dnes je 2.12.2023

Input:

Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2023.183
Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úvod

Tato zpráva podává přehled o provádění předpisů EU v sociální oblasti týkajících se odvětví silniční dopravy v členských státech za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. Upozorňuje také na hlavní problémy při prosazování a uplatňování příslušných ustanovení, která jsou obsažena v těchto čtyřech legislativních aktech:

1) nařízení (ES) č. 561/20061 (též známé jako nařízení o dobách řízení), které stanoví minimální požadavky na denní a týdenní doby řízení, přestávky a denní a týdenní doby odpočinku;

2) směrnice 2002/15/ES2 (též známá jako směrnice o pracovní době v silniční dopravě), která stanoví pravidla týkající se úpravy pracovní doby mobilních pracovníků. Stanovuje požadavky na maximální týdenní pracovní dobu, minimální přestávky v práci a na noční práci. Vztahuje se na řidiče, kteří spadají do oblasti působnosti nařízení o dobách řízení;

3) směrnice 2006/22/ES3 (též známá jako směrnice o prosazování práva), kterou se stanoví minimální úrovně silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců k ověření dodržování ustanovení nařízení o dobách řízení;

4) nařízení (EU) č. 165/20144 (též známé jako nařízení o tachografech), které stanoví požadavky na montáž a používání tachografů ve vozidlech spadajících do oblasti působnosti nařízení o dobách řízení.

Analýza provádění směrnice Rady 96/53/ES5 (známé také jako směrnice o hmotnostech a rozměrech), kterou se stanoví maximální přípustné rozměry těžkých nákladních vozidel ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a maximální přípustné hmotnosti v mezinárodní dopravě, je rovněž zahrnuta do této zprávy v souladu s článkem 10g směrnice.

Tato zpráva podle článku 17 nařízení o dobách řízení a článku 13 směrnice o pracovní době v silniční dopravě6 a článku 10g směrnice o hmotnostech a rozměrech7 obsahuje kvantitativní a kvalitativní údaje o kontrolách, které kontrolní orgány členských států provedly na silnicích a v provozovnách dopravců, a o zjištěných porušeních předpisů.

Zpráva je strukturována do tří oddílů: oddíl I obsahuje analýzu údajů o kontrolách provedených v rámci provádění směrnice 2006/22/ES a nařízení (ES) č. 561/2006 a o zjištěných porušeních předpisů, které poskytly jednotlivé členské státy, a oddíl II popisuje, jakým způsobem členské státy provedly směrnici 2002/15/ES. Oddíl III obsahuje analýzu údajů členských států o kontrolách provedených v rámci provádění směrnice Rady 96/53/ES a o zjištěných porušeních předpisů. Oddíl IV obsahuje hlavní závěry této zprávy. Pracovní dokument útvarů Komise doplňuje zprávu Komise o doplňující informace o sankcích, spolupráci mezi členskými státy, připomínky donucovacích orgánů a podrobnější statistiky týkající se provádění nařízení (ES) č. 561/2006 a směrnice 2002/15/ES. Nedoplňuje informace týkající se směrnice Rady 96/53/ES.

Předkládání údajů

Zprávy členských států o provádění ustanovení směrnice 2002/15/ES a nařízení (ES) č. 561/2006 musí být předkládány do 30. září po uplynutí dvouletého období, na které se má zpráva vztahovat, prostřednictvím jednotného formuláře zprávy stanoveného v rozhodnutí Komise ze dne 30. března 20178. Zprávy za období 2019–2020 měly být předloženy do 30. září 2021.

Své údaje o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 předložily všechny členské státy, i když mnohé po stanovené lhůtě. Členské státy poskytly požadovaný rozpis podrobných statistických údajů o kontrolách dodržování předpisů prováděných na silnicích a v provozovnách. Některé členské státy nicméně poskytnuté údaje nerozčlenily podle požadovaných kategorií, např. podle typu tachografu9 a druhu porušení předpisů10. Některé členské státy vysvětlily důvody, proč neposkytly všechny požadované informace11.

Informace o provádění směrnice 2002/15/ES, i když někdy velmi omezené, předložilo pouze 22 členských států a pouze 18 členských států poskytlo statistické údaje o kontrolách a jejich výsledcích. Kvůli tomu, že členské státy neposkytly dostatek kvantitativních údajů, je obtížné provést posouzení.

