dnes je 1.2.2023

Input:

Zelená a reverzní logistika

24.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1 Zelená a reverzní logistika

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Zelená logistika

Ochrana životního prostředí je jedním z hlavních témat budoucnosti a je potřebné ho promítnout i do tržní ekonomiky. To ale povede k dlouhodobým změnám ve strategii podniků, což zasáhne všechna jeho oddělení, tedy i logistiku.

Pod pojmem "zelená logistika" se rozumí její trvale udržitelná ekologická orientace, kdy je požadavkem této udržitelnosti uspokojování potřeby dnešní generace, aniž by se dávaly v sázku možnosti generací budoucích. Koncepty pro zelenou logistiku se soustřeďují na ekologická, ekonomická i sociální hlediska. Logistika realizovaných opatření v oblasti životního prostředí a ochrany zdrojů v pěti oblastech: trh a produkt, struktury a plánování, procesy, řízení a měření, dodavatelé a poskytovatelé služeb.

Dochází k neustálému růstu nákladů na energii a na zdroje, proto je nutné věnovat velkou pozornost optimalizaci jejich využívání. Stále více přispívají k zelené logistice systému správy skladu, které se snaží pracovat ekologicky a současně efektivně. Ve skladech se moderní softwarová řešení starají o energeticky hospodárné ovládání, o průhledné toky zboží i o optimalizované používání zdrojů a kapacit. Je uplatňována optimalizace pořadí nakládky nebo vytváření multimodálních procesů a přeprav. Využití simulace je možné pro zajištění nejlepšího využití prostoru ukládacích prostředků i množství potřebného obalového materiálu. Dalšími prostředky jsou přesné plánování jízd a optimalizace tras, které umožňují optimální využití ložného prostoru a snižování nákladů na energii a dopravu.

Při plánování a tvorbě konceptů je zapotřebí brát ohled na hlediska zelené logistiky. Patří sem např. využívání obnovitelných zdrojů. Jednoznačně tyto koncepce musejí být, v neposlední řadě, zaměřené na snížení spotřeby energie, samozřejmě při dodržení požadované kvality.

Na konci dodavatelského řetězce je nutné věnovat pozornost problému odstraňování odpadu. Je třeba realizovat ekologicky nezávadná řešení vedoucí až ke komplexním konceptům recyklace surovin a oběhu vratných obalů.

Vzhledem k sociální oblasti by měly být koncepty zelené logistiky zaměřené na pracovní prostředí. Jde o nasazování techniky se sníženou hlučností, ergonomické utváření pracovišť, omezování fyzické námahy. To zároveň vede ke zvyšování výkonu a kvality operativních procesů.

Trvalé úsilí v oblasti ochrany prostředí a zdrojů si vyžaduje náklady. Investice do plánování procesů i do nových řešení a technologií jsou spojeny s krátkodobými až střednědobými vyššími náklady na logistiku. Vznikají však úspory z rozsahu a konkurenční výhody. To se týká především úseků s vysokým stupněm automatizace. Procesy zlepšené z hlediska trvalé udržitelnosti poskytují nejen optimalizované využití a úspory, ale také mohou zlepšovat image podniku.

Zelená logistika se zaměřuje také na dodavatelský řetězec řízení postupů a strategií, jež snižují negativní energetickou stopu distribuce nákladu na životní prostředí, se zaměřením na manipulaci s materiálem, nakládání s odpady, balení a dopravu. V managementu zeleného dodavatelského řetězce podniky uplatňují tři přístupy:

  1. Reaktivní přístup – podniky v rámci dodavatelského řetězce uskutečňují finančně nenáročná opatření (např. upozorňují zákazníky na možnost recyklace výrobků pomocí označení – labelling), nakupují koncové (end of pipe) technologie, které snižují důsledky některých technologických postupů ve výrobě.
  2. Proaktivní přístup – předpokládá, že podniky procházejí dosahem nových, přísnějších zákonů o ochraně životního prostředí tím, že sami navrhují "zelené výrobky" a zabezpečují recyklaci výrobků.
  3. Přístup vyznávání hodnot – předpokládá, že podniky snižování environmentálních dopadů považují za svůj strategický cíl a do řízení implementují environmentální manažerské systémy nebo programy zeleného nákupu či obstarávání.

Reverzní logistika

Reverzní logistika byla jako pojem zpočátku opomíjena pro potřeby teorií. Je možné ji definovat jako tok použitých výrobků, obalů a jiných materiálů, které vycházejí od spotřebitele. Reverzní logistika se tedy převážně zabývá odvozem odpadu ve formě spotřebovaných výrobků a vráceného, tedy reklamovaného zboží.

Reverzní logistika se stává stále rozšířenějším pojmem a věnují se jí i odborníci z Evropské unie. Za tím, že se touto oblastí zabývá stále větší okruh odborné veřejnosti, stojí

Nahrávám...
Nahrávám...