dnes je 1.10.2023

Input:

Ustanovení o přepravě v kusech

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2
Ustanovení o přepravě v kusech

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Pokud není stanoveno jinak, kusy smějí být přepravovány:

  1. v uzavřených vozidlech nebo v uzavřených kontejnerech nebo
  2. v zaplachtovaných vozidlech nebo v zaplachtovaných kontejnerech nebo
  3. v nekrytých vozidlech nebo v nekrytých kontejnerech.

Kusy obsahující obaly zhotovené z materiálů citlivých na vlhkost musejí být přepravovány v uzavřených nebo zaplachtovaných vozidlech nebo v uzavřených nebo zaplachtovaných kontejnerech.

Např. lepenkové bedny, papírové pytle.

Dohoda ADR předepisuje pro každé UN číslo způsob zabalení pomocí obalových instrukcí, tyto jsou uvedeny v kapitole 3.2 ADR v tabulce A, a to ve sloupci 8, 9a, 9b.

Příklad:

 
UN
Číslo 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifikační
kód 
Obalová
skupina 
Bezpečnostní
značky 
Zvláštní
ustanovení 
Omezené
vyňaté
množství 
Balení  Přemístitelné
cisterny
a kontejnery
pro volně
ložené látky 
Pokyny
pro
balení 
Zvláštní
ustanovení
pro obaly 
Ustanovení
o společném
balení 
Pokyny  Zvláštní
ustanovení 
  3.1.2  2.2  2.2  2.1.1.3  5.2.2  3.3  3.4.6  4.1.4  4.1.4  4.1.10  4.2.5.2
7.3.2 
4.2.5.3 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5)  (6)    (7a) (7b)  (8)  (9a)  (9b)  (10)  (11) 
1170  ETHANOL ROZTOK
(ETHYLALKOHOL
ROZTOK) 
F1  II  144 601
1 litr  E2  P001
IBC02
R001 
P001
IBC02 
MP19  T4  TP1 
1170 ETHANOL ROZTOK(ETHYLALKOHOLROZTOK) 3 F1 III 3 144 601 5 litrů E1 P001IBC03LP01R001 MP19 T4 TP1
1831  KYSELINA SÍROVÁ,
DÝMAVÁ 
CT1  8+6.1      E0  P602    MP8
MP17 
T20  TP2

Odesílatel musí splnit podmínky balení. V obalové instrukci má uvedeny možnosti, jak lze nebezpečné věci zabalit.

Např.:

Pro UN 1170 je v obalové instrukci P001 mimo jiné uvedeno, že lze ethanol zabalit do skupinového obalu, kde jsou vnitřní obaly např. z plastu, a vnějším obalem je bedna z lepenky. Předpis ADR pro přehlednost uvádí kódy obalu, kde číslovka určuje typ obalu a písmeno materiál, z kterého je obal vyroben. Takže pro zabalení UN 1170 lze jako skupinový obal použít 4G = bednu z lepenky. Tento kód obalu je pak umístěn na obalu.

Pro UN 1831 je v obalové instrukci P602 mimo jiné předepsán sud z oceli, který odpovídá stanoveným požadavkům. Kód obalu v tomto případě je 1A1 = sud z oceli s neodnímatelným víkem.

Kódování obalů

Pro kódování obalů se používají následující číslice a písmena:

Číslice Velká písmena

1 Sud A Ocel (všechny druhy a povrchové úpravy)

2 (vyhrazeno) B Hliník

3 Kanystr C Dřevo přírodní

4 Bedna D Překližka

5 Pytel F Rekonstituované dřevo (dřevovláknité či dřevotřískové materiály)

6 Kompozitní obal G Lepenka

7 (vyhrazeno) H Plast

0 Obaly z jemného L Textilní tkanina plechu M Papír vícevrstvý

N Kov (kromě oceli a hliníku)

P Sklo, porcelán nebo kamenina

Pro přepravu plynů v kusech se používají např. svazky lahví, tlakové sudy, kryogenní nádoby pro hluboko zchlazené plyny. Nejčastější kusovou přepravu plynů představuje přeprava aerosolů, tj. nádobek pod tlakem o vnitřním objemu max. 1 litr.

Pokud se nebezpečné věci mají přepravovat ve větších obalech, jejichž hmotnost či objem převyšuje 400 kg či 450 l používají se nejčastěji IBC (Intermediate Bulk Container). Tyto mohou mít objem nejvýše 3 000 litrů.

Zkoušky obalů

Pro téměř každý obal použitý pro zabalení nebezpečných věcí stanoví Dohoda ADR zkoušku prototypu tohoto obalu, kterou musejí výrobci obalů splnit. Zkoušky provádějí státní zkušebny jednotlivých členských států Dohody ADR (např. v ČR to je CIMTO, s. r. o. a IMET s. r. o.). Náročnost zkoušek je odstupňována mírou nebezpečnosti nebezpečných věcí, která je daná obalovými skupinami:

I nejvyšší požadavky na obal (lze použít pouze obaly s písmenem X),

II střední požadavky na obal (lze použít obaly s písmeny X, Y),

III nejnižší požadavky na obal (lze použít obaly s písmeny X, Y, Z).

Pokud obal vyhoví zkouškám, je na každém sériově vyrobeném obalu podle odzkoušeného prototypu umístěno povinné značení obalu, včetně kódu obalu a předepsaného symbolu OSN.

V uvedeném příkladu má značení na obalu následující význam:

  4G/Y13/S/98/CZ/BUPAK/IMET8037 
 
Symbol OSN pro schválené obaly 
4G  kód obalu 
"Y" odpovídá obalové skupině II (obal byl odzkoušen pro obalové skupiny II a III) 
13  maximální celková (btto) hmotnost 
obal lze použít pro tuhé látky nebo pro vnitřní obaly 
98  rok výroby obalu 
CZ  značka státu schválení 
BUPAK  identifikace výrobce obalu 
IMET  identifikace schvalovací zkušebny 

Výbušné látky a předměty třídy 1 vyžadují obaly pro obalovou skupinu I nebo II, tzn. nelze použít obaly s písmenem "Z" (např.: 4G/Z30/...).

U všech obalů platí, že musejí být dobré kvality, uzavřené a na povrchu nesmějí ulpívat žádné zbytky nebezpečných věcí. Vnitřní obaly musejí být zabaleny ve vnějším obalu tak, aby za normálních podmínek přepravy nedošlo k jejich rozbití nebo proražení nebo z nich nemohl obsah uniknout do vnějšího obalu.

Prázdné obaly, které obsahovaly nebezpečné věci, jsou podrobeny stejným požadavkům jako naplněné obaly, pokud nebyla přijata odpovídající opatření vylučující jakékoliv riziko.

Vrátíme-li se k našemu příkladu, jak a podle čeho zabalit UN 1170 ethanol, roztok a UN 1831 kyselinu sírovou, dýmavou, zjistíme v kapitole 3.2 ADR v tabulce A ve sloupci 8, že UN 1170, ethanol, roztok lze též zabalit podle pokynu IBC02. Tento pokyn opět nabízí kódy IBC, které lze pro zabalení UN 1170 použít. Mimo jiné nabízí kód 31HA1, což znamená, že lze použít kompozitní IBC tuhou určenou pro kapaliny, kde vnitřní nádoba je z plastu a vnější klec je z oceli.

IBC musí být

Nahrávám...
Nahrávám...