Vzhledem k tomu, že povinnosti podávat zprávy o provádění právních předpisů v sociální oblasti a směrnice o hmotnostech a rozměrech se vztahují ke stejnému období, považovala Komise za vhodné spojit zjištění kontrol do jedné společné zprávy. Směrnice o hmotnostech a rozměrech byla změněna směrnicí (EU) 2015/719,12 která v článku 10g zavádí od 7. května 2017 povinnost členských států podávat zprávy. Vnitrostátní informace musí být předloženy do 30. září roku následujícího po skončení příslušného dvouletého období. Zprávy za období 2019–2020 měly být předloženy do 30. září 2021. Členským státům byla poskytnuta excelová šablona, která jim má podávání zpráv usnadnit.

Devatenáct členských států13 předložilo své vnitrostátní informace, z nichž pouze Polsko zaslalo svou zprávu ve stanovené lhůtě. Všechny členské státy kromě Polska předložily informace rozdělené podle jednotlivých let a Irsko předložilo informace rozdělené podle čtvrtletí roku a podle typu vozidel (nákladní a osobní). V některých případech však byly informace neúplné. Malta sdělila, že není schopna poskytnout údaje za rok 2019 z důvodu závažné poruchy svého systému vážení. Německo uvedlo, že informace, které poskytlo, se týkají kontrol prováděných Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu a že nemá k dispozici jednotné statistické údaje o kontrolách spadajících do spolkových pravomocí. Belgie informovala o zbytkovém počtu zjištěných přetížených vozidel/kombinací vozidel, u nichž počet provedených kontrol nebyl pro roky 2019 a 2020 znám. Chorvatsko, Česká republika, Francie, Litva, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko nepředložily své vnitrostátní údaje pro stávající zprávy za období 2019–2020. Nedostatek kvantitativních údajů pro všechny členské státy neumožňuje komplexní posouzení.

Přehled činností v oblasti prosazování směrnice 2006/22/ES a nařízení (ES) č. 561/2006

1. Kontroly

V článku 2 směrnice 2006/22/ES se vyžaduje, aby členské státy zorganizovaly systém přiměřených a pravidelných kontrol, a to na silnicích i v provozovnách dopravců, na něž se vztahují ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006. Ve zmíněném článku je rovněž stanoveno, že minimální počet kontrol zahrnuje nejméně 3 % pracovních dnů řidičů14 vozidel, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006.

Z údajů členských států vyplývá, že celkový počet pracovních dnů15 zkontrolovaných v EU se snížil z přibližně 119,0 milionu16 v letech 2017–2018 na 108,9 milionu pracovních dnů zkontrolovaných v současném sledovaném období. To představuje pokles o 8 %. Při pohledu na údaje za jednotlivé státy je pokles počtu kontrolovaných pracovních dnů nejvýznamnější na Maltě (-901 %)17, v Irsku (-69 %), Bulharsku (-59 %) a Portugalsku (-47 %), zatímco nárůst počtu kontrolovaných pracovních dnů je nejvíce patrný v Řecku (+70 %) a Rumunsku (+44 %).

Jak je znázorněno na obrázku 1 níže, průměrný počet kontrolovaných pracovních dnů v EU činí 4,5 %, což je více, než požaduje směrnice18, ale představuje klesající trend ve srovnání s předchozími vykazovanými obdobími (5,4 % v letech 2017–2018 a 6,3 % v letech 2015–2016).

Obrázek 1: Procento zkontrolovaných pracovních dnů v jednotlivých členských státech

Většina členských států zkontrolovala více pracovních dnů, než je minimum požadované ve směrnici. Šest členských států však prahovou hodnotu 3 % nesplnilo, konkrétně Řecko, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta a Nizozemsko. Jedná se o stejný počet zemí jako v předchozím vykazovaném období, kdy šest členských států nesplnilo 3% prahovou hodnotu v letech 2017–2018 a tři členské státy v období 2015–2016. Ze šesti členských států,19 které v letech 2017–2018 nedosáhly prahové hodnoty 3 %, zůstaly v této "nedostatečně výkonné" skupině pouze Řecko, Irsko a Nizozemsko, k nimž se připojily další tři členské státy, které v předchozím sledovaném období dosáhly dobrých výsledků. Řecko výrazně zvýšilo své úsilí v oblasti prosazování (zvýšení z 0,1 % v letech 2015–2016, 0,7 % v letech 2017–2018 na 2,4 % v současném období), zůstává však stále pod prahovou hodnotou.

