dnes je 19.6.2024

Input:

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

16.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3
Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 220/2022, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní body novely vyhlášky

Provedené změny mají původ v balíčku mobility, konkrétně ve směrnici (EU) 2020/1057 , kterou se stanoví nejen pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, ale kterou se také mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na jejich prosazování. Vyhláška č. 522/2006 Sb. zapracovala požadavky směrnice 2006/22/ES do českého právního řádu. Vzhledem novele směrnice, bylo nutné také aktualizovat vyhlášku o kontrolu dodržování ustanovení o pracovní době osob vykonávající mobilní činnost v silniční dopravě. Současně také Ministerstvo dopravy plní požadavek obsažený v zákoně o silniční dopravě týkající se zmocnění vydat prováděcí právní předpis k provedení některých ustanovení zákona (§ 34 odst. 3, § 34d odst. 9, § 38 odst. 6 a § 38a odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb.). Tyto skutečnosti se pak projevily v následujících úpravách vyhlášky č. 522/2006 Sb.

V části obecná ustanovení jsou uvedeny kontrolní orgány, kterými jsou Policie ČR, dopravní úřady nebo Ministerstvo dopravy. Silniční kontrola je definována, v souladu se zákonem o silniční dopravě, jako kontrola prováděná na silničních komunikacích nebo na jiném vhodném místě mimo provozovnu dopravce.

V části Předmět kontroly byly provedeny následující drobné upřesňující úpravy a rozšíření kontrolních bodů u silniční kontroly a kontroly v provozovně v souladu se směrnicí (EU) 2020/1057.

Silniční kontrola je zaměřena na:

a) dodržování požadavků na denní a týdenní doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku,

h) dodržování podmínek pro přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky dopravcem, který není v České republice usazen,

Změna byla provedena v návaznosti na článek 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1072/2009, který obsahuje požadavek, aby silniční kontrola zahrnovala také kontrolu kabotáže.

i) dodržování prodloužené týdenní pracovní doby nebo doby výkonu činností v délce 60 hodin, přestávek na jídlo a oddech a přestávek podle § 9b odst. 2 zákona.

Důvodem vložení tohoto kontrolního bodu je rozšíření silniční kontroly o kontrolu pracovní doby (respektive o kontrolu vybraných ustanovení) s možností využití tachografů a o kontrolu osob samostatně výdělečně činných (dopravců, kteří vykonávají činnosti řidiče) zaměřené na dodržování zvláštních povinností podnikatele v silniční dopravě týkajících se výkonu činnost spojených s přepravou (řízení, jiné práce) a přerušení výkonu těchto činností přestávkou.

Kontrola v provozovně byla rozšířena o bod:

d) dodržování zvláštních povinností podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle § 9b zákona.

Důvodem je rozšíření kontroly dopravců, vykonávajících činnost řidiče (samostatně výděleční řidiči), o kontrolu pracovní doby a dodržování požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku řidiče, prováděné pracovníky státního odborného dozoru. Ostatní mobilní pracovníci (řidiči/zaměstnanci) jsou kontrováni z hlediska dodržování uvedených pracovněprávních požadavků orgány inspekce práce s ohledem na zákon o inspekci práce.

Současně byly rozšířeny důvody, které vedou kontrolní orgány k provedení kontroly v provozovně dopravce o body:

d) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do přílohy I bodu 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, nebo

Jedná se o rozšíření výčtu porušení o porušení pravidel upravujících pracovní dobu (směrnice 2002/15/ES/nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě).

e) u dopravce, který představuje zvýšené riziko podle hodnocení rizika provedeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce.

Prováděcí nařízení (EU) 2022/695, stanovilo prováděcí pravidla ke směrnici 2006/22/ES, vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce, včetně požadavků na jeho uplatňování.

V zákonu o silniční dopravě (§ 38a odst. 4) se zavázalo Ministerstvo dopravy, že v prováděcím předpise stanoví vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo zadržením dokladů k vozidlu, včetně dokladů souvisejících s prováděnou přepravou a potvrzení o převzetí kauce. Z těchto důvodů bylo upraveno znění § 7a vyhlášky č. 522/2006 Sb. následovně.

