dnes je 9.8.2022

Input:

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

9.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Mgr. Karel Kovář

Dnem 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Změny týkající se motoristické veřejnosti lze rozdělit do několika sekcí.

Změna vlastníka silničního vozidla

Uvedený zákon byl několikráte novelizován a zásadní změna nastala v oblasti převodu vlastnického práva vozidla. Jedním z důvodů zavedení této změny byla snaha zamezit odkládání vozidel podléhajících registraci do tzv. polomrtvé evidence, kam se vozidlo dostalo při převodu vozidla, kdy jej původní majitel odhlásil na obci s rozšířenou působností v místě registrace vozidla, ale nový majitel již toto vozidlo do 10 pracovních dnů nezaregistroval.

Vozidel s nedokončenou registrací nebylo málo, a proto pokud nebyla registrace takových vozidel dokončena do konce roku 2015, byla z registru natrvalo vyřazena. Je nutno dodat, že většina vozidel, u nichž nebyla registrace dokončena, byla spekulativního charakteru. Změna zákona zaváděná pod heslem "Vše na jednom místě" měla zamezit případům nedokončení přeregistrace vozidla. Příslušná obec s rozšířenou působností k převodu vlastnického práva byla ta, kde bylo vozidlo registrováno, a novou alternativou bylo, i při následné nové registraci v jiném kraji, ponechání registrační značky podle místa původní registrace.

Zákon předpokládal, že původní vlastník vozidla i nabývající potencionální vlastník se v rámci součinnosti dostaví na obec s rozšířenou působností, kde je vozidlo registrováno, a provede se v registru silničních vozidel převod vlastnického práva. Vlastník vozidla nebo jeho nabyvatel mohl k převodu vlastnického práva použít plnou moc, případně převod vlastnického práva mohla na základě plných mocí provést i třetí osoba. Bohužel i tento systém trpěl nedostatkem v případech, kdy k převodu vlastnického práva byla použita plná moc a nebyla vlastníkem vozidla nebo jeho nabyvatelem poskytnuta potřebná součinnost, z důvodu které fakticky k převodu vlastnického práva v registru silničních vozidel nedošlo, buď vinou původního, nebo nového vlastníka.

Novela zákona stanovuje, že k provedení žádosti o zápis změny vlastníka je od 1. 6. 2017 příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a současně, došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě 10 pracovních dnů, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny na základě žádosti dosavadního nebo nového vlastníka.

O podání žádosti převodu vlastnického práva vozidla vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nepředložení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla ve stanovené lhůtě nebude překážkou k dokončení změny vlastnictví silničního vozidla v registru silničních vozidel, protože obec s rozšířenou působností vydá k vozidlu nový technický průkaz. I v tomto případě zůstane alternativou ponechání vozidlu registrační značky podle původního místa registrace.

Zákon umožňuje ponechat na vozidle i registrační značku na přání nebo je možné vozidlo zaregistrovat pod novou registrační značkou podle místa kraje, v němž má obec s rozšířenou působností působnost, případně vozidlo zaregistrovat pod novou registrační značkou na přání. Tabulky s registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s nově přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s registrační značkou, které byly vozidlu přiděleny.

Další změna se týká Protokolu o evidenční kontrole silničního vozidla, jehož původní platnost 14 dní se prodlužuje na 30 dní, a současně není tento protokol vázán na nového vlastníka, ale pouze na dotčené vozidlo.

K žádosti o zápis změny vlastníka v případě převodu vlastnického práva silničního vozidla se předkládá:

 • technický průkaz vozidla,

 • osvědčení o registraci vozidla,

 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

K žádosti o zápis změny vlastníka v případě přechodu vlastnického práva se dokládá doklad o nabytí vlastnického práva a není nutné již předkládat technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, pokud je nemá žadatel k dispozici. Protokol o evidenční kontrole se předkládá pouze v případě, kdy se současně žádá o zápis zániku vozidla.

Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došlo:

 • ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly v technickém průkazu silničního vozidla nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla;

 • ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači ujeté vzdálenosti silničního vozidla.