Článek 2 směrnice 2006/22/ES rovněž stanoví poměr pracovních dnů, které mají být kontrolovány na silnici a v provozovnách, tj. nejméně 30 % a nejméně 50 %. Výpočet tohoto podílu vychází z počtu kontrol skutečně provedených donucovacími orgány, nikoli z minimálního počtu pracovních dnů, které je třeba zkontrolovat.

V průměru bylo 60 % pracovních dnů zkontrolováno na silnicích, zatímco 40 % bylo zkontrolováno prostřednictvím inspekcí v provozovnách dopravců. Jedná se o pokles silničních kontrol ve srovnání s posledním obdobím (73 % v letech 2017–2018) a pozitivní nárůst kontrol v provozovnách ve srovnání s posledním obdobím (27 % v letech 2017–2018). Tuto změnu lze částečně vysvětlit okolnostmi COVID-19. Ve většině členských států byl velký podíl kontrol proveden na silnicích. Řecko a Irsko vykázaly nízký počet silničních kontrol. Malta nenahlásila žádné kontroly v provozovnách. Pouze šest členských států dosáhlo požadovaného vyváženého podílu mezi kontrolami v provozovnách a silničními kontrolami20, oproti osmi členským státům v letech 2017–2018.

Podrobné informace o celostátním podílu silničních kontrol a kontrol v provozovnách viz obrázek 2.

Obrázek 2: Podíl silničních kontrol a kontrol v provozovnách na základě kontrolovaných pracovních dnů v jednotlivých členských státech

1.1 Silniční kontroly

Celkem bylo na silnicích v celé EU zkontrolováno 4 112 71721 vozidel a 4 323 245 řidičů, zatímco v letech 2017–2018 to bylo 4 982 439 vozidel a 5 395 009 řidičů22. Rozdíl mezi počtem kontrolovaných vozidel a řidičů lze vysvětlit "provozem s více řidiči", což znamená, že ve vozidle jsou přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Rozdíly v počtu řidičů a vozidel se vyskytují především ve zprávách z Belgie, Dánska, Německa, Polska, Rumunska a Slovinska.

V porovnání se zprávou za roky 2017–2018 se vykázaný počet zkontrolovaných vozidel snížil o 869 722 vozidel. Důvodem je zejména skutečnost, že v této zprávě není zahrnut počet vozidel kontrolovaných Spojeným královstvím (156 496 vozidel v letech 2017–2018) a výrazným poklesem počtu vozidel vykázaných Maltou (-73 %), který nebyl kompenzován nárůstem vykázaným ostatními členskými státy23.

Počet zkontrolovaných řidičů se ve srovnání s obdobím 2017–2018 snížil o 1 071 764 řidičů. Důvodem je také skutečnost, že počet řidičů kontrolovaných Spojeným královstvím (156 496 řidičů v letech 2017–2018) není v této zprávě zahrnut, a kumulativní účinky poklesu v několika dalších členských státech.

Podle země registrace vozidla představovalo 63 % zkontrolovaných vozidel vozidla z daného členského státu, 31 % vozidel pocházelo z ostatních členských států EU a 6 % vozidel bylo zaregistrováno ve třetích zemích24. Celkově tvořila většinu vozidel zkontrolovaných na silnici (přibližně 91 % celkového počtu) vozidla přepravující zboží a pouze 10 % vozidel přepravovalo cestující.

V letech 2019-2020 bylo74 % vozidel kontrolovaných na silnici vybaveno digitálním tachografem, v předchozím sledovaném období to bylo 75 %. Neexistují tudíž důvody pro zvýšení prahové hodnoty kontrol ze 3 % na 4 %, jelikož k tomu by podle čl. 2 odst. 3 směrnice 2006/22/ES mělo dojít, až bude digitálními tachografy vybaveno 90 % zkontrolovaných vozidel.