(1) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

Dále se v zákonu o silniční dopravě (§ 41) Ministerstvo dopravy zavázalo

 • stanovit prováděcím předpisem způsob a formu zápisu údajů do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a vymezení závažných porušení povinností při dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku při práci řidičů, včetně povinností řádného vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku (§ 34d odst. 9),

 • vydat vzor oznámení, kterým Státní úřad inspekce práce poskytne nejpozději do 31. března každého roku Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování požadavků stanovených zvláštním právním předpisem na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, o výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest (§ 38 odst. 6).

Z těchto důvodů byl zařazen do vyhlášky § 8.

(1) Vybranými závažnými porušeními povinnosti zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku při práci řidičů nebo povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku jsou

a) porušení povinnosti, které je klasifikováno jako nejzávažnější porušení a spadá do skupiny B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě,

Příloha III nařízení (EU) 2016/403 v platném znění stanoví skupiny porušení nařízení (ES) č. 561/2006 a skupiny porušení nařízení (EU) č. 165/2014 (tachografy) a člení je na nejzávažnější, velmi závažné, závažné a menší porušení. Skupinou B se rozumí porušení doby řízení. Jedná se o následující nejzávažnější porušení

 • překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin o 50 % či více procent bez přestávky či bez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny;

 • překročení denní doby řízení v trvání 10 hodin o 50 % či více procent bez přestávky či bez odpočinku v délce alespoň 4,5 hodiny;

 • překročení týdenní doby řízení o 25 % či více;

 • překročení maximální celkové doby řízení za období dvou po sobě následujících týdnů o 25 % či více.

b) porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, nebo

Jedná se o následující velmi závažná porušení

 • používání tachografu, jenž nebyl zkontrolován schválenou dílnou;

 • řidič je držitelem více než jedné karty řidiče nebo používá více než jednu kartu řidiče;

 • nesprávné fungování tachografu (například: tachograf nebyl řádně zkontrolován, kalibrován a zapečetěn);

 • nesprávné používání tachografu (například: záměrné, dobrovolné nebo uložené zneužití, nedostatečné pokyny o správném používání atd.);

 • odmítnutí kontroly;

 • oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou.

c) porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení, spadá do skupiny B, C, D, I2 až I5 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a bylo zjištěno u dopravce opakovaně.

Jedná se o následující velmi závažná porušení

 • doby řízení (B), přestávky (C) a doby odpočinku (D);

 • neschopnost předložit záznamy za běžný den a předchozích 28 dní;

 • neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem;

 • neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dní;

 • neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem.

(2) Vzor oznámení, kterým Státní úřad inspekce práce poskytuje Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování požadavků stanovených jiným právním předpisem na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest, je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

V zákoně o silniční dopravě v § 38 odst. 5 je stanovena povinnost Státního úřadu inspekce práce poskytovat Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování vybraných pracovněprávních požadavků, o výsledcích těchto kontrol a o rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest. Přílohou č. 12 vyhlášky dochází k naplnění odpovídajícího ustanovení § 38 odst. 6 zákona o silniční dopravě, ke stanovení podoby formuláře touto vyhláškou.

Zákon o silniční dopravě stanoví povinnost kontrolnímu orgánu, v případě odstranění plomby tachografu v rámci kontroly a její nahrazení plombou kontrolního orgánu s jedinečnou zvláštní značkou (§ 34 odst. 4). Vzor této značky je uveden v Příloze č. 9.

Vzor jedinečné zvláštní značky, kterou kontrolní orgány opatřují jimi umisťované plomby na tachografu je uveden v Příloze č. 9.

Účinnost provedených změn vyhláškou č. 220/2022 Sb. je od 1. srpna 2022.

