dnes je 28.1.2023

Input:

Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí

3.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2
Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Mezinárodní předpisy

Nutnost upravit přepravu nebezpečných věcí v jednotlivých dopravních oborech vedla k tomu, že v každém oboru je speciální předpis pro jejich přepravu:

 • silniční doprava (ADR),

 • železniční doprava (RID),

 • námořní doprava (IMDG CODE),

 • letecká doprava (IATA-DGR),

 • říční doprava (ADN).

Podkladem pro tvorbu těchto předpisů jsou vzorové předpisy "UN-Model Regulations", zpracované Výborem expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN.

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (L‘Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), jíž bylo Československo členem od roku 1986, byla přijata v Ženevě 30. září 1957. Znění Dohody ADR bylo vyhlášeno Ministerstvem zahraničních věcí pod č. 64/1987 Sb. Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze dne 30. září 1957, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1993.

Důležitou součástí Dohody ADR jsou její dvě technické přílohy:

Příloha A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů (část 1 - 7),

Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě (část 8 a 9).

Dohoda ADR 2021 byla vydána 26. 2. 2021 jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2021 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Dohoda ADR byla sjednána v rámci EHK OSN a jejím smyslem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazování nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a jejich školení, požadavků na bezpečnostní poradce apod.

Předpisy Evropské unie

V rámci Evropské unie je přeprava nebezpečných věcí regulována základními směrnicemi, které jinak nemění podstatu a smysl Dohody ADR:

 • směrnice Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2009 o pozemní přepravě nebezpečných věcí,

 • směrnice č.  95/50 , o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.

Předpisy ČR

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací

 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zakotvení příloh Dohody ADR do právního řádu České republiky bylo nezbytné, aby povinnosti uváděné v těchto přílohách byly uloženy zákonem, proto zákon o silniční dopravě mimo jiné definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislostech s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Dále zákon uvádí, že silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen "Dohoda ADR"), a to za podmínek v ní uvedených.

Přeprava jaderných materiálů a radionuklidových zářičů se přitom řídí zvláštními právními předpisy.

Ministerstvo dopravy může v souladu s Dohodou ADR povolit na omezenou dobu, nejvýše však pět let, provádění silniční přepravy nebezpečných věcí za odchylných podmínek od Dohody ADR. V České republice jsou v platnosti 2 mnohostranné dohody:

 • M322 "Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336" platná od 12.9.2019 do 19.4.2024

 • M329 "Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci" platná od 23.11.2020 do 21. 9. 2025.

Ministerstvo dopravy je též oprávněno podle Dohody ADR pověřit právnické osoby se sídlem na území České republiky nebo fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR. Pověření lze udělit osobě na základě písemné žádosti, která prokáže splnění technických podmínek pro výkon požadovaných činností a která prokáže odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností.

Zákon o silniční dopravě též přesně vymezuje základní povinnosti odesílatelů, dopravců a příjemců, státní odborný dozor nad plněním těchto povinností a sankce, které je možné za neplnění povinností udělit dopravcům i odesílatelům.

Povinnosti stanovené Dohodou ADR

Odesílatel (subjekt předávající nebezpečné věci k přepravě) je povinen podle Dohody ADR zejména:

 • zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci,

 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí,

 • nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není dovolena,

 • uvést správně a úplně údaje v přepravním dokladu, včetně prohlášení,

 • přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení,

 • označit kontejnery,

 • zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě,

 • ustanovit osobu bezpečnostního poradce.

Dopravce je povinen podle Dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí zejména:

 • použít pouze vozidla, která jsou k tomu způsobilá,

Nahrávám...
Nahrávám...