dnes je 23.4.2024

Input:

Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí

6.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2
Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Mezinárodní předpisy

Nutnost upravit přepravu nebezpečných věcí v jednotlivých dopravních oborech vedla k tomu, že v každém oboru je speciální předpis pro jejich přepravu:

 • silniční doprava (ADR),

 • železniční doprava (RID),

 • námořní doprava (IMDG CODE),

 • letecká doprava (IATA-DGR),

 • říční doprava (ADN).

Podkladem pro tvorbu těchto předpisů jsou vzorové předpisy "UN-Model Regulations", zpracované Výborem expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN.

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (L‘Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), jíž bylo Československo členem od roku 1986, byla přijata v Ženevě 30. září 1957. Znění Dohody ADR bylo vyhlášeno Ministerstvem zahraničních věcí pod č. 64/1987 Sb. Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze dne 30. září 1957, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1993.

Důležitou součástí Dohody ADR jsou její dvě technické přílohy:

Příloha A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů (část 1 - 7),

Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě (část 8 a 9).

Dohoda ADR 2023 byla vydána 11. 4. 2023 jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2023 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Dohoda ADR byla sjednána v rámci EHK OSN a jejím smyslem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazování nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a jejich školení, požadavků na bezpečnostní poradce apod.

Předpisy Evropské unie

V rámci Evropské unie je přeprava nebezpečných věcí regulována základními směrnicemi, které jinak nemění podstatu a smysl Dohody ADR:

 • směrnice Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2009 o pozemní přepravě nebezpečných věcí,

 • směrnice č.  95/50 , o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.

Předpisy ČR

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací

 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zakotvení příloh Dohody ADR do právního řádu České republiky bylo nezbytné, aby povinnosti uváděné v těchto přílohách byly uloženy zákonem, proto zákon o silniční dopravě mimo jiné definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislostech s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Dále zákon uvádí, že silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen "Dohoda ADR"), a to za podmínek v ní uvedených.

Přeprava jaderných materiálů a radionuklidových zářičů se přitom řídí zvláštními právními předpisy.

Ministerstvo dopravy může v souladu s Dohodou ADR povolit na omezenou dobu, nejvýše však pět let, provádění silniční přepravy nebezpečných věcí za odchylných podmínek od Dohody ADR. V České republice jsou v platnosti 2 mnohostranné dohody:

 • M318 “Přeprava plynů třídy 2 v opakovaně plnitelných tlakových nádobách“ platná do 1. 06. 2023

 • M322 “Přeprava výrobků zábavné pyrotechniky UN 0335, 0336“ platná do 19. 8. 2024

 • M 329 “Přeprava určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci“ platná do 21. 9. 2025

Tyto mnohostranné dohody jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva dopravy ( www.mdcr.cz ).

Ministerstvo dopravy je též oprávněno podle Dohody ADR pověřit právnické osoby se sídlem na území České republiky nebo fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR. Pověření lze udělit osobě na základě písemné žádosti, která prokáže splnění technických podmínek pro výkon požadovaných činností a která prokáže odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností.

Zákon o silniční dopravě též přesně vymezuje základní povinnosti odesílatelů, dopravců a příjemců, státní odborný dozor nad plněním těchto povinností a sankce, které je možné za neplnění povinností udělit dopravcům i odesílatelům.

Povinnosti stanovené Dohodou ADR

Odesílatel (subjekt předávající nebezpečné věci k přepravě) je povinen podle Dohody ADR zejména:

 • zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci,

 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí,

 • nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není dovolena,

 • uvést správně a úplně údaje v přepravním dokladu, včetně prohlášení,

 • přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení,

 • označit kontejnery,

 • zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě,

 • ustanovit osobu bezpečnostního poradce.

Dopravce je povinen podle Dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí

Nahrávám...
Nahrávám...