dnes je 19.6.2024

Input:

Zajištění nákladu: 9. část - Stručná příručka pro uvazování

30.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.9
Zajištění nákladu: 9. část - Stručná příručka pro uvazování

Evropská unie

Dodatek 1. - Symboly

FA: síla zrychlení

FF: třecí síla

FD: síla přímého uvázání

FB: blokovací síla

FC: přítlačná síla mezi nástavbou vozidla a kusem nákladu nebo mezi dvěma kusy nákladu

FT: účinná napínací síla v přivazovacím popruhu

LC: přivazovací únosnost vázacího prostředku, stanovené v normách EN 12195-2 až 4

STF: normalizovaná napínací síla vázacího prostředku, stanovená v normách EN 12195-2 až 4

SHF: normalizovaná ruční síla vázacího prostředku, stanovená v normách EN 12195-2 a 3

m: hmotnost

bx: úhel mezi vodorovným průmětem přímého uvázání a podélným směrem

by: úhel mezi vodorovným průmětem přímého uvázání a příčným směrem

a: úhel mezi vázacím prostředkem a vodorovnou rovinou μ: součinitel tření stanovený v normě EN 12195-1:2010

HG: výška těžiště nad ložnou plochou

LG: vodorovná vzdálenost mezi osou naklonění a těžištěm

RBC: referenční blokovací kapacita

Dodatek 2. Stručná příručka pro uvazování

Tato stručná příručka pro uvazování nabízí praktické, zjednodušené pokyny pro zabezpečení nákladu v souladu se vzorci obsaženými v evropské normě EN 12195-1:2010 se zásadami stanovenými v těchto pokynech.

A.2.1. Postup a omezení

V tabulkách pro uvazování uvedených v této Stručné příručce pro uvazování je uvedena hmotnost nákladu v tunách (1 000 kg), kterému je bráněno v klouzání nebo překlopení, pro jeden vázací prostředek. Hodnoty v tabulkách jsou zaokrouhleny na dvě platné číslice.

Výraz "žádné riziko" uvedený v tabulkách znamená, že neexistuje žádné riziko klouzání nebo překlopení nákladu. I když riziko klouzání ani překlopení neexistuje, doporučuje se přesto použít minimálně jedno uvázání přes vrchol na každé 4 tuny nákladu nebo obdobné uspořádání, aby se zabránilo pohybu nezablokovaného nákladu v důsledku vibrací.

A.2.2. Uspořádání zabezpečení nákladu musí unést...

... 0,8 hmotnosti nákladu ve směru dopředu,

... 0,5 hmotnosti nákladu ve směru do strany a dozadu,

... 0,6 hmotnosti nákladu ve směru do strany, pokud existuje riziko překlopení nákladu.

A.2.3. Podmínky pro zabezpečování s touto Stručnou příručkou pro uvazování

Nákladu musí být zabráněno v klouzání a překlopení ve všech směrech, když je vystaven silám, které nastanou během přepravy.

Zabezpečení nákladu se musí provést uzamčením, blokováním, uvázáním nebo kombinací těchto technik.

Vázací vybavení

Hodnoty v tabulkách uvedené v této Stručné příručce pro uvazování byly vypočteny za předpokladu, že:

... vázací body odolají 2 000 daN (2 tuny pod zatížením),

... vázací prostředky mají přivazovací únosnost (LC)

1 600 daN (1,6 tuny pod zatížením),

... vázací prostředky jsou utaženy s normalizovanou napínací silou STF = 400 daN (utaženy na 400 kg).

Vázací prostředky musí být utaženy minimálně na 400 daN (400 kg) během celé přepravy.

A.2.4. Blokování

Pokud je to možné, mělo by se jako způsob zabezpečení nákladu použít blokování.

