dnes je 15.7.2024

Input:

Vyhláška o registraci vozidel a její změna v roce 2023

12.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.6 Vyhláška o registraci vozidel a její změna v roce 2023

redakce DLprofi.cz

Od 24. června 2023 je účinná novela vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel. Novela č. 154/2023 Sb. reaguje především na novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 23. 12. 2022 pod č. 432/2022 Sb. (dále jen „novela zákona”).

Hlavním cílem novely zákona je v prvé řadě implementace práva EU do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici čtyř nařízení EU. Jedná se o

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, v platném znění,

2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES,

3. prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím a

4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009.

V novele zákona došlo k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ke zrušení technického průkazu zvláštního vozidla a osvědčení o registraci zvláštního vozidla, nahradí je doklady pro silniční vozidla. V důsledku přijetí pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně došlo ke dni 1. 1. 2024 ke zrušení technických průkazů pro silniční vozidla. Místo stávajících dvou dokladů bude vozidlům vydáván pouze jeden jediný doklad, a to osvědčení o registraci vozidla.

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 343/2014 Sb. bylo proto zapracování této změny, tj. upravení ustanovení obsahujících pojem „technický průkaz”, jakož i souvisejících ustanovení. Pojem se buď ruší bez náhrady, nebo se nahrazuje odpovídající právní úpravou, například osvědčením o registraci vozidla nebo zápisem do registru silničních vozidel. Stanoví se také jednotlivé položky nového osvědčení o registraci vozidla a nový vzor osvědčení o registraci vozidla, neboť bude obsahovat více údajů než současné osvědčení o registraci vozidla. Došlo též ke změně v úpravě tiskopisů souvisejících s registrací vozidel (přílohy 2, 3, 14, 17, 18, 19 a 28 vyhlášky).

Dalším cílem není přímá implementace, ale pouze reakce na změny v novele zákona, především na změnu při schvalování vozidel a zápisu technických údajů o vozidle. Přestavba silničního vozidla se nově schvaluje, nikoliv povoluje. Ruší se pojem „speciální vozidlo”. Dále se změní zápis některých položek technických údajů o vozidle. Dále byly upraveny zápisy do registru vozidel v souvislosti s postupující digitalizací agendy, neboť lze stále více údajů získat z informačních systémů.

Dále se ruší vzory paměťové karty dílny a paměťové karty podniku, neboť v zákoně již není zmocnění k jejich stanovení.

Mění se platnost tabulky registrační značky pro vozidla vyvezená do jiného státu z maximálně 3 měsíců na 6 měsíců od jejího přidělení, čímž dojde ke sjednocení lhůt, neboť vozidlo v mezinárodním provozu lze provozovat v České republice podle zákona 6 měsíců.

Do registru silničních vozidel se bude nově zapisovat na základě zákona údaj o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky.

Komentář k upraveným ustanovením

§ 2 Vedení registru silničních vozidel

Od 5. července 2026 lze podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 vydávat prohlášení o shodě pouze elektronicky, z tohoto důvodu se ruší ustanovení o způsobu označování předloženého tištěného originálu prohlášení o shodě. Elektronické prohlášení o shodě se nebude po registraci vozidla označovat. Obě formy prohlášení o shodě tedy budou ponechány bez označení.

§ 3 Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise

§ 3 odst. 2 písm. b)

Z důvodu schválení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností se mění název zákona. Změnou dochází k souladu s platným zněním zákona.

§ 3 odst. 2

Doplňuje se druh údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly tak, aby údaje poskytované z tohoto informačního systému byly uvedeny pouze na jednom místě.

§ 3 odst. 2 písm. e)

Údaje o silničním vozidle se vkládají do evidence z informačního systému stanic technické kontroly, proto bylo vkládání přesunuto do bodu 5, do bodu 6 bylo přesunuto z bodu 10 ruční vepsání údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle předchozích čtyř písmen § 3 odst. 2.

§ 3 odst. 2 písm. f)

Upravuje se vložení naskenované kopie protokolu o technické prohlídce, vkládána bude pouze, pokud již nebude v registru silničních vozidel k dispozici elektronicky z informačního systému stanic technické kontroly. K úpravě dochází z důvodu elektronizace agendy. Úpravou dojde k ulehčení pro obyvatelstvo, pokud technické prohlídka byla provedena ve stanici technické kontroly v České republice.

§ 3 odst. 2 písm. f)

Z důvodu zrušení technického průkazu v novele zákona se bude dokládat dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro zápis vozidla do registru silničních vozidel. Nutné údaje nad rámec uvedený v novém osvědčení o registraci vozidla budou elektronicky přístupné pro oprávněné osoby.

Z důvodu zrušení technického průkazu v novele zákona nebudou zapisovány změny v technickém průkazu, změna bude zapsána do registru silničních vozidel a bude vydáváno pouze nové osvědčení o registraci vozidla.

§ 3 odst. 4

Poslední věta odst. 4 se zrušuje, tyto údaje o silničních vozidlech jsou nově obsaženy v § 3 odst. 2 písm. c)., neboť jsou poskytovány z informačního systému stanic technické kontroly. Údaje poskytované z tohoto informačního systému tak budou uvedeny na jednom místě.

§ 3 se odstavce 5 a 6

Skenování dokladů podle odst. 5 se ruší, neboť je problematika dostatečně upravena předchozími odstavci.

Naskenované doklady podle odst. 6 lze ponechat v informačním systému na dobu neurčitou, neboť s rozvojem informačního systému již nehrozí zahlcení systému.

§ 4 Zápis údajů do evidence

Nahrávám...
Nahrávám...