1.2 Kontroly v provozovnách dopravců

V období 2019–2020 bylo zkontrolováno 58 30025 dopravců, což v porovnání s obdobím 2017–2018, kdy bylo zkontrolováno 104 10426 dopravců, představuje pokles o 44 %. Kontroloři v provozovnách zkontrolovali přibližně 34,3 milionu pracovních dnů, což představuje nárůst o přibližně 2 % oproti 33,7 milionu v předchozí zprávě, a to i bez ohledu na to, že v provozovnách na Maltě nebyly provedeny žádné kontroly a ze Spojeného království nebyly získány žádné údaje. Kontrolní orgány členských států celkem v provozovnách dopravců zkontrolovaly záznamy 499 943 řidičů, což je ve srovnání s obdobím 2017–2018, kdy byly zkontrolovány záznamy 641 033 řidičů, o 14 % méně.

2. Přestupky

Všech 27 členských států poskytlo údaje o zjištěných porušeních předpisů, ale ne všechny27 poskytly podrobnosti o typech porušení předpisů. Celkový počet oznámených porušení předpisů činil přibližně 2,25 milionu, což v porovnání s minulou zprávou (3,41 milionu) představuje pokles28). To lze vysvětlit skutečností, že bylo kontrolováno méně pracovních dnů. Podíl porušení předpisů zjištěných při silničních kontrolách se držel na stejné úrovni, a to na 60 % celkového počtu zjištěných porušení předpisů (v minulé zprávě to bylo 58 %).

Podíl jednotlivých druhů porušení předpisů na celkovém počtu zjištěných porušení předpisů zůstal s určitými změnami podobný jako v předchozím vykazovaném období. Obrázek 3 níže znázorňuje průměrný podíl porušení předpisů v EU podle druhu porušeného ustanovení, která byla zjištěna na silnicích i v provozovnách v letech 2019–2020. Počet přestupků týkajících se přestávek se zvýšil ze 17 % na 19 %, zatímco počet přestupků v záznamech o době řízení se snížil z 27 % na 26 %. Ze všech zjištěných porušení předpisů představovala porušení předpisů související s dobou odpočinku stejně jako v minulé zprávě 23 %, porušení předpisů související se záznamovým zařízením29 představuje 9 % všech porušení předpisů (12 % v minulé zprávě) a nedostatek/nedostupnost záznamů pro ostatní práce tvoří 8 % (6 % v minulé zprávě) všech zjištěných porušení předpisů. Vývoj podílu jednotlivých druhů porušení předpisů je znázorněn na obrázku 4.

Průměrná míra zjištěných porušení předpisů, která se vypočítává na základě 100 kontrolních pracovních dnů v rámci kontrol v provozovnách dopravců a silničních kontrol, se v současném vykazovaném období snížila z 2,7 (období 2017–2018) na 2,1. Míra detekce v provozovnách zůstává vyšší než míra detekce na silnici, což potvrzuje, že kontroly v provozovnách jsou účinnější než silniční kontroly ad hoc. Míra detekce v provozovnách se však ve srovnání s posledním vykazovaným obdobím snížila.

Obrázek 3: Kategorie porušení předpisů zjištěných při silničních kontrolách a kontrolách v provozovnách v období 2019–2020

Obrázek 4: Kategorie porušení předpisů zjištěných při silničních kontrolách a kontrolách v provozovnách za posledních deset let

2.1 Porušení předpisů zjištěná při silničních kontrolách

V období 2019–2020 bylo při silničních kontrolách zjištěno přibližně 1,36 milionu případů porušení předpisů, což je v porovnání s obdobím 2017–2018, kdy byly zjištěny asi 1,94 miliony případů, o 30 % méně30. Unijní průměrný počet porušení předpisů zjištěných při silničních kontrolách klesl z 2,11 na 1,82 na 100 kontrolních pracovních dnů. V průměru bylo zjištěno, že 53 % přestupků spáchali domácí řidiči, zatímco podíl domácích vozidel na všech vozidlech, která byla zastavena ke kontrole, činil 63 %.

