dnes je 15.7.2024

Input:

Značení dopravních jednotek a kontejnerů

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.3 Značení dopravních jednotek a kontejnerů

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Jednou ze základních povinností řidiče při přepravě nebezpečných věcí v režimu Dohody ADR je správné označení vozidla, dopravní jednotky, oranžovými tabulkami, případně, pokud je to předepsáno, i velkými bezpečnostními značkami.

Označování kontejnerů, stejně tak jako označování kusů, je povinností odesílatele.

Označování vozidel pro přepravu nebezpečných věcí v kusech

Dopravní jednotku, kterou se přepravují nebezpečné věci v kusech, je třeba označit dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami o základně 400 mm a výšce 300 mm. Tabulky se umísťují kolmo k podélné ose dopravní jednotky, jedna na přední, druhá na zadní stranu dopravní jednotky, a to tak, aby byly zřetelně viditelné. Tabulky musejí vydržet ve svých držácích působení přímého ohně po dobu 15 minut, a to i při převrácení vozidla.

Pokud jsou oranžové tabulky připevněny na sklopných panelech, musejí být konstruovány a zajištěny tak, aby se nemohly rozevřít nebo se uvolnit z držáku během přepravy - např. rázem nebo neúmyslnou činností. Označení vozidel (oranžovými tabulkami nebo bezpečnostními značkami) musí být provedeno tak, aby na vozidle zůstalo i při převrácení vozidla.

Tabulky mají černý okraj 15 mm široký a musejí splňovat předepsané souřadnice barevnosti, koeficient jasu odrážející barvy a koeficient odrazové svítivosti.

V případě, že rozměry a konstrukce vozidla jsou takové, že disponibilní povrch neumožňuje umístit tabulku rozměrů 400 x 300 mm, může být použita zmenšená tabulka o základně 300 mm a výšce 120 mm (šířka černého okraje je pak 10 mm). Například by se takovéto označení mohlo objevit u vozidel kategorie N1 v provedení pick-up, dodávek do 3,5 t apod., kde na zadní straně vozidla by byla umístěna tabulka s rozměry 400 x 300 mm a na přední straně tabulka s rozměry 300 x 120 mm.

Pokud jsou používány tabulky umísťované na vozidlo napevno, je nutné, aby pro případ jejich zakrytí byl řidič vybaven krytem, který musí zůstat celistvý a neshořet ještě po 15 minutách působení ohně. Tyto kryty se vyrábějí z těžko hořlavé pogumované polyamidové tkaniny nebo z textilní tkaniny, která obsahuje skleněné vlákno.

V případě přepravy nebezpečných věcí v kusech se tedy plachtová nebo skříňová vozidla označují pouze výstražnými tabulkami bez čísel. Výjimku tvoří přepravy výbušných látek a předmětů třídy 1 a radioaktivních látek třídy 7, kde je dopravní jednotka kromě označení oranžovými tabulkami vpředu a vzadu označena též na obou bočních stranách a vzadu příslušnou velkou bezpečnostní značkou.

Velké bezpečnostní značky se nevyžadují pro přepravu výbušných látek a předmětů podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S.

Pokud jsou velké bezpečnostní značky připevněny na sklopných panelech, musejí být konstruovány a zajištěny tak, aby se nemohly rozevřít nebo se uvolnit z držáku během přepravy - např. rázem nebo neúmyslnou činností.

Označení vozidla při přepravě omezeného množství - LQ

Pokud jsou přepravovány nebezpečné věci zabalené jako omezené množství, dopravní jednotky musí být označeny stejnou značkou čtverce postaveného na vrchol se začerněným horním a spodním rohem ale o velikosti minimálně 250 x 250 mm (symbol diamantu). Tento požadavek se povinně vztahuje pouze na vozidlo, které přepravuje nebezpečné věci zabalené jako omezené množství, kterého je na jedné dopravní jednotce naloženo více než 8 tun hrubé hmotnosti a celková povolená hmotnost dopravní jednotky převyšuje 12 tun. Tato povinnost se vztahuje i na přepravu kusů v kontejneru (kontejnery je nutné označit po všech čtyřech stranách).

Označování kontejnerů pro přepravu nebezpečných věcí v kusech

K označení kontejneru je zapotřebí použít velké bezpečnostní značky o rozměrech nejméně 250 x 250 mm.

Pokud jsou v kontejneru přepravovány nebezpečné věci v kusech, musejí být na obou bočních stranách a na obou koncích kontejneru umístěny velké bezpečnostní značky, a to stejné, jako jsou předepsány na kusech uvnitř kontejneru.

Pozn.: Malé kontejnery mohou být označeny bezpečnostními značkami o rozměrech 100 x 100 mm.

Označování vozidel a kontejnerů pro přepravu volně ložených nebezpečných věcí

Poněkud složitější je označování dopravních jednotek a kontejnerů přepravujících volně ložené nebezpečné tuhé látky.

Dopravní jednotky pro přepravu volně ložených nebezpečných látek musejí být označeny vpředu a vzadu oranžovými tabulkami s identifikačními čísly a na obou bočních stranách a vzadu velkou bezpečnostní značkou.

Identifikační čísla

Identifikační čísla na tabulkách musejí být černé barvy o výšce 100 mm a tloušťce čáry 15 mm. Přitom v horní části tabulky je uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a v dolní části tabulky je uvedeno identifikační číslo látky (UN kód). Obě čísla jsou v polovině tabulky oddělena vodorovnou černou čarou o tloušťce 15 mm. Identifikační čísla musejí být nesmazatelná a musejí zůstat čitelná i po 15 minutách přímého působení ohně.

Označování kontejnerů pro přepravu volně ložených nebezpečných věcí

Kontejnery pro volně ložené látky jsou označeny na obou bočních stranách a na každém konci velkými bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami s identifikačními čísly na obou bočních stranách kontejneru.

V případě, že značení není vidět z vnějšku vozidla, které kontejner přepravuje, musejí být stejné bezpečnostní značky umístěny též na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla. Na obou bocích vozidla jsou pak umístěny stejné oranžové tabulky s čísly.

Vozidlo pak bude označeno vpředu a vzadu prázdnou oranžovou tabulkou.

Označování cisternových vozidel (včetně vozidel bateriových a přemístitelných cisteren) a cisternových kontejnerů (včetně MEGC)

Cisternová vozidla musejí být označena prázdnými oranžovými tabulkami na přední a zadní straně dopravní jednotky, ale též musejí být oranžové tabulky s identifikačními čísly pro každou přepravovanou látku umístěny na bočních stranách každé komory, a to rovnoběžně s podélnou osou vozidla.

Pokud jde o jednokomorovou cisternu anebo je ve vícekomorové

Nahrávám...
Nahrávám...