dnes je 24.2.2024

Input:

Zajištění nákladu: 8. část - Příklady uspořádání zabezpečení nákladu pro specifické zboží

23.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.8
Zajištění nákladu: 8. část - Příklady uspořádání zabezpečení nákladu pro specifické zboží

Evropská unie

V této kapitole jsou popsány některé způsoby zabezpečení nákladu pro specifické zboží, které nelze snadno navrhnout pouhým uplatněním výše uvedených zásad, a to na základě osvědčených postupů.

8.1. Panely uložené na rovné ložné ploše s rámy ve tvaru A

Rámy ve tvaru A se velmi často používají k přepravě velkých plochých předmětů, jako jsou skleněné desky, betonové panely, silné ocelové desky atd.

Tyto rámy mohou být trvale upevněny na vozidle nebo mohou být odnímatelné a mohou být orientovány ve směru jízdy nebo v příčném směru.

Ve všech těchto případech je velmi důležitá pevnost rámu.

Rám ve tvaru A může mít tendenci se pod vlivem setrvačných sil působících na panely ohýbat nebo lámat. Odnímatelné rámy se mohou ohnout nebo zlomit také při jejich zvedání. Rámy ve tvaru A proto musí být profesionálně konstruovány a doporučuje se, aby bylo vydáno osvědčení, ve kterém se uvede maximální přípustná hmotnost nákladu, který lze v rámu přepravovat, maximální výška nákladu na rámu, metoda zabezpečení nákladu a popřípadě metoda zajištění rámu na vozidle. Osvědčení musí být podepsáno konstruktérem nebo odpovědnou osobou.

Obrázek 45: Zhroucený rám ve tvaru A

Obrázek 46: Odnímatelný rám ve tvaru A

V případě odnímatelných rámů ve tvaru A musí uspořádání zabezpečení zabránit klouzání a naklonění rámu s nákladem panelů. Doporučenou metodou je zamknutí. Pokud zamknutí není použitelné, mělo by být použito místní blokování, které zabrání klouzání. Často se používá přímé uvázání, které brání naklánění. Je třeba upozornit, že přímé uvázání od vrcholu rámu ke karosérii vozidla rámu v klouzání často nezabrání.

Rámy ve tvaru A musí být nakládány a vykládány symetricky: na obou stranách rámu zůstává přibližně stejná hmotnost. Pokud je rám správně zkonstruován a používán, jedná se o velmi spolehlivou konstrukci k podepření velkých panelů při přepravě. V praxi mívají rámy ve tvaru A vysokou míru rizika v důsledku nesprávného použití. Důrazně se doporučuje náležité zaškolení.

Důrazně se také doporučuje, aby patka rámu ve tvaru A byla v pravém (nebo menším) úhlu oproti svažující se straně, jak ukazuje obrázek 43. Není-li to možné, měl by být náklad uložen na klínech připevněných k ložné ploše.

Obrázek 47: Patka rámu ve tvaru A

Ve všech případech musí být náklad na rámu řádně zabezpečen. V zásadě lze použít metody vysvětlené v kapitole 5.

 • Upřednostňovanou metodou, která brání klouzání panelů v rovině panelů, je místní blokování pomocí mechanické zarážky. Tuto metodu lze snadno používat s rámy ve tvaru A, které jsou zkonstruovány pro specifické typy a rozměry panelů. Alternativně se používá nízké vodorovné pružné uvázání.

 • Aby nedošlo k naklonění panelů, je možné použít dva nebo více vázacích prostředků uvázaných přes rohy – s náležitou ochranou vázacích prostředků na ostrých rozích. Minimální počet vázacích prostředků nutných k tomu, aby se zabránilo naklonění, závisí na úhlu sklonu rámu ve tvaru A, na tloušťce panelů, na úhlu sklonu patky rámu, na tření mezi panely a na pružnosti vázacích prostředků.