2.2 Porušení předpisů zjištěná v provozovnách

Počet porušení předpisů zjištěných v provozovnách činil přibližně 890 000, což představuje výrazný pokles oproti minulé zprávě (1,46 milionu). Průměrná míra zjištěných porušení předpisů klesla ze 4,35 na 2,59 na 100 kontrolních pracovních dnů, což oproti období 2017–2018 znamená pokles o 40 %. Průměrná míra porušení předpisů zjištěná v provozovnách na podnik se mírně zvýšila ze 14 přestupků na podnik v letech 2017–2018 na více než 15 přestupků na podnik.

2.3 Počet kontrolních pracovníků a vybavení pro analýzu tachografů

V současném vykazovaném období bylo do kontrol v celé EU zapojeno 54 679 kontrolních pracovníků (oproti 61 558 v letech 2017–2018). Jedná se o neustálý klesající trend, a to i s ohledem na skutečnost, že údaje ze Spojeného království z předchozího vykazovaného období (tj. 588 kontrolních pracovníků) nejsou zahrnuty.

K provádění analýzy záznamů digitálních tachografů bylo vyškoleno 20 058 kontrolních pracovníků (oproti 21 786 v letech 2017–2018). Počet kusů zařízení poskytnutých kontrolním pracovníkům k analýze záznamů z tachografů se zvýšil z 9 677 v letech 2017–2018 na 13 067 v letech 2019–2020.

3. Výklad nařízení (ES) č. 561/2006 Soudním dvorem Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie poskytl výklad ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 v rozhodnutí ve věci C-834/1831 ze dne 10. dubna 2019. Soudní dvůr rozhodl, že pojem "týdenní doba odpočinku" ve smyslu článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006 nemusí nutně skončit během "týdne", jak je definován v čl. 4 písm. i) uvedeného nařízení.

4. Spolupráce mezi členskými státy

Podle článku 5 směrnice 2006/22/ES musí členské státy provést nejméně šestkrát ročně vzájemně koordinované silniční kontroly s nejméně jedním dalším členským státem. Spolupráce mezi členskými státy založená na koordinovaných kontrolách, společných iniciativách v oblasti vzdělávání nebo výměnách zkušeností a informací hraje důležitou úlohu při rozhodnějším prosazování právních předpisů v sociální oblasti v odvětví silniční dopravy, tj. cílů týkajících se lepších pracovních podmínek, spravedlivé hospodářské soutěže a větší bezpečnosti silničního provozu, s cílem dosáhnout jejich plnění. Balíček opatření v oblasti mobility I32, který byl přijat v červenci 2020 a začal se (částečně) uplatňovat 20. srpna 2020, má za cíl podpořit a posílit spolupráci a vzájemnou pomoc mezi členskými státy a zajistit účinnější a důslednější prosazování platných pravidel. Kromě toho Evropský orgán pro pracovní záležitosti, který byl zřízen v roce 201933 a jehož hlavním cílem je zajistit spravedlivou mobilitu pracovních sil na vnitřním trhu, zahájil v oblasti silniční dopravy své činnosti týkající se informací, školení a podpory prosazování práva. Jedním z hlavních úkolů Evropského orgánu pro pracovní záležitosti je podporovat spolupráci mezi členskými státy při přeshraničním prosazování práva a usnadňovat společné inspekce mimo jiné v souvislosti s předpisy EU v sociální oblasti v odvětví silniční dopravy.

V důsledku krize způsobené onemocněním COVID-19 se v roce 2020 nemohlo uskutečnit mnoho plánovaných společných činností v oblasti prosazování práva. Ani v roce 2019 však všechny členské státy neposkytlyinformace o přesném počtu koordinovaných kontrol nebo vůbec neuvedly, zda koordinované kontroly provedly. Ze čtrnácti členských států, které požadované informace o kontrolách předložily34, splnilo ve vykazovaném období požadovaný počet koordinovaných kontrol dvanáct členských států35.

Spolupráce mezi dotčenými členskými státy, většinou sousedícími členskými státy. Stejně jako v minulém vykazovaném období většina členských států uvedla, že ke spolupráci docházelo v rámci organizace Euro Contrôle Route (ECR).

II. Přehled o provádění směrnice 2002/15/ES

Podle článku 13 směrnice 2002/15/ES mají členské státy povinnost každé dva roky podat zprávu o provádění této směrnice a uvést v ní stanoviska

Nahrávám...
Nahrávám...