dnes je 13.4.2024

Input:

144/1982 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

č. 144/1982 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. března 1982
o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
Dne 14. listopadu 1975 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).
S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a listina o přístupu Československé socialistické republiky k Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 25. února 1981 s výhradou, že Československá socialistická republika se v souladu s článkem 58 Úmluvy necítí vázána článkem 57 odst. 2 až 6 Úmluvy.
Při přístupu k Úmluvě bylo současně učiněno prohlášení Československé socialistické republiky, že ustanovení článku 52 odst. 1 Úmluvy je v rozporu se zásadou, že žádný stát nemá být zbavován možnosti stát se účastníkem mnohostranných mezinárodních smluv.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 53 odst. 1 dnem 20. března 1978. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 53 odst. 2 dnem 25. srpna 1981.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
Náměstek ministra:
Ing. Jablonský v. r.
 
CELNÍ ÚMLUVA
o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
(Úmluva TIR)
Smluvní strany,
přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly,
berouce v úvahu, že zlepšení přepravních podmínek je považováno za jeden ze základních předpokladů vzájemného rozvoje spolupráce,
vyjadřujíce se kladně k otázce zjednodušení a sjednocování administrativních formalit v oblasti mezinárodních přeprav, zejména na hranicích,
dohodly se takto:
KAPITOLA I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
a) Definice
Článek 1
Pro účely této úmluvy se rozumí
a)  „operací TIR” přeprava zboží od celnice odeslání k celnici určení podle režimu zvaného „režim TIR” stanoveného touto úmluvou;
b)  „dovozními nebo vývozními cly a poplatky” cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé dávky, které se vybírají při dovozu nebo vývozu anebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, s výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytnutých služeb;
c)  „silničním vozidlem” nejen motorové silniční vozidlo, ale rovněž i jakýkoli přívěs nebo návěs určený k tomu, aby k němu byl připojen;
d)  „jízdní soupravou” spřažená vozidla, která se účastní silničního provozu jako celek;
e)  „kontejnerem” přepravní zařízení (přepravní skříň, snímatelná cisterna nebo jiné obdobné zařízení):
i)  zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží, ii) mající trvalou povahu a tudíž dostatečně pevné, aby mohlo být opětovně používáno, iii) speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy beze změny nákladu, iv) konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný,
v)  konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat
Nahrávám...
Nahrávám...