dnes je 21.4.2024

Input:

Zajištění nákladu: 1. část - Obecné souvislosti

3.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.1
Zajištění nákladu: 1. část - Obecné souvislosti

Evropská unie

Evropská unie vydala publikaci Evropské pokyny k osvědčeným postupům pro zabezpečení nákladu při přepravě v silniční dopravě 2014. Tyto pokyny k osvědčeným postupům vypracovala odborná skupina vytvořená Generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu, složená z odborníků jmenovaných členskými státy a daným odvětvím.

Tyto pokyny k osvědčeným postupům mohou sloužit jako referenční dokument pro všechny veřejné nebo soukromé subjekty, kterých se přímo či nepřímo dotýká zabezpečení nákladů. Tento dokument by měl být čten a používán jako pomůcka při uplatňování bezpečných a ověřených postupů v této oblasti.

Není závazný ve smyslu právního aktu přijatého Unií. Představuje pouze souhrn znalostí evropských odborníků v této oblasti. Dodržování zásad a metod popsaných v těchto směrnicích by mělo být uznáno orgány odpovědnými za prosazování jako prostředek pro zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti potřebné při uskutečňování silniční dopravy. Při používání těchto pokynů je třeba zajistit, aby byly použité metody přiměřené konkrétní situaci, a v případě potřeby přijmout další preventivní opatření.

Je důležité si uvědomit, že členské státy mohou mít specifické požadavky týkající se zabezpečení nákladů, které v těchto pokynech k osvědčeným postupům nejsou zahrnuty. Proto se doporučuje konzultovat příslušné orgány a informovat se o případné existenci takových specifických požadavků.

Tento dokument je veřejně přístupný. Je možno si jej zdarma stáhnout z internetových stránek Evropské komise.

Tyto pokyny budou na základě dalších zkušeností a v důsledku neustálého vývoje systémů a technik zabezpečování nákladů nevyhnutelně vyžadovat pravidelné revize a úpravy podle potřeby. Čtenář by si měl vyhledat informace o nejnovějším vydání pokynů na internetových stránkách Evropské komise. Jakékoli návrhy na zlepšení nebo doplnění jejich obsahu jsou velmi vítány, zasílejte je prosím na adresu uvedenou v poznámce pod čarou1. Obecné dotazy týkající se těchto pokynů zasílejte na stejnou adresu.

1.1 Oblast působnosti a cíle

Účelem těchto pokynů je poskytnout základní praktické rady a pokyny všem osobám podílejícím se na nakládce/vykládce a na zabezpečování nákladů na vozidlech, včetně přepravců a zasilatelů. Rovněž by měly být užitečné pro orgány odpovědné za prosazování provádějící silniční technické kontroly v souladu se směrnicí 2014/47/EU a s rozhodnutími soudů. Vedle toho by také mohly členským státům posloužit jako základ při přijímání potřebných opatření pro realizaci školení řidičů v souladu se směrnicí 2003/59/ES při úvodní kvalifikaci a pravidelných školeních řidičů určitých silničních vozidel určených pro přepravu zboží nebo osob. Cílem směrnic je poskytnout vodítko pro adekvátní zabezpečení nákladů pro všechny situace, které se mohou vyskytnout za běžných přepravních podmínek. Směrnice by rovněž měly sloužit jako společný základ pro praktické používání i vymáhání zabezpečení nákladů.

Během přepravy by všechny dopravované části nákladu měly být zabezpečeny proti sklouznutí, překlopení, valení, posunutí nebo podstatné deformaci a rotaci v jakémkoli směru takovými metodami, jako je zamknutí, zablokování, uvázání nebo kombinace těchto metod. To má chránit osoby podílející se na nakládce, vykládce a řízení vozidla a také ostatní uživatele pozemních komunikací, chodce, samotný náklad i vozidlo.

Náklad musí být umístěn na vozidle tak, aby nemohl ohrozit osoby ani zboží a nemohl se ve vozidle pohybovat nebo z něho spadnout.