Vyřazení vozidla

Termín vyřazení vozidla z provozu známe rovněž pod názvem "depozit" a využívá se u registrovaných vozidel, která musejí být podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištěna. Pokud majitel vozidla provozuje motorové vozidlo bez pojištění, ve správním řízení zaplatí pokutu v rozpětí od 5 000 do 40 000 Kč a současně hrozí i sankční postih od České kanceláře pojistitelů. Pojistné se neplatí, je-li vozidlo vyřazeno z provozu.

Vozidlo lze vyřadit z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, anebo zanikne-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a od jeho zániku uplyne doba 14 dnů, během nichž není sjednáno pojištění nové. V případě zániku pojištění je povinnost odevzdat ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy obce s rozšířenou působností k jejich odevzdání vozidlu přidělené registrační značky a osvědčení o registraci vozidla, při vyřazení vozidla z provozu se odevzdávají vozidlu přidělené registrační značky a osvědčení o registraci vozidla při jeho vyřazení a vždy se předkládá technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nesmí odstraňovat z vozidla podstatné části, zejména části karoserie s vyznačeným identifikačním číslem vozidla (VIN) a motor. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je povinen jeho majitel před uplynutím lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití.

odcizeného vozidla požádá vlastník o jeho vyřazení z provozu poté, co se o odcizení dozvěděl, a k žádosti přiloží policejní protokol, osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz k vyznačení záznamu o vyřazení z provozu.

Pro ukončení vyřazení vozidla z provozu je nutné obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předložit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dále musí mít vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Na základě uvedeného je vlastníkovi vozidla vráceno osvědčení o registraci vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou. Současně se v technickém průkazu vyznačí ukončení vyřazení vozidla z provozu.

Zánik silničního vozidla zapíše obec s rozšířenou působností do registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud:

 • bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstraněných podstatných částí,

 • bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,

 • bylo zničeno,

 • zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení.

Při zániku vozidla je jeho provozovatel povinen obci s rozšířenou působností odevzdat osvědčení o registraci vozidla, všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz vozidla.

Při zničení vozidla doklad potvrzující jeho zničení vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu.

Bylo-li o zániku vozidla rozhodnuto v řízení o přestupku, správním řízení nebo trestním řízení, doklad o pravomocném rozhodnutí ukončení řízení.

Při vývozu vozidla obec s rozšířenou působností po vrácení tabulek s registrační značkou a předložení:

 • osvědčení o registraci vozidla,

 • technického průkazu,

 • protokolu o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní,

přidělí takovému vozidlu registrační značky s omezenou platností a jejich platnost zaznamená v technickém průkazu.

Jedná-li se o vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a není zapsáno v registru silničních vozidel, obec s rozšířenou působností přidělí tomuto vozidlu zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností.

Žadatel k takové žádosti předloží:

 • doklad o technické způsobilosti;

 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní;

 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;

 • doklad o nabytí vlastnického práva.

Pravidelné technické prohlídky a technická způsobilost vozidel

Provozovatel silničního vozidla zajistí jeho přistavení k technické prohlídce u:

 • osobního automobilu, nákladního automobilu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, motocyklu, přípojného vozidla, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let;

 • nákladního automobilu, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, speciálního automobilu, autobusu, silničního vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla taxislužby, vozidla půjčovny automobilů určeného k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojného vozidla, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách;

 • nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocyklu, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

V případě vozidla dovezeného z některého členského státu, ve kterém bylo vozidlo registrováno, kdy má toto vozidlo platnou technickou prohlídku, není nutné před registrací v České republice vozidlo přistavit k technické prohlídce, ale tuto vozidlo absolvuje následně ve lhůtách výše uvedených.

Před absolvováním technické prohlídky musí provozovatel silničního motorového vozidla s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg a elektromobilu, absolvovat měření emisí, které nesmí být provedeno dříve než jeden měsíc před absolvováním technické prohlídky. V případě uplynutí jednoho měsíce od měření emisí před absolvováním technické prohlídky se bude platnost technické prohlídky počítat od data měření emisí,

Nahrávám...
Nahrávám...