dnes je 21.6.2024

Input:

Volný oběh

10.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.3 Volný oběh

Petr Škapa

Propuštění do volného oběhu

Propuštěním do celního režimu volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celní status zboží Společenství. Propuštění zahrnuje uplatnění obchodněpolitických opatření, splnění dalších formalit stanovených pro dovoz určitého zboží a vyměření cla a poplatků dlužných ze zákona.

Clo se v případě vzniku celního dluhu vyměřuje podle sazeb uvedených v celním sazebníku Společenství.

Celní sazebník Společenství obsahuje kromě jiného také:

  • preferenční sazební opatření obsažená v dohodách, které Společenství uzavřelo s některými zeměmi nebo s některými skupinami zemí a které upravují poskytování preferenčního sazebního zacházení;

  • preferenční sazební opatření přijatá jednostranně Společenstvím vůči některým zemím, skupinám zemí nebo územím;

  • autonomní pozastavovací opatření poskytující snížení dovozního cla nebo osvobození od něj u některého zboží.

Splňuje-li dovážené zboží podmínky stanovené těmito opatřeními, použije se na žádost deklaranta tato opatření namísto celní sazby uvedené v celním sazebníku Společenství. Žádost může být podána dodatečně, jsou-li splněny příslušné podmínky. Je-li však použití těchto opatření omezeno pouze na určitý objem dovozu, přestanou být uplatňována od okamžiku, kdy je dosaženo stanoveného limitu objemu dovozu, jedná-li se o celní kvóty, nebo od okamžiku stanoveného v nařízení Komise, jedná-li se o celní stropy.

Došlo-li v době od přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu, ale ještě před propuštěním tohoto zboží ke snížení celních sazeb, může deklarant žádat o přiznání výhodnější sazby; nebylo-li však možno zboží propustit do volného oběhu z důvodů, které lze přičítat pouze deklarantovi, sníženou sazbu nelze přiznat.

Zboží propuštěné do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla z důvodu jeho použití ke zvláštním účelům zůstává pod celním dohledem. Celní dohled skončí, jakmile se přestanou uplatňovat podmínky stanovené pro toto částečné nebo úplné osvobození, jakmile je zboží vyvezeno nebo zničeno nebo jakmile je povoleno použít zboží pro jiné účely, než jsou účely uvedené v žádosti o částečné nebo úplné osvobození od cla, a dlužné clo je zaplaceno. Do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla z důvodu jeho použití ke zvláštním účelům lze zboží propustit pouze na základě povolení celního úřadu (obdobné povolení jako u zboží propouštěného do režimu s hospodářským účinkem).

Po propuštění do volného oběhu ztrácí zboží získaný celní status zboží Společenství, byla-li po propuštění zboží do volného oběhu platnost celního prohlášení zrušena nebo bylo-li vyměřené a vybrané dovozní clo vráceno nebo prominuto, a to buď při aplikaci režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo proto, že zboží bylo vadné nebo nesplňovalo smluvní podmínky anebo v případech uvedených v nařízení č. 2454/93 a vrácení nebo prominutí cla je podmíněno vývozem nebo zpětným vývozem zboží nebo přidělením jiného celně schváleného určení tomuto zboží.

Je-li celní prohlášení na propuštění dováženého zboží do volného oběhu podáváno na tiskopise Jednotného správního dokladu, musí být tento doklad vyplněn nejen podle příslušných ustanovení celních předpisů Společenství (přílohy č. 37 a 38 nařízení (ES) č. 2454/93), ale také podle vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

K celnímu prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu deklarant předkládá fakturu, na jejímž základě se podává prohlášení o celní hodnotě, prohlášení o údajích o celní hodnotě zboží, na které se vztahuje celní prohlášení, doklady nezbytné k uplatnění systému preferenčních sazebních opatření nebo jiného opatření, odchylného od obecné právní úpravy, které se vztahuje na zboží uvedené v celním prohlášení a všechny ostatní doklady nezbytné podle platných předpisů

Nahrávám...
Nahrávám...