dnes je 23.7.2024

Input:

13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.10.2023
ZÁKON
ze dne 23. ledna 1997
o pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
256/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění v § 9 odst. 3 číslovku 30, vkládá novou část čtvrtou, v § 25 odst. 6 doplňuje písm. g)
259/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 25 odst. 6 písm. e)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 23, § 27, § 40, § 41, vkládá nový § 44a
358/2003 Sb.
(k 29.10.2003)
nové znění § 18c, nová přechodná ustanovení
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
k oběma datům mění 15 novelizačních bodů
186/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 20 odst. 2 a 4 a § 20a odst. 3, 4 a 6
80/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 13 vkládá písm. h)
80/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 59 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 16, § 17, § 25, § 30, § 40 a § 44
311/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 19 odst. 2 vkládá písm. h)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 41a
97/2009 Sb.
(k 16.4.2009)
mění § 18e, § 25 odst. 7, § 27 a § 46 odst. 2, nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 41a
347/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; nová přechodná ustanovení
347/2009 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 268/2015 Sb.
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 40 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
288/2011 Sb.
(k 19.10.2011)
v § 20a vkládá nový odst. 3
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20a odst. 1 písm. h) a písm. i)
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 22b odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 20a odst. 1 písm. a)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 40, § 43a, § 43b, § 43c
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
vkládá v § 43 odst. 10
196/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem k datu 58 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
196/2012 Sb.
(k 13.6.2012)
mění § 22 a § 46 odst. 1
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 41 a § 46 odst. 2; ruší § 42
268/2015 Sb.
(k 13.11.2015)
mění § 9 a § 22c; nabývá účinnosti bod 4 přechodných ustanovení
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění, celkem k datu 116 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 23 odst. 1 písm. b)
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 22h odst. 1 až 3, § 40 odst. 2, § 43 odst. 4; nové přechodné ustanovení
370/2016 Sb.
(k 14.12.2016)
mění § 36, § 40 a § 44a; nové přechodné ustanovení
151/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 9 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 38d, § 40, § 42a, § 42b, § 43, § 43a, § 43b, § 43c
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 10, § 16, § 18g, § 30, § 32, § 40 a § 46; nové přechodné ustanovení
169/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění § 17 odst. 3, § 38 odst. 1, § 44 odst. 2
193/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
227/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 20a a § 41a
227/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem k datu 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
162/2020 Sb.
(k 30.4.2020)
mění § 19, § 23, § 42a, § 42b; vkládá § 19d, § 19e a § 41b
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 37 a § 40; vkládá § 37a; nové přechodné ustanovení
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 19b odst. 4 a 8 a § 19c odst. 2
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 40 odst. 9 a § 43a odst. 6; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 41a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
365/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 19c, § 19d, § 29 a § 42a
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 13, § 14 a § 36
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 43 odst. 3; nové přechodné ustanovení
178/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
178/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 18g odst. 4, 5, 7 a 8
178/2022 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 18m odst. 5
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 14 odst. 2 písm. b) a § 43 odst. 6
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění - dosud neuvedeno
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 16, § 40, § 44, § 46
152/2023 Sb.
(k 1.7.2026)
mění § 30 odst. 3 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,
b)  práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
c)  výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.
§ 2
Pozemní komunikace a jejich rozdělení
(1)  Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly1a)
(2)  Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
a)  dálnice,
b)  silnice,
c)  místní komunikace,
d)  účelová komunikace.
Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny
§ 3
(1)  O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.
(2)  Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie nebo třídy.
(3)  V případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně kategorie pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Do doby převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její dosavadní vlastník.
§ 4
Dálnice
(1)  Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.
(2)  Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.
(3)  Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.2)
§ 5
Silnice
(1)  Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.
(2)  Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a)  silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,
b)  silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c)  silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
(3)  Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2) , pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.
§ 6
Místní komunikace
(1)  Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.
(2)  Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto
Nahrávám...
Nahrávám...