dnes je 22.4.2024

Input:

Volba systému dopravy

8.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.2 Volba systému dopravy

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Sem náleží výběr vhodného systému dopravy (popř. kombinace více systémů dopravy), velikosti dodávek, velikosti přepravních jednotek, návrh trasy, časové plánování apod. Rozhodnutí závisí na vzdálenosti manipulačních a dopravních zařízení či skladovacích objektů vůči místům poptávky a místům produkce. Tato rozhodnutí ovlivňují stav zásob prostřednictvím optimální velikosti dodávek a časového plánování.

Je nutno předeslat, že konečná množina prakticky použitelných dopravních systémů a technologií, z nichž lze v konkrétních podmínkách vybírat, je víceméně stabilní a nepočetná.

Volba optimálního dopravního systému, resp. dopravy, je jedním z klíčových rozhodnutí v celém logistickém řetězci. Je tomu tak proto, že náklady na dopravu představují největší logistické náklady v logistickém řetězci. Na druhé straně je volba dopravního sytému odrazem požadované úrovně zákaznického servisu. Při volbě vhodného dopravního sytému je nutné zvolit kritéria, která odrážejí zvolenou (vyžadovanou) úroveň zákaznického servisu, charakter výrobků a dopravní infrastrukturu. K základním kritériím pro optimalizaci dopravního systému v logistických řetězcích lze řadit mj. tato:

  • Časové kritérium – odráží jeden z prvků služeb zákazníkům, a to "dodací čas". Ten vyjadřuje interval, který uplyne od předání objednávky zákazníkem až po dodání zboží zákazníkovi, resp. okamžik dostupnosti zboží u zákazníka. Zkracování dodacího času umožňuje zákazníkům minimalizovat zásoby. Podniky se flexibilně přizpůsobují požadavkům zákazníků a doprava je nezbytným prostředkem pro zkracování času.

  • Nákladové kritérium – patří k hlavním kategoriím rozhodování při volbě optimálního dopravního systému. Toto nákladové kritérium je nutné posuzovat jak z hlediska vlastní dopravy, tak z pohledu celého logistického řetězce.

  • Technologické kritérium – musí zohlednit druh dopravní infrastruktury a charakter zboží. Představuje soubor vlastností dopravní techniky, která nejlépe odpovídá plnění přepravních požadavků na zboží v daných provozních podmínkách. Dopravní systém musí odpovídat co nejlépe technologickému řešení v celém logistickém řetězci. To znamená, že všechny dopravní prostředky by měly vyhovovat bezpečnosti, hospodárnosti a požadavkům přepravovaného zboží.

  • Dopravní spolehlivost a rychlost přepravy – odráží další prvek služby zákazníkům, tj. vyrovnanost dodávek, dodržování dodacích termínů a dodací kvality (zahrnující přesnost dodávek posuzované zákazníkem podle způsobu, množství a stavu dodávky (např. zamezení ztrát a poškození).

  • Ekologické kritérium – reprezentuje jednu ze složek externalit a v současném období představuje stále důležitější kritérium pro rozhodování. Může mít nepříznivý vliv na růst nákladů v případě volby nevhodného dopravního systému.

Ve všech případech, kdy je při přípravě rozhodnutí zapotřebí zohlednit více faktorů, je možno (a často i nutno) postupovat odlišně od obvyklého průběhu analýzy. Obvyklý způsob použití analýzy sice umožňuje (s využitím řady metod) popsat, charakterizovat a vyhodnotit všechny dostupné faktory, pro konečné rozhodnutí je však nutno získat, pokud možno jednoznačná, jednoduchá a interpretovatelná východiska, vhodná pro praktickou realizaci. Někdy existují tendence k aplikaci známých, avšak náročnějších matematických a statistických aparátů (diskriminační analýza aj.), které jsou vysoce efektivní teprve při určité minimální složitosti problému (i při snadné dostupnosti výpočetních kapacit a postupů jde totiž s ohledem na potřebu přípravy dat o přístup – lidově řečeno - "s dělem na vrabce"). Praxe ale také odmítá příliš zjednodušující řešení, kde se ztrácí logika účelného výběru a srozumitelného popisu rozhodujících závislostí. V praxi

Nahrávám...
Nahrávám...