Blokování zahrnuje umístění nákladu nebo částí nákladu přímo k čelní stěně, bočním stěnám, klanicím, opěrkám, stěnám nebo částem nákladu, aby se mu zabránilo v pohybu. V případě celkového blokování by součet prázdných prostor v kterémkoli vodorovném směru neměl přesahovat 15 cm. Mezi hustými a pevnými nákladovými jednotkami, jako je ocel, beton nebo kámen, by prázdné prostory měly být zmenšeny co nejvíce.

Pokud je náklad zablokován do dostatečné výšky, účinně to zamezí jeho klouzání a překlopení.

Pokud je náklad zablokován pouze ve spodní části, bude možná nezbytné ho uvázat, aby se zabránilo překlopení; viz tabulky pro překlopení uvedené v této Stručné příručce pro uvazování.

Čelní a zadní stěna

Čelní a zadní stěny vozidel s užitečným zatížením větším než 12,5 tuny zkonstruovaných v souladu s normou EN 12642 L

Čelní stěna – EN 12642 L

Součinitel tření, μ Hmotnost nákladu v tunách, který je možné zablokovat proti čelní stěně ve směru dopředu
0,15 7,8
0,20 8,4
0,25 9,2
0,30 10,1
0,35 11,3
0,40 12,7
0,45 14,5
0,50 16,9
0,55 20,3
0,60 25,4

Zadní stěna – EN 12642 L

Součinitel tření, μ Hmotnost nákladu v tunách, který je možné zablokovat proti zadní stěně ve směru dozadu
0,15 9,0
0,20 10,5
0,25 12,6
0,30 15,8
0,35 21,0
0,40 31,6

Pokud je hmotnost nákladu větší než hmotnost uvedená v tabulkách, bude kromě blokování nutné i uvázání nákladu.

Hřebík 100 mm (4“)

Hřebík 100 mm (4“)
Hmotnost nákladu v tunách, které je bráněno v klouzání jedním hřebíkem
μ Do strany Dopředu Dozadu
Na každou stranu – hřebík 100 mm (4“) Hřebík 100 mm (4“) Hřebík 100 mm (4“)
Obyčejný Pozinkovaný Obyčejný Pozinkovaný Obyčejný Pozinkovaný
0,2 0,36 0,53 0,18 0,26 0,36 0,53
0,3 0,55 0,80 0,22 0,32 0,55 0,80
0,4 1,1 1,6 0,27 0,40 1,1 1,6
0,5 žádné riziko žádné riziko 0,36 0,53 žádné riziko žádné riziko
0,6 žádné riziko žádné riziko 0,55 0,80 žádné riziko žádné riziko
0,7 žádné riziko žádné riziko 1,1 1,6 žádné riziko žádné riziko

Tyto hodnoty jsou převzaty z modelového kurzu IMO 3.18 a nově vypočteny v souladu s normou EN 12195-1: 2010.

Neuvázaný náklad a riziko pohybu

Pokud neexistuje riziko klouzání nebo překlopení (jak je uvedeno v tabulkách v této příručce), je možné náklad přepravovat bez použití přivazovacích popruhů.

I když riziko klouzání ani překlopení neexistuje, obecně se přesto doporučuje použít minimálně jedno uvázání přes vrchol na každé 4 tuny nákladu nebo obdobné uspořádání, aby se zabránilo pohybům nezablokovaného nákladu v důsledku vibrací.

A.2.5. Jiné způsoby, jak zabezpečit náklad

Náklad lze zabezpečit také s využitím tření nebo pomocí různých způsobů uvázání.

Výpočet požadavků na vázací prostředky

Pokud se k zamezení pohybu nákladu použije uvázání, pak:

  1. Vypočítejte počet přivazovacích popruhů potřebných k tomu, aby se zabránilo klouzavému pohybu.
  2. Vypočítejte počet přivazovacích popruhů potřebných k tomu, aby se zabránilo nákladu v překlopení.
  3. Vyšší z těchto dvou hodnot ukazuje, jaký minimální počet přivazovacích popruhů je potřeba.