 • Alternativně je k zabránění klouzání a překlopení v příčném směru možné použít vázací prostředky uvázané přes vrchol. Minimální počet vázacích prostředků, které jsou nutné, musí být zjištěn pomocí vzorců uvedených v normě EN 12195-1 . K zabránění klouzání v příčném směru lze použít blokování spodní části.

 • V oblasti dotyku nákladu s rámem ve tvaru A se doporučuje použít protiskluzové rohože nebo dřevo.

Obrázek 48: Zabezpečení kombinací blokování, rámu ve tvaru A, uvázání přes rohy a uvázání přes vrchol

8.2. Náklady dřeva

Tento oddíl poskytuje obecné vodítko pro opatření k bezpečné přepravě dřeva, a to jak klád, tak řeziva. Dřevo je "živá" komodita, což může mít za následek nezávislý pohyb částí nákladu, pokud je upevněn nevhodně.

8.2.1. Svazkové řezivo

Řezivo se obvykle přepravuje ve standardních obalech splňujících požadavky normy ISO 4472 a souvisejících norem. Pokud je dřevo obaleno, například smršťovací fólií nebo balicí fólií, musí se použít odlišné hodnoty pro tření. Obaly se obecně páskují nebo spojují dráty a před nakládkou je třeba zkontrolovat bezpečnost pásků. Pokud jsou pásky poškozené nebo nejsou bezpečné, je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno, že je celý náklad odpovídajícím způsobem připevněn k vozidlu. Ocelové nebo plastové pásky však nelze považovat za zabezpečení nákladu.

Obrázek 49: Standardizovaný obal v souladu s ISO 4472.

Obaly s řezivem by měly být pokud možno přepravovány na ložných plochách vybavených středovými klanicemi. Pokud se používají středové klanice, je třeba každý úsek nákladu zabezpečit proti bočnímu pohybu, a to pomocí:

 • nejméně dvou klanic, je-li délka úseku 3,3 m nebo menší,

 • nejméně tří klanic, je-li délka úseku větší než 3,3 m.

Kromě středových klanic je třeba každý úsek nákladu zabezpečit nejméně třemi vázacími prostředky uvázanými přes vrchol s předepnutím nejméně 400 daN a přivazovací únosností LC nejméně 1 600 daN pro každý vázací prostředek. V podélném směru je třeba obaly zajistit stejně jako kterýkoli druh nákladu.

Pokud nejsou k dispozici středové klanice a obaly jsou řádně a pevně svázány, lze je zabezpečit jako kterýkoli druh nákladu.

8.2.2. Klády a řezivo bez obalu

Musí být dodrženy obecné zásady rozložení zátěže a je důležité zajistit, aby byl náklad pokud možno blokován proti čelní stěně.

Doporučuje se použití přivazovacích řetězů nebo popruhů s napínačem; veškeré vázací prostředky musí být zkontrolovány a během celé přepravy musí být pevně utažené. Veškeré vázací prostředky musí mít přivazovací únosnost LC alespoň 1 600 daN s předepnutím nejméně 400 daN. Doporučuje se použít samonapínací napínač.

Náklad i vázací prostředky musí být zkontrolovány zejména před přejezdem z lesní cesty na veřejnou dopravní komunikaci.

Přeprava klád uložených příčně (tak, že leží po šířce vozidla), podpíraných čelní stěnou a zadní opěrou (podkladovým trámem) se nedoporučuje, bezpečnější je přepravovat je podélně (tak, že leží po délce vozidla) v několika úsecích, z nichž každý je zvlášť podepřen svislými opěrami (klanicemi).

Podélně uložené klády

Každá vnější kláda nebo kus dřeva musí být upevněny minimálně dvěma páry svislých opěr (klanic), Klanice musí být dostatečně silné, aby se zabránilo převržení vozidla poté, co bylo vystaveno bočnímu zrychlení 0,5 g. Jakékoli dřevo, které je kratší než vzdálenost mezi dvěma klanicemi, musí být umístěno doprostřed nákladu a všechny klády musí být uloženy pokud možno střídavě vrchní a spodní částí dopředu tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné vyvážení nákladu. Konce klády musí sahat minimálně 300 mm za klanice.