Informací o změnách týkajících se státního odborného dozoru a kontrol v silniční dopravě jsme chtěli upozornit dopravce a řidiče zejména na rozšíření předmětu silničních kontrol a kontrol prováděných převážně v provozovně dopravce o problematiku pracovní doby a praktickou aplikaci kategorie závažnosti porušení předpisů. V této souvislosti je nutné upozornit, že se jedná o směrnici, kterou obdobně zapracovali do svých předpisů i ostatní unijní státy. Pro zvýšení zájmu o tuto problematiku uvádíme na závěr citaci z rakouského předpisu Zákona o motorových vozidlech č. 267:

§ 134 odst. (1b)

"Porušení nařízení (ES) č. 561/2006 a (ES) č. 165/2014 se oznamuje na základě přílohy III směrnice 2006/22/ES ve znění nařízení (EU) 2016/403, Úř.l. č. L 74 ze dne 19. března 2016, str. 8, rozdělené do čtyř kategorií podle závažnosti (nejzávažnější porušení – velmi závažná porušení – závažná porušení – drobná porušení). Výše pokuty se stanoví podle závažnosti porušení. V případě závažného porušení nejméně 200 eur, v případě velmi závažného porušení nejméně 300 eur a v případě nejzávažnější porušení nesmí být nižší než 400 eur. To platí i pro porušení článků 5 až 8 a 10 Evropské úmluvy o práci řidičů řidiči zaměstnaných v mezinárodní silniční dopravě (AETR), které je rovněž klasifikováno v souladu s přílohou III směrnice 2006/22/ES."

Vybraná ustanovení vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

§ 2 Obecná ustanovení

V § 2 odst. 1 vyhlášky č. 522/2006 Sb. je vymezena legislativní zkratka "kontrolní orgán", kterým je orgán provádějící kontrolu a státní odborný dozor v silniční dopravě. Novelou zákona o silniční dopravě dochází k úpravě kompetenčního ustanovení upravujícího výkon státního odborného dozoru obsaženého v § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě je v § 34 odst. 3 zákona o silniční dopravě vedle dopravních úřadů, kterými jsou pro účely předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, nově svěřen též Ministerstvu dopravy. Oproti tomu je nutno uvést, že Policie České republiky neprovádí státní odborný dozor v silniční dopravě, ale kontrolu, jež se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k uvedeným orgánům veřejné moci pak vyhláška v § 1 upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru, kdy těmto osobám ukládá např. mandatorně provést kontrolu ve stanovených případech a vykazovat výsledky těchto kontrol na stanovených formulářích. Vzhledem k uvedenému dochází k upřesnění obsahu legislativní zkratky "kontrolní orgán", který bude v návaznosti na § 34 odst. 3 a § 37 zákona o silniční dopravě vymezen jako orgán Policie České republiky, dopravní úřad a Ministerstvo dopravy.

Vedle toho je nově v § 34 odst. 3 věta třetí zákona o silniční dopravě přiznána kompetence kontrolovat dodržování dílčích povinností podle § 9c odst. 1 písm. b) a § 33g odst. 1 písm. c) bodu 2 a odst. 3 zákona o silniční dopravě orgánům inspekce práce. Kontrola dodržování těchto povinností však nespadá do předmětu úpravy obsažené ve směrnici 2006/22/ES. Vymezením pojmu kontrola v § 1 vyhlášky se pak vyhláška vztahuje s ohledem na § 34 odst. 3 věta třetí zákona o silniční dopravě i na orgány inspekce práce. Vzhledem k vymezení zkratky "kontrolní orgán" se však v případě orgánů inspekce práce nebude jednat o kontrolní orgány ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky, neboť postup orgánů inspekce práce ve vztahu ke kontrole dodržování podmínek vyplývajících z pracovněprávních předpisů je vymezen zákonem o inspekci práce. Do předmětu úpravy obsažené ve vyhlášce proto orgány inspekce práce spadají toliko co do provedení zmocnění obsaženého v § 34d odst. 9 a § 38 odst. 6 zákona o silniční dopravě, a to v § 8 a v příloze č. 12 vyhlášky.

V návaznosti na zpřesnění pojmu silniční kontrola v § 38 odst. 1 zákona o silniční dopravě dochází k použití shodného vymezení v § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 522/2006 Sb.

