dnes je 13.4.2024

Input:

Rozdělení a charakteristika dopravy

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 Rozdělení a charakteristika dopravy

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Poslání dopravy

Distribuční logistika byla vždy velmi důležitou disciplínou v logistickém řetězci a její význam stále roste hlavně díky globalizaci.

Distribuce je proces, kterým se zboží nebo služby dostávají na správné místo, ve správném množství, stavu a čase, při optimálním poměru mezi úrovní dodacích služeb a vznikajícími náklady dále zahrnuje prodej a dodávku zboží nebo služeb od výrobce k zákazníkovi (spotřebiteli). Jedná se o jakýkoliv obrat zboží mezi hospodářskými jednotkami a její obsahovou náplní jsou všechny aktivity s tímto obratem spojeny.

Distribuce řeší tři druhy rozporů:

 • v kvantitě mezi množstvím výrobků, které je ekonomické vyprodukovat jednotlivými dodavateli a množstvím, které běžně potřebuje zákazník),

 • v sortimentu - mezi sortimentem, který produkuje jednotlivý dodavatel a sortimentem, který žádá zákazník),

 • v lokalizaci - výrobci nejsou umístěni bezprostředně u zákazníka.

Významně se podílí na úrovni zákaznického servisu vyjádřené spokojeností zákazníka. Doprava a přeprava generuje významnou část logistických nákladů, a proto je pro podnik efektivní její optimalizace v logistickém řetězci.

Základní segmenty distribuční sítě:

 • doprava,

 • sklady a distribuční logistická centra,

 • komunikační a výpočetní systémy.

Doprava je spojovacím článkem mezi:

 • jednotlivými výrobními odvětvími,

 • výrobou a konečným spotřebitelem,

 • jednotlivými články logistického a distribučního řetězce.

V této oblasti rozlišujeme základní pojmy doprava a přeprava.

Doprava a dopravní proces

Doprava je určitý technologický proces, při kterém dochází k pohybu dopravních prostředků po dopravní trase. Představuje souhrn činností, kterými se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přemísťování osob nebo věcí dopravními prostředky nebo zařízeními. Doprava určuje jak rychle a spolehlivě se přepravovaný předmět přemísťuje z jednoho místa do jiného. K realizaci dopravy jsou potřebné:

 • dopravní prostředky,

 • dopravní cesta,

 • předmět přemístění,

 • lidský činitel.

Dopravní proces je možno charakterizovat jako uspořádaný soubor operací, kterými se zajišťuje realizace přepravy.

Přeprava a přepravní proces

Přeprava je charakterizována jako spotřební proces, kdy se jedná o přemísťování zboží, nebo osob. Pak hovoříme o tom, že přeprava je produktem nákladní, resp. osobní dopravy. V nákladní dopravě přesun v prostoru přidává hodnotu přepravovanému nákladu.

Přepravní proces je "výrobním" procesem v dopravě.

Rozmístění dopravy je ovlivněno hlavně socioekonomickými činiteli. K hlavním socioekonomickým činitelům, kteří ovlivňují objem, strukturu a rozmístění dopravy patří rozmístění výrobních sil v dané oblasti, úroveň rozvoje hospodářství a bilance výroby a spotřeby v územních celcích. Vlivem technického pokroku se prosazuje mimo jiné koncentrace v dopravě. Dálková doprava se soustřeďuje na nejlépe vybavených komunikacích, zabezpečující efektivnější provoz. Nerentabilní tratě se ruší. Se stoupající rychlostí se zvyšují nároky na profil železničních tratí.

Doprava vyžaduje 3 základní složky:

 • dopravní cesty (sítě) - (silnice, železnice, splavné řeky, vzdušné koridory...); dopravní cesty nevedou většinou přímo ale vlivem přírodních překážek a objektů vytvořených člověkem se odchylují od přímého směru,

 • dopravní prostředky - (vlaky, autobusy, letadla, lodě...), dopravní prostředky převážejí náklady a lidi, přepravují suroviny do továren a odtud výrobky ke spotřebitelům, lidé jezdí za prací, do škol, za službami a využívají dopravu k cestování,

 • dopravní zařízení (uzly) - přístavy, letiště, překladiště...

Podle dopravních cest a dopravních prostředků rozlišujeme různé druhy dopravy. Mezi suchozemské druhy řadíme dopravu silniční, železniční, potrubní a dopravu energií. Do dopravy vodní patří vnitrozemská vodní (říční a jezerní) a námořní plavba. Zvláštní skupinou je letecká doprava, potrubní doprava a doprava zpráv a informací.

Další dělení dopravy:

Veřejná doprava

Dopravci nabízející veřejnou dopravní službu publikují tarify mezi pevně stanovenými místy. Podstupují riziko nevyrovnanosti poptávky a z tohoto důvodu mají tendenci hledat smluvní partnery pro přepravu a postupně přecházejí do oblasti smluvní přepravy.

Smluvní doprava

Smluvní dopravce poskytuje dopravní servis omezenému počtu přepravců na základě smluvních vztahů zakotvených v zasilatelské smlouvě. Ceny za poskytované dopravní služby jsou nižší než u veřejných dopravců, ale to je vyváženo vyšší úrovní stability a vyrovnanosti poptávky.

Soukromá doprava

Odlišnost soukromé od

Nahrávám...
Nahrávám...