Přeprava klád

Střed žádné vnější klády nesmí být výš než klanice. Střední horní kláda musí být výš než postranní klády, aby "korunovala" náklad a umožňovala jeho správné upnutí vázacími prostředky, viz obrázek níže:

Dřevo musí být uloženo na klínové liště nebo ozubené lati.

Obrázek 50: Správné (vlevo) a nesprávné (vpravo) uložení klád

Kombinace vozidel s čelní stěnou na tažném vozidle

Před prvním svazkem klád – mezi kabinou řidiče a kládami – by vozidlo mělo být vybaveno čelní stěnou o pevnosti odpovídající normě EN 12642, třída XL, a náklad nesmí být vyšší než čelní stěna.

Vázací prostředky uvázané přes vrchol nebo podobné uvázání vytvářející svislý tlak na dřevo musí být upnuty přes každý úsek nákladu (hranici dřeva) v tomto počtu:

 1. minimálně jeden, pokud je úsek nákladu tvořen dřevem, na němž je dosud kůra, do maximální délky 3,3 m;
 2. minimálně dva, pokud je úsek nákladu delší než 3,3 m nebo bez ohledu na délku, pokud je kůra odstraněna.

Vázací prostředky přes vrchol by měly být umístěny příčně mezi přední a zadní pár postranních klanic každého úseku nákladu tak symetricky, jak je to možné.

Kombinace vozidel bez čelní stěny na tažném vozidle

Pokud vozidlo není vybaveno čelní stěnou o dostatečné pevnosti nebo automatickými předepínači, je zapotřebí více vázacích prostředků, tj. dva vázací prostředky při délce klád do 3 m, tři vázací prostředky při délce do 5 m a čtyři vázací prostředky při délce od 5 m výše.

Obrázek 51: Zabezpečení klád

Poznámka: Pokud dřevo není zbaveno sněhu a/nebo ledu, je zapotřebí další uvázání podle zbývajícího tření.

Příčně uložené klády

Klády uložené příčně na vozidle s rovnou ložnou plochou nemohou být odpovídajícím způsobem zabezpečeny běžnými způsoby upevnění. Experimenty prokázaly, že příčně uložené klády se při nouzovém brzdění chovají podobně jako kapalný náklad. Protažení pásků nebo řetězů od přední strany vozidla přes vrchol klád na zadní stranu vozidla s příčnými pásy není přijatelný způsob zabezpečení nákladu.

Klády uložené příčně smí být převáženy pouze mezi pevnou boční stěnou nebo stěnami klece, přičemž v případě klece nesmí být žádný kus dřeva menší než otvory klece. V podélném směru musí být náklad rozdělen do úseků s pevnými přepážkami nebo klanicemi. Žádný úsek nesmí být delší než 2,55 m. Každý úsek musí být uvázán přes vrchol nejméně dvěma vázacími prostředky se silou předepnutí minimálně 400 daN a přivazovací únosností LC 1 600 daN pro každý vázací prostředek.

Obrázek 52: Příčně uložené klády s bočnicí

8.2.3. Dlouhé klády

Přeprava dlouhých klád a celých stromů je velmi specializovanou oblastí přepravy dřeva. Konkrétní problém délky je možné vyřešit použitím běžných návěsů s dlouhým přesahem nákladu. V zásadě by platila stejná pravidla jako při dopravě klád o standardní délce se zohledněním délky navíc pro výpočet počtu vázacích prostředků a jejich síly. Ve většině případů však toto řešení kvůli nadměrné délce stromů nevyhovuje.