Opěrný rohový profil

V některých případech je možné použít méně přivazovacích popruhů, než je počet úseků nákladu. Musí být zabezpečen každý úsek nákladu.

K rozložení účinků každého uvázání je možné použít "opěrný rohový profil". Tyto profily mohou být vyrobeny z dřevěných latí (minimálně 25 mm x 100 mm). Může být použit i jiný materiál se stejnými hodnotami pevnosti, například hliník nebo obdobný materiál. Měl by být použit minimálně jeden přivazovací popruh na každý druhý úsek nákladu, přičemž na každém konci musí být jeden popruh.

A.2.6. Klouzání

Tření mezi nákladem a ložnou plochou (nebo nákladem pod ním) má velký vliv na to, do jaké míry může jeden vázací prostředek bránit v klouzání.

V tabulce uvedené v dodatku 4 jsou uvedeny typické součinitele tření pro obvyklé kombinace materiálů dotýkajících se jeden druhého nebo ložné plochy vozidla.

Hodnoty v tabulce platí pro suché i vlhké povrchy, když jsou styčné plochy čisté, nepoškozené a bez námrazy, ledu nebo sněhu. Pokud tomu tak není, je třeba použít součinitel tření µ = 0,2. Zvláštní preventivní opatření se musí přijmout, pokud jsou povrchy naolejované nebo mastné.

V případě přímého uvázání, kdy se náklad může mírně pohybovat, než prodloužení vázacích prostředků poskytne žádoucí upevňovací sílu, se použije dynamické tření, které se získá jako 75 % součinitele tření. V tabulkách uvedených ve Stručné příručce pro uvazování je tento účinek zahrnut.

A.2.7. Překlopení

Ke zjištění maximální hmotnosti nákladu, kterému je bráněno v překlopení, použijte tabulky v této Stručné příručce pro uvazování.

Hodnoty H/B (výška dělená šířkou) nebo H/L (výška dělená délkou) zajišťovaného nákladu je třeba vypočítat.

Výsledky výpočtů se zaokrouhlí na nejbližší vyšší hodnotu uvedenou v tabulkách.

Nákladové jednotky s těžištěm blízko jejich středu

Na následujících náčrtcích je vysvětleno, jak měřit H (výšku), L (délku) a B (šířku) nákladu.

Jedna nákladová jednotka

Úsek nákladu (tvořený třemi řadami a dvěma vrstvami)

Nákladové jednotky s posunutým těžištěm

Pokud má nákladová jednotka, která se má zabezpečit, těžiště nad svým středem nebo posunuté do strany, pak je měření H, B a L nutno provést tak, jak ukazuje náčrtek níže.

H = vzdálenost k těžišti

B = nejkratší vzdálenost mezi těžištěm a bodem překlopení na bok

L = vzdálenost podle náčrtku

A.2.8. Smyčkové uvázání

Smyčkové uvázání zabezpečí nákladovou jednotku z každé strany párem popruhů. Zároveň bude náklad zabezpečen proti překlopení. Na každou dlouhou nákladovou jednotku je třeba použít alespoň dva smyčkové vázací prostředky.

Pokud nákladová jednotka obsahuje více než jeden úsek a úseky jsou o sebe opřeny a je zamezeno tomu, aby došlo k jejich otáčení, může být na každý úsek nákladu zapotřebí pouze jeden smyčkový vázací prostředek.

Hmotnost nákladu v tunách, kterému je bráněno v klouzání pro jeden pár smyčkových vázacích prostředků
µ* Do strany µ* Do strany
0,15 4,7 0,45 13
0,20 5,4 0,50 žádné riziko
0,25 6,2 0,55 žádné riziko
0,30 7,3 0,60 žádné riziko
0,35 8,7 0,65 žádné riziko
0,40 11 0,70 žádné riziko

* Součinitel tření podle dodatku 3

Nahrávám...
Nahrávám...