§ 3 Předmět kontroly

Směrnice 2006/22/ES vymezuje v příloze I části A a B v návaznosti na čl. 2 rozsah předmětu silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců, resp. vymezuje dílčí požadavky vyplývající z předpisů upravujících podmínky provozování silniční dopravy, jejichž dodržování má být v rámci silničních kontrol a kontrol v provozovnách posuzováno. Tomuto odpovídá úprava zaměření silničních kontrol podle § 3 odst. 1 vyhlášky a kontrol v provozovnách podle § 3 odst. 2 vyhlášky, kterými jsou uvedená ustanovení v dílčím rozsahu transponována. Na skutečnost, že směrnicí (EU) 2020/1057 dochází k rozšíření předmětu kontrol, proto pamatuje navrhovaná odpovídající úprava v § 3 vyhlášky.

Doplněním slov "požadavků na" a "vozidla" v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky dochází k sjednocení používané terminologie v návaznosti na § 3a a § 27 zákona o silniční dopravě, ve kterých je obsažena právní úprava povinností dopravců zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku při práci řidičů a povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o těchto skutečnostech v návaznosti na nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014.

Co se týče § 3 odst. 1 písm. h) vyhlášky, podle kterého se mají silniční kontroly zaměřovat na dodržování podmínek pro přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky, aniž by byl v České republice dopravce usazen (tzv. kabotáž), dochází k implementaci požadavku uvedeného v čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1072/2009 , podle kterého každý členský stát zajistí, aby kontroly stanovené v čl. 2 směrnice 2006/22/ES v příslušných případech zahrnovaly rovněž kontrolu kabotáže. K tomu je nutno uvést, že příslušným případem je právě toliko situace, kdy je fakticky v rámci silniční kontroly z předložených dokladů o nákladu a záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku zjištěno, že je zahraničním dopravcem provozována kabotáž.

Navrhovaným § 3 odst. 1 písm. i) vyhlášky dochází k transpozici přílohy I části A bodu 6 směrnice 2006/22/ES, ve znění směrnice (EU) 2020/1057, podle kterého silniční kontroly obvykle zahrnují kontrolu dodržování prodloužené maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin podle čl. 4 písm. a) směrnice 2002/15/ES, přičemž kontrolu jiné týdenní pracovní doby podle čl. 4 a 5 směrnice 2002/15/ES pouze v případě, že technologie umožňuje účinné provádění kontrol. Vzhledem k čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec věta druhá směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057 se mají silniční kontroly dodržování směrnice 2002/15/ES omezit na aspekty, které lze účinně zkontrolovat použitím tachografu a souvisejícího záznamového zařízení. Nejedná se tedy o zevrubnou kontrolu dodržování požadavků vyplývajících z pracovněprávních předpisů, ale toliko o kontrolu vybraných aspektů týkajících se pracovní doby. V čl. 4 a 5 směrnice 2002/15/ES jsou stanoveny požadavky na dodržování průměrné týdenní pracovní doby v délce 48 hodin, maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin a přestávek na jídlo a oddech, které jsou do tuzemského právního řádu zapracovány v § 4, 5 a 9 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády č. 589/2006"), v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Referenční rámec pro výpočet průměrné pracovní doby je přitom stanoven na čtyři měsíce. Podle čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 165/2014 jsou řidiči v rámci silniční kontroly povinni předkládat kompletní sadu záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku za aktuální den a předcházejících 28 dní, resp. od 31. 12. 2024 za předcházejících 56 dní. Z těchto záznamů proto nelze dodržování požadavku na průměrnou pracovní dobu v horizontu 4 měsíců dovozovat. V návaznosti na požadavek vyplývající z čl. 2 odst. 1 směrnice 2006/22/ES lze v rámci silniční kontroly prostřednictvím záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku kontrolovat toliko dodržování maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin jak vyžaduje příloha I část A bod 6 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057 a rovněž dodržování přestávek na jídlo a oddech s ohledem na čl. 5 směrnice 2002/15/ES. Tomu odpovídá navrhovaná úprava v § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 522/2006 Sb. Tato úprava pak rovněž pamatuje na kontrolu dodržování maximální týdenní doby výkonu činností samostatně výdělečnými řidiči ve smyslu § 9b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. a přestávek podle § 9b odst. 2 zákona o silniční dopravě (k tomu srov. níže).