Obrázek 53: Přeprava celých stromů

Stromy se tudíž umísťují na dva otočné podvozky, každý s jedním párem klanic. Typickým případem je použití koncového vozíku, který je s tažným vozidlem spojen pouze nákladem. Tyto koncové vozíky mají obvykle řízenou nápravu, která je řízena mechanicky nebo hydraulicky podle úhlu mezi nákladem a koncovým vozíkem. Koncový vozík je tažen tažným vozidlem prostřednictvím nákladu, ale má vlastní brzdy. Zejména pro nouzové brzdění je nutná perfektní koordinace mezi brzdami tažného vozidla a brzdami koncového vozíku, aby se zabránilo přenosu vysokých sil z koncového vozíku přes náklad na tažné vozidlo. Proto je u tohoto druhu vozidel velmi důležitá náležitá údržba.

Náklad musí být zabezpečen minimálně dvěma vázacími prostředky na každý pár klanic, aby existovala pojistka pro případ selhání některého z vázacích prostředků. Každý jednotlivý vázací prostředek musí mít sílu předepnutí minimálně stf = 750 daN. Na každém páru klanic, předním i zadním, musí být použita síla předepnutí minimálně 2 000 daN.

V mnoha zemích je pro tento druh přepravy vyžadováno zvláštní povolení jako pro případ mimořádné přepravy. Může být vyžadováno mnoho dalších opatření, např. další světla, blikače, nebo dokonce doprovod.

8.3. Velké kontejnery

Kontejnery ISO a podobné přepravní prostředky s kotevními body pro šroubovací zámky by měly být pokud možno přepravovány na ložných plochách s použitím vhodných šroubovacích zámků. Velké kontejnery pro silniční přepravu, s nákladem i bez něj, však mohou být alternativně zabezpečeny jedinou metodou nebo kombinací metod popsaných v kapitole 5 a vypočtených tak, jak je popsáno v kapitole 6.

Obrázek 54: Zabezpečení celých stromů

8.4. Přeprava mobilního strojního zařízení

Tento oddíl uvádí pokyny ohledně opatření potřebných k bezpečné přepravě mobilního pracovního strojního zařízení na pásech nebo kolech, například jeřábů, buldozerů, válců, skrejprů, vysokozdvižných vozíků, nůžkových zvedáků nebo zvedacích plošin na vozidlech s povolením k neomezenému provozu v rámci EU. Nezabývá se přepravou velkých strojů atd. na vozidlech pro zvláštní účely, jejichž používání na pozemních komunikacích je omezeno povoleními. Obecné pokyny obsažené v této kapitole však platí v mnoha případech.

Důrazně se doporučuje, aby výrobci takovýchto strojů poskytli komplexní pokyny ohledně toho, jak jejich výrobky zabezpečovat pro přepravu, potřebného zabezpečovacího zařízení a poradenství týkajícího se správného ukládání a zabezpečení. Výrobci dále musí strojní zařízení vybavit vázacími body, pokud jsou zapotřebí, a řádně je označit. U strojního zařízení vybaveného vázacími body určenými k použití při přepravě by měly být tyto body používány a strojní zařízení by mělo být ukládáno a zabezpečeno podle pokynů výrobce. V případě, že nejsou k dispozici doporučení výrobce, měly by být vázací prostředky nebo zabezpečovací zařízení připevněny pouze k těm částem strojního zařízení, které jsou dostatečně pevné na to, aby odolaly zátěži, která na ně bude pravděpodobně vyvíjena. Například pásy pásových traktorů nesmí být používány k připevnění háků přivazovacích popruhů nebo řetězů, pokud to výrobce nepovolil.

Řidiči musí zejména zvážit typická nebezpečí spojená s přepravními situacemi následujícího druhu:

 • Řidiči musí před odjezdem zkontrolovat rozměry nákladu a prověřit trasu z hlediska možných překážek, například mostů s nízkým průjezdem. Celková výška vozidla s nákladem může být uvedena také v kabině jako připomínka pro řidiče.

 • Náklad s vysokým těžištěm může závažným způsobem ovlivnit stabilitu vozidla a takové strojní zařízení by mělo být přepravováno jen na vozidlech s nízkou ložnou plochou.

