dnes je 25.3.2023

Input:

Možnost zproštění odpovědnosti dopravce při poškození jím přepravované zásilky

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5
Možnost zproštění odpovědnosti dopravce při poškození jím přepravované zásilky

Mgr. Tomáš Roubal

Jak známo, mezinárodní dopravce odpovídá podle čl. 17 odst. 1 Úmluvy CMR objektivně za škodu na zásilce, která vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání. Objektivní odpovědnost dopravce znamená, že dopravce svému příkazci odpovídá za vzniklou škodu bez ohledu na to, zda tuto škodu sám zavinil či nikoliv.

Této odpovědnosti se však dopravce za určitých podmínek může důvodně a po právu zprostit.

Bude proto vhodné, když v tomto "okénku prevence" připomeneme:

  1. Právní důvody, jež ke zproštění odpovědnosti dopravce vést nemohou.
  2. Právní důvody, které budou-li dopravcem dostatečně věrohodně prokázány, ke zproštění jeho odpovědnosti vést mohou, avšak u nichž důkazní břemeno (tj. povinnost předložit věrohodné důkazy, event. svědectví) leží na dopravci.
  3. Právní důvody, u nichž stačí, aby dopravce osvědčil, že ke škodě na zásilce mohlo dojít ze zvláštního nebezpečí souvisejícího s jednou nebo více skutečnostmi uvedenými v čl. 17 odst. 4 Úmluvy CMR. V těchto případech je pro dopravce výhodou to, že se důkazní břemeno (tj. povinnost věrohodně prokázat), že škoda nebyla způsobena ani zcela, ani zčásti některým z nebezpečí uvedených v čl. 17 odst. 4 Úmluvy CMR, přesouvá na druhou stranu sporu, tj. zpravidla na odesílatele či na jeho pojistitele.

Jak známo, odpovědnost mezinárodního silničního dopravce je standardně limitována podle ustanovení čl. 23 a 25 Úmluvy CMR, avšak v případě soudem shledané jeho hrubé nedbalosti ve smyslu ustanovení čl. 29 Úmluvy CMR je tato odpovědnost bez limitu, tj. až do plné hodnoty zásilky a i za případné návazné škody.

Ad A)

Dopravce má odpovědnost za škody na zásilce či za její opožděné dodání vzniklé stavem jím použitého vozidla.

Ve snaze zprostit se odpovědnosti se nemůže dopravce (nemá šanci) účinně dovolávat vad a poruch vozidla použitého k přepravě ani zavinění nebo nedopatření osoby, od níž najal vozidlo, nebo jejích zástupců nebo pracovníků.

Ad B)

Dopravce se může zprostit své odpovědnosti, prokáže-li dostatečně věrohodně (tj. zejména tehdy, bude-li schopen předložit věrohodné písemné doklady), že škoda na zásilce:

  • byla zaviněna odesílatelem (příkazcem) či příjemcem;

  • příkazem příkazce (jestliže tento příkaz nebyl vyvolán nedbalostí dopravce);

  • vlastní vadou zásilky;

  • okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci (např. přírodní kalamita bez možnosti dopravce se jí a jejím nežádoucím důsledkům vyhnout či je minimalizovat, dopravcem nijak nezaviněná či nespoluzaviněná dopravní nehoda, prokázané loupežné přepadení bez podílu či bez shledaného zanedbání dopravce apod.)

Ad C)

Dopravce má zřejmě (většinou) největší šance zprostit se své odpovědnosti za vznik škody na zásilce tehdy, osvědčí-li, že škoda mohla vzniknout (tj. není nutné, aby věrohodně prokázal, že vznikla či musela vzniknout) ze zvláštního nebezpečí souvisejícího s jednou nebo s více skutečnostmi uvedenými v čl. 17 odst. 4 Úmluvy CMR:

První věta čl. 18 odst. 2 Úmluvy CMR stanovuje významnou právní domněnku: "Osvědčí-li dopravce, že podle okolností případu mohla ztráta nebo poškození zásilky vzniknout z jednoho nebo z několika zvláštních nebezpečí uvedených v článku 17 odst. 4, má se za to, že vznikly z těchto nebezpečí." Druhá věta téhož ustanovení pak přesouvá důkazní břemeno (důkazní povinnost) na oprávněného reklamujícího: "Oprávněný může však prokázat, že škoda nebyla způsobena ani zcela, ani zčásti některým z těchto nebezpečí."

Zvláštní nebezpečí ve smyslu čl. 17 odst. 4 Úmluvy CMR, kterých se takto dopravce může účinně dovolávat, jsou:

a) Použití otevřených vozidel bez plachet za předpokladu, že použití takovýchto vozidel bylo výslovně dohodnuto a poznamenáno v nákladním listě.

Tohoto zvláštního nebezpečí se však

Nahrávám...
Nahrávám...