dnes je 23.4.2024

Input:

242/2016 Sb., Zákon celní zákon, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 242/2016 Sb., Zákon celní zákon, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. července 2016
celní zákon
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 3, § 39, § 42, § 43 a část osmou
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 3, § 23, § 26, § 38 a § 64; vkládá § 61a; nová přechodná ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 61a a § 66
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 57, § 58 a § 59
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 3 odst. 2 písm. c) a § 69 odst. 3; nová přechodná ustanovení
355/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 70 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a přímo použitelné mezinárodní smlouvy (dále jen „přímo použitelný předpis Evropské unie”)
1.  výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na celní území Evropské unie nebo jej opouští,
2.  sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o obchodu Evropské unie,
3.  správu cel a
4.  povolení související se správou cel a
b)  správu daní, stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že se pro jejich správu použijí ustanovení o správě cel.
§ 2
Výkon působnosti
Působnost podle tohoto zákona vykonává správní orgán, který vykonává správu cel (dále jen „správce cla”).
§ 3
Použití jiných právních předpisů
(1)  Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo tento zákon jinak.
(2)  Podle správního řádu se postupuje v případě
a)  řízení o přestupcích,
b)  stanovení celního prostoru,
c)  prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, stanovení podmínek výkonu činnosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci vyjádření k žádosti o povolení záměru týkajícího se nemovité věci, která je ve svobodném pásmu,
d)  řízení ve věci povolení podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) s výjimkou povolení ručitele a povolení vztahujícího se k užívání jistoty,
e)  řízení ve věci osvědčení schváleného hospodářského subjektu a osvědčení o úlovku při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ,
f)  schválení osoby k používání přepravy na podkladě karnetu TIR nebo vyloučení osoby z tohoto používání.
(3)  Stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že pro správu daní se použijí ustanovení o správě cel, použijí se v souvislosti se správou těchto daní také ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a tohoto zákona o povoleních souvisejících se správou cel.
§ 4
Místní příslušnost správce cla
(1)  Správce cla, který je příslušný k vedení celního řízení, je místně příslušný ke správě cla, pokud je nebo mělo být clo v tomto řízení vyměřováno.
(2)  Správce cla, který jako první zjistil skutečnosti, na jejichž základě vznikl celní dluh, je místně příslušný k
a)  vyměření cla mimo celní řízení,
b)  doměření cla a
c)  zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení nebo doměřovaného cla zajišťovacím příkazem.
(3)  K celnímu řízení ve věci
a)  vyřízení celního režimu je místně příslušný správce cla, který je místně příslušný k propuštění zboží do tohoto režimu,
b)  propuštění zboží do zvláštního režimu nebo vyřízení tohoto režimu je místně příslušný správce cla, který je jako takový označen v povolení k použití zvláštního režimu,
c)  vývozu zboží dopravovaného potrubím nebo vedením je místně příslušný správce cla, v jehož územním obvodu
Nahrávám...
Nahrávám...