dnes je 19.6.2024

Input:

Zákon o dani silniční a logistika

16.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.5 Zákon o dani silniční a logistika

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Předmětem daně silniční podle § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná buď poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Předmětem silniční daně jsou dle § 2 odst. 3 vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Silniční daň se vztahuje, s výjimkou těžkých nákladních vozidel, pouze na vozidla sloužící k podnikání. Dani tedy nepodléhá používání vozidel pro soukromou potřebu.

Pro vznik daňové povinnosti není rozhodné, zda má daňový poplatník vozidlo zahrnuto do hmotného majetku a účtuje je tak formou odpisů, nebo zda jej do hmotného majetku zahrnuto nemá, a účtuje tak náhradu dle počtu ujetých kilometrů a spotřeby pohonných hmot. Pro vznik daňové povinnosti je naopak rozhodné, zda předmětné vozidlo jakkoliv figuruje v poplatníkových podnikatelských výdajích.

Předmětem silniční daně podle § 2 nejsou:

  • speciální pásové automobily a ostatní vozidla, kterými jsou podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg;

  • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, v nichž je zabudován spalovací motor);

  • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka (pojem registrační značka je pouze legislativní zkratkou zákonného pojmu státní poznávací značka).

Osvobození vozidel od daně silniční se vztahuje především na vozidla sloužící veřejně prospěšnému účelu (vozidla policie, civilní obrany, záchranářů, hasičů, poruchových služeb apod.), vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období, vozidla speciální samosběrná, vozidla s hmotností nižší než 12 tun, pokud mají elektrický nebo hybridní pohon, nebo používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG apod.

Poplatník silniční daně je vymezen v § 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a je jím ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, nebo ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Dále zákon za poplatníka označuje zaměstnavatele, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, a osobu, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba. Poplatníkem může být i organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

V případě existence více poplatníků u téhož vozidla platí všichni daň společně a nerozdílně.

Základem pro výpočet daně silniční je v souladu s § 5:

1. zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

2. součet největších povolených

Nahrávám...
Nahrávám...