Pásové nebo kolové strojní zařízení musí být na přepravní vozidlo uvázáno se zataženou ruční brzdou. Účinnost samotné ruční brzdy je omezena třecím odporem mezi strojním zařízením a podlahou přepravního vozidla, jakož i brzdicí schopnost ruční brzdy. Ani za normálních podmínek jízdy to není dostačující, a proto vozidlo vyžaduje dodatečné upevnění. Toto dodatečné upevnění by mělo mít podobu vázacího systému a/nebo uspořádání, které zabrání nákladu v pohybu dopředu nebo dozadu za pomoci blokovacího zařízení bezpečně upevněného k vozidlu. Toto blokovací zařízení by se mělo dotýkat kol nebo pásů nebo jiné části přepravovaného zařízení.

Veškeré pohyblivé montážní celky jako výložníky, konzole, ramena a kabiny atd. musí být ponechány v poloze doporučené výrobcem pro přepravu a musí být zabezpečeny tak, aby se zabránilo pohybu vůči hlavní části karosérie stroje.

Před přemístěním stroje na přepravní vozidlo musí být odstraněny veškeré uvolněné nečistoty, které by jinak mohly odpadávat a překážet na pozemní komunikaci nebo poškodit jiná vozidla. Rampa, pneumatiky stroje a ložná plocha samotného přepravního vozidla musí být zbaveny olejů, tuků, ledu atd., aby stroj nemohl uklouznout.

Stroj by měl být umístěn na ložnou plochu přepravního vozidla pokud možno tak, aby byl pohyb dopředu blokován částí hlavní karosérie vozidla, např. tažným závěsem, schodem nebo čelní stěnou nebo příčným prvkem bezpečně připevněným skrz ložnou plochu k rámu podvozku vozidla. Navíc by mělo být strojní zařízení a jakékoli jeho jednotlivé montážní celky uspořádány tak, aby nebyly překročeny zákonné limity zatížení náprav a aby nebyla nepříznivě ovlivněna bezpečná manipulace s vozidlem. Mezera mezi spodní stranou nízko naložených vozidel a povrchem vozovky musí být prověřena před uvedením vozidla do pohybu, aby se zjistilo, zda existuje dostatečná vůle zabraňující drhnutí vozidla o zem.

Obrázek 55: Přeprava mobilního strojního zařízení

Kolové a lehké pásové stroje musí být upevněny tak, aby účinky vibrací způsobované nárazy na pozemní komunikaci, přenášené od přepravního vozidla a zesilované pneumatikami nebo závěsnými jednotkami stroje, byly sníženy na minimum. Zavěšení stroje by mělo být pokud možno uzamčeno a svislý pohyb omezen vázacími nebo jinými upevňovacími prostředky. Jinak by měl být rám nebo podvozek stroje podepřen na blocích. Pokud stroj není podepřen, měla by plná kontaktní plocha jeho pásů nebo bubnů a minimálně polovina šířky pneumatik spočívat na podlaze přepravního vozidla. Pokud pásy přesahují rám přepravního vozidla směrem ven, musí být rám nebo podvozek stroje podepřen.

Stroj musí být upevněn proti pohybům dopředu, dozadu a do stran přivazovacími řetězy nebo popruhy, upevněnými ke kotevním bodům na vozidle. Součástí veškerých vázacích prostředků by mělo být napínací zařízení.

Při rozhodování o počtu kotevních bodů použitých při uspořádávání upevňovacího systému je třeba zohlednit tyto faktory:

 1. potřebu umístit stroj tak, aby bylo zajištěno správné rozložení nákladu za účelem splnění zákonných požadavků na zatížení nápravy a zajištění toho, že nebude nepříznivě ovlivněna manipulace s vozidlem;
 2. míru, do jaké konstrukce vozidla zahrnuje jiné upevňovací
Nahrávám...
Nahrávám...