodě nebo v souvislosti s ní, jejíž výši stanoví odhadem příslušník Policie České republiky, který dopravní nehodu objasňuje.
Evidence dopravních nehod
§ 3
Evidence dopravních nehod obsahuje údaje o dopravních nehodách nahlášených Policii České republiky, s výjimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody povinni Policii České republiky oznamovat4) .
§ 4
Evidence údajů o účastníkovi dopravní nehody
(1)  O účastníku dopravní nehody se v evidenci dopravních nehod vždy eviduje
a)  jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,
b)  stav a chování účastníka v době dopravní nehody, včetně případného ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
c)  umístění účastníka ve vozidle v době dopravní nehody,
d)  užití bezpečnostních pomůcek a zádržného systému,
e)  následky dopravní nehody na životě a zdraví účastníka,
f)  poskytnutí první pomoci,
g)  způsob vyproštění z vozidla po dopravní nehodě.
(2)  O řidiči, který se účastnil dopravní nehody, se v evidenci dopravních nehod evidují kromě údajů uvedených v odstavci 1 ještě tyto údaje:
a)  řidičská oprávnění zapsaná v jeho řidičském průkazu,
b)  datum prvého udělení řidičského oprávnění,
c)  nejvyšší ukončené vzdělání,
d)  stav řidiče a vnější okolnosti mající bezprostřední vliv na chování řidiče v době dopravní nehody.
§ 5
Evidence údajů o vozidle
O vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, se v evidenci dopravních nehod vždy eviduje
a)  druh vozidla,
b)  stát, ve kterém je vozidlo evidováno,
c)  tovární značka, typ a rok první registrace vozidla,
d)  údaje o způsobu a druhu využívání vozidla,
e)  údaje o platnosti technické prohlídky,
f)  upřesňující údaje o vozidle, například celková hmotnost a obsaditelnost,
g)  doplňující údaje o vozidle, například přeprava nebezpečného nebo nadměrného nákladu a jízda s právem přednostní jízdy,
h) 
Nahrávám...
Nahrávám...