Vymezení předmětu kontrol se rovněž upravuje doplněním § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 522/2006 Sb., podle kterého se v rámci kontrol v provozovnách kontrolní orgán rovněž zaměří na dodržování zvláštních povinností podnikatele v silniční dopravě stanovených v § 9b zákona o silniční dopravě. Ustanovení § 9b zákona o silniční dopravě představují transpozici směrnice 2002/15/ES ve vztahu k samostatně výdělečným řidičům. Kontrola a dozor nad dodržováním uvedených povinností jsou v § 34 odst. 3 a § 37 zákona o silniční dopravě svěřeny dopravním úřadům, Ministerstvu dopravy a orgánu Policie České republiky. Za účelem transpozice přílohy I části B bodu 4 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057, podle kterého se kontroly v provozovnách zaměřují na všechny požadavky na maximální týdenní pracovní doby, přestávky a noční práci podle směrnice 2002/15/ES, tak dochází k úpravě předmětu kontrol v provozovnách ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky, to však toliko co do dodržování uvedených pracovněprávních požadavků samostatně výdělečnými řidiči. K tomu je dlužno dodat, že ve vztahu k ostatním mobilním pracovníkům podléhajícím směrnici 2002/15/ES je nadále kontrola dodržování uvedených pracovněprávních požadavků vykonávána orgány inspekce práce s ohledem na zákon o inspekci práce, kterým je transpozice tohoto ustanovení ve zbytku prováděna.

Transpozice přílohy I části B bodu 5 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057, vyžadující aby v rámci kontroly v provozovně došlo k posouzení dodržování povinností dopravců týkajících se platby za ubytování řidičů a organizace práce řidičů podle čl. 8 odst. 8 a 8a nařízení (ES) č. 561/2006 je provedena v § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení vyhlášky ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Uvedené ustanovení odkazuje na § 3 odst. 1 písm. a) až g) vyhlášky, s tím, že vzhledem k § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky pod kontrolu dodržování požadavků na denní a týdenní dobu odpočinku, jež má být provedena komplexně v provozovně dopravce, je nutno zahrnovat rovněž povinnosti uvedené v čl. 8 odst. 8 a 8a nařízení (ES) č. 561/2006 týkající se dodržování denní a týdenní doby odpočinku stran povinného návratu řidičů do provozovny dopravce ve stanoveném časovém horizontu, jakož i stran povinného zajištění ubytování těmto řidičům a uchovávání dokumentace o těchto skutečnostech.

Tato úprava vychází z dikce zákona o silniční dopravě, kdy podle § 3a odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě je dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije nařízení (ES) č. 561/2006, povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpis. Porušení uvedené povinnosti lze pak vynucovat prostřednictvím správního trestání vzhledem ke skutkové podstatě přestupku podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě. Prostřednictvím slova "požadavky" je tak provedena sada povinností týkajících se dob odpočinku, a to včetně plateb dopravců za ubytování řidičů, neboť tato povinnost je v rámci nařízení (ES) č. 561/2006 zahrnuta pod požadavky na dobu odpočinku vymezené v čl. 8 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie. Pokud dopravce v rozporu s čl. 8 odst. 8 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 561/2006 neposkytuje platby za ubytování řidičů a neuchovává o této skutečnosti dokumentaci, nedodrží požadavky na dobu odpočinku stanovené nařízením (ES) č. 561/2006. Této formulaci pak odpovídá povinnost stanovená v § 3a odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě, jejíž dodržování má být rovněž v rozsahu týkajícímu se uchovávání dokumentace o platbách za ubytování vzhledem k příloze I části B bodu 5 směrnice 2006/22/ES předmětem kontrol v provozovnách dopravců. Uvedenému požadavku a dikci zákona o silniční dopravě odpovídá úprava v

Nahrávám...
Nahrávám...