dnes je 13.4.2024

Input:

Ustanovení o přepravě v cisternách

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.4
Ustanovení o přepravě v cisternách

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Nebezpečné věci smějí být přepravovány v cisternách, jen pokud je ve sloupcích (10) nebo (12) tabulky A kapitoly 3.2 Dohody ADR uveden kód cisterny nebo pokud je uděleno schválení příslušného orgánu.

Příklady části tabulky A kapitoly 3.2 ADR pro UN 1203 Benzín, UN 1202 Nafta motorová a UN 1230 Methanol:

UN
číslo 
Pojmenování  Třída  Obalová
skupina 
Bezpečnostní
značka 
Cisterny  ADR  Předepsaná
vozidla
pro přepravu
v cisternách 
Kód
cisterny 
Zvláštní
ustanovení 
(1)  (2)  (3a)  (4)  (5)  (12)  (13)  (14) 
1202  NAFTA MOTOROVÁ  III  LGBF    AT 
1203  BENZIN  II  LGBF  TU9  FL 
1230  METHANOL  II  3 + 6.1  L4BH  TU15  FL 
2407  ISOPROPYL
CHLORFORMIÁT
(ISOPROPYL-
-CHLORFORMIÁT)
(isopropyl-
chlorkarbonát) 
6.1 + 3 + 8       

Pozn.: UN 2407 nelze přepravovat v cisternách.

Použití cisteren

Kódování cisteren pro třídy 3 až 9

Čtyři části kódů (kódů cisteren), uvