dnes je 29.5.2024

Input:

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2024

12.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2024

Ministerstvo dopravy

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 41/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Účinná je od 1. 3. 2024.

Vydání novely vyhlášky bylo nezbytné z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací (dále jen "Směrnice"). Jedná se o provedení zákonného zmocnění obsaženého v § 22c odst. 7. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"). Novelizovaná vyhláška obsahuje v souladu s rozšířeným zákonným zmocněním způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného.

Novela dále obsahuje věcné parametrické úpravy spočívající především v zohlednění skutečnosti, že od 1. 1. 2024 jsou platným zněním zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází k rušení tzv. velkých technických průkazů (osvědčení o registraci vozidla, II. část).

Novela vyhlášky reaguje též na rozšíření zákonného zmocnění v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděno v rámci "konsolidačního balíčku" a které umožňuje provozovateli systému elektronického mýtného využívat data z registru silničních vozidel pro účely registrace vozidel do systému elektronického mýta a pro účely určování emisní třídy CO2 vozidel.

V neposlední řadě novela vyhlášky reaguje na reálné zahájení provozování elektronické služby evropského mýta (dále jen "EETS"), když v souvislosti s provozem vozidel v režimu této služby bylo nutné upravit související povinnosti provozovatelů vozidel a provozovatele systému elektronického mýta tak, aby znění vyhlášky reflektovalo na potřebu úplného vedení evidence údajů o mýtném včetně zahrnutí vozidel v režimu EETS, do kterého jsou vozidla registrována na základě Prohlášení o EETS resp. na základě smlouvy mezi provozovatelem systému elektronického mýtného a poskytovatelem služby evropského mýtného.

V souvislosti se zavedením tzv. čtvrté složky mýtného, reflektujícího náklady vyvolané při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích emisemi CO2, je novelizovaným znění vyhlášky určeno jaká opatření, resp. náklady na jejich realizaci, lze vztáhnout oproti vybírané částce za emise CO2. Z důvodů budoucího propočtu vážené mýtné sazby a v souvislosti se zákonem č. 184/2023 Sb., kterým byl změněn zákon o pozemních komunikacích v předchozím znění v souvislosti s transformací ŘSD ČR na státní podnik, je potom precizováno též znění § 15a, § 15b a § 16.

V poslední řadě bylo vydání novely nezbytné z důvodu změn v rozsahu nově zprovozněných úseků dálnic v průběhu roku 2023 a první poloviny roku 2024. Jedná se také o změny délek vybraných úseků silnic I. třídy, jejichž délka bude změněna v důsledku výstavby obchvatů měst a obcí. Úseky dálnic, jejichž zprovoznění je plánováno až na prosinec roku 2024, budou navrhovány pro výkonové zpoplatnění až v následující novele vyhlášky s plánovanou účinností od 1. prosince 2024, jelikož je potřebné zajistit, aby dálnice mohla být zpoplatněna od okamžiku jejího uvedení do plnohodnotného užívání.

Dálnice s aktuálním plánem zprovoznění v roce 2023 a v průběhu prvního pololetí roku 2024, dosud ve vyhlášce č. 470/2012 Sb. nezahrnuté, podléhající výkonovému zpoplatnění od data jejich uvedení do předčasného užívání v plném profilu (4 jízdní pruhy):

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]
D6 Krupá přeložka (km 41 – km 48) 6,5
D7 Chlumčany zkapacitnění 4,4

Přehled upravených ustanovení s komentářem

§ 1 Předmět úpravy

V souvislosti s provedením způsobu určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického podle § 22c odst. 7. zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném od 1. března 2024, ustanovení tohoto odstavce nejen upřesňuje způsob provádění evidence údajů o mýtném ve vztahu určení emisní třídy CO2 vozidla, ale též v této souvislosti je do vyhlášky navrhováno využití legislativní zkratky dlouhodobě zavedené v § 22c odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro lepší vnitřní koherenci obou právních předpisů.

Ruší se části ustanovení ve věci prokázání úhrady mýtného z důvodu, že ustanovení o prokázání úhrady mýtného je přímo provedeno v § 22c odst. 1 písm. f) a § 22e odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Tímto zákonným ustanovením je transponováno ustanovení článku 7j odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly, ve znění pozdějších předpisů přímo na úroveň zákona a tudíž jeho další ponechání ve vyhlášce není možné zachovat. Související zákonné zmocnění pro úpravu této problematiky bylo v zákoně o pozemních komunikacích sice zachováno, nicméně předpokládá se, že bude odstraněno v rámci jeho další technické novely.

Doplňuje se nové písmeno i), jehož znění je v souladu se zmocněním v § 22c odst. 7 zákona o pozemních komunikacích, způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného.

§ 5 Způsob provádění evidence údajů o mýtném

Název nadpisu § 5 se upřesňuje, aby korespondoval s § 22c odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, kde provozovatel systému elektronického mýtného je povinen vést evidenci údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného (dále jen "evidence údajů o mýtném"). Nadpis tak upřesňuje, že se jedná o způsob provádění evidence údajů o mýtném, nikoliv způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného pro lepší vnitřní koherenci obou právních předpisů.

V souvislosti se změnou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2024, se ruší povinnost vystavovat k vozidlu osvědčení o registraci vozidla, II. část (tzv. velký technický průkaz). V této souvislosti je třeba upravit i všechny právní předpisy, které se na velký technický průkaz odkazují. Nově se tak pro účel evidence údajů o mýtném bude využívat pouze osvědčení o registraci vozidla, I. část (tzv. malý technický průkaz) či v případě vozidel registrovaných mimo území EU obdobný doklad, kterým bude doklad o provedené registraci vozidla na území státu mimo EU dle právní úpravy nečlenské země EU. Podrobnosti k dokladům, které lze pro registraci vozidel do SEM neregistrovaných na území EU stanoví provozovatelem systému elektronického mýta v obchodních podmínkách nebo jiném relevantním dokumentu, který nemusí mít povahu právního předpisu. Údaj o pokoveném čelním skle je nezbytné i nadále doložit jiným vhodným způsobem pro účel přidělení správného typu elektronického zařízení. Fyzické předkládání dokladu je vhodné zachovat, jelikož jeho držitel tím fakticky prokazuje do určité míry svou příslušnost k vozidlu dané registrační značky v situaci, kdy žádá o registraci do systému elektronického mýta. Jakkoliv bude mít provozovatel systému elektronického mýta možnost získávat data o vozidlech registrovaných v ČR přímo z registru silničních vozidel, není žádoucí připustit situaci, kdy do systému mohlo být přihlášeno (v režimu placení mýtného předem) vozidlo pouze na základě sdělení registrační značky vozidla. Povinnost předkládat fyzický doklad, resp. jeho kopii, by i při vyloučení této povinnosti pro vozidla registrovaná na území ČR musela být zachována pro vozidla zahraniční, přičemž však je žádoucí, aby fyzická kontrola příslušnosti osoby, která provádí registraci do systému elektronického mýta, byla prováděna oproti kopii dokladu v případě všech vozidel v systému elektronického mýta.

Ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky vychází z novely § 5 odst. 4 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s předpokládanou účinností k 1. březnu 2024, kde je nově rozšířeno oprávnění pro provozovatele elektronického mýtného čerpat údaje z tohoto registru potřebné pro evidenci údajů o mýtném v systému, které budou vydány automatizovaně z registru silničních vozidel v rozsahu zde evidovaných vozidel, tj. vozidel registrovaných v ČR. Na základě automatizovaného vydání těchto údajů z registru silničních vozidel pak provozovatel systému elektronického mýtného provede evidenci údajů o mýtném rovněž v rozsahu vydaných údajů, čímž je zajištěna koherence způsobu evidence vozidla v SEM se zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení se neuplatní pro vozidla registrovaná mimo území ČR, jelikož data ze zahraničních registrů není možné vytěžovat pro účely evidence vozidel v systému elektronického mýtného.

Ustanovení § 5 odst. 4. vyhlášky vychází z povinností vyplývajících z článku 7c odst. 1 a článku 7ga odst. 2 Směrnice, ve smyslu povinného zavedení poplatku za externí náklad CO2 a související nezbytné stanovení emisní třídy CO2 č. 1 - č. 5 pro každý typ vozidla s největší povolenou hmotností větší než 3,5 tuny, vyjma vozidel na elektrický a vodíkový pohon s největší povolenou hmotností do 4,25 tuny, které jsou osvobozena od zpoplatnění dle § 20a odst. 1 písm. o) zákona o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. března 2024. Emisní třída CO2 se určí na základě uvedeného v písm. a) až d), která se následně zapíše se do evidence údajů o mýtném. Systém určování emisní třídy CO2 vozidel musí být na základě Směrnice shodný ve všech členských státech EU. V případě poskytovatelů EETS, kteří poskytují služby na území více členských států EU je pak logické, že k určení emisní třídy CO2 dochází z jejich úrovně a ve vztahu ke každému u nich registrovaného vozidla pouze jednou pro území všech členských států. Za tímto účelem je aplikace pravidel obsažených v novelizovaném § 5 vyhlášky vyloučena § 18a navrhované novely vyhlášky. V případě vozidel registrovaných na národní úrovni provozovatelem systému elektronického mýta se pak emisní třída CO2 určuje v posloupnosti dle písm. a) - d) v návaznosti na skutečnost, zda informace, které jsou dle příslušného ustanovení vyhlášky vyzískány, obsahují či neobsahují údaje nezbytné k určení emisní třídy CO2 vozidla. Pro určení emisní třídy CO2 vozidla je přitom nezbytné zjistit specifické množství emisí CO2 (g/tkm), datum první registrace vozidla a jeho podskupinu tak, jak je definována nařízením komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES. Nejsou-li všechny tyto údaje obsaženy v registru silničních vozidel, pak je povinností provozovatele vozidla doložit další doklady, z nichž je možné údaje zjistit.

§ 7 Způsob evidence údajů o mýtném při změně provozovatele vozidla

Upravený nadpis upřesňuje formulaci termínu evidence na evidence údajů o mýtném. Jedná se o upřesnění terminologie, kdy se využívá zákonem o pozemních komunikacích zavedená legislativní zkratka. Uvedené je potřebné provést pro lepší vnitřní koherenci obou právních předpisů.

§ 8 Odhlášení ze systému elektronického mýtného

V ustanovení je upřesněn postup při odhlášení vozidla ze systému elektronického mýtného v souvislosti se změnou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2024, kterou se ruší povinnost vystavovat k vozidlu osvědčení o registraci vozidla, II. část (tzv. velký technický průkaz). V této souvislosti je třeba upravit i všechny právní předpisy, které se na velký

Nahrávám...
Nahrávám...