Přesto však každý den dochází na pozemních komunikacích k nehodám a úrazům v důsledku přepravy nákladů, které nebyly řádně uloženy a/nebo zabezpečeny. Tyto pokyny k osvědčeným postupům poskytují základní fyzikální a technické informace a také pravidla pro praktické zabezpečení nákladů v silniční dopravě. Pro získání podrobnějších informací se odkazuje na mezinárodní normy. Pokyny nepřepisují výsledky rozsáhlých zkoušek, které jsou dostupné všude v Evropě pro konkrétní druhy nákladů nebo pro konkrétní přepravní podmínky, ani podrobně nepopisují všechna možná řešení pro všechny možné náklady. Tyto směrnice jsou určeny všem osobám zapojeným do dopravního řetězce, které plánují či připravují přepravu po silnicích, dohlížejí na ni nebo ji kontrolují s cílem zajistit, aby byla bezpečná.

Tyto evropské pokyny k osvědčeným postupům vycházejí z evropské normy EN 12195-12. Seznamují s aktuální osvědčenou praxí v této oblasti se zaměřením na vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Při používání těchto pokynů je třeba zajistit, aby byly použité metody přiměřené konkrétní situaci, a v případě potřeby přijmout další preventivní opatření.

Tyto evropské pokyny k osvědčeným postupům mají podpořit uplatňování mezinárodních pravidel stanovených Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) a směrnicí 2014/47/EU o silničních technických kontrolách.

Další pokyny mohou uvádět více informací nebo alternativní metody pro specifické druhy nákladů a/nebo pro specifická vozidla, ale neměly by stanovovat další požadavky nebo další omezení a musí být vždy v souladu s evropskou normou EN 12195-1.

1.2 Použitelné normy

Tyto evropské pokyny pro zabezpečení nákladů vycházejí z fyzikálních zákonů v oblasti tření, zemské přitažlivosti, dynamiky a síly materiálů. Uplatňování takových zákonů v každodenní praxi však může být komplikované. Pro zjednodušení návrhu a kontroly uspořádání zabezpečení nákladu lze konkrétní normy týkající se pevnosti a výkonnosti nástavby vozidla, zabezpečovacího uspořádání, materiálů používaných pro zajištění atd. nalézt v nejnovější verzi těchto mezinárodních norem3:

Norma Předmět
EN 121951 Výpočet zajišťovacích sil
EN 12640 Vázací body
EN 12642 Pevnost konstrukce karosérie vozidel
EN 121952 Přivazovací popruhy ze syntetických vláken
EN 121953 Přivazovací řetězy
EN 121954 Přivazovací ocelová drátěná lana
ISO 1161 , ISO 1496 Kontejner ISO
EN 283 Výměnné nástavby
EN 12641 Plachty
EUMOS 40511 Tyče a klanice
EUMOS 40509 Přepravní balení

Vnitrostátní a místní normy, které jsou s těmito mezinárodními normami v rozporu nebo stanoví další omezení, se nesmějí uplatňovat na mezinárodní přepravu.

Další požadavky mohou platit pro intermodální přepravu, např. Kodex zásad pro balení přepravních jednotek nákladu (Kodex CTU) organizací IMO/ILO/UNECE.

1.3 Funkční povinnosti

Na řádném zabalení a naložení nákladu na vhodné vozidlo se podílejí všechny strany zapojené do logistických postupů, včetně osob provádějících balení a nakládání, dopravců, provozovatelů a řidičů.

Je velmi důležité si uvědomit, že povinnosti spojené se zabezpečením nákladu vyplývají z mezinárodních úmluv a nařízení, vnitrostátních právních předpisů a/nebo smluv mezi zúčastněnými stranami.

Funkční povinnosti se doporučuje sjednat ve smlouvě. Pokud taková dohoda mezi zúčastněnými stranami neexistuje a bez ohledu na jakékoli právní předpisy vymezuje níže uvedený odpovědnostní řetězec hlavní

Nahrávám...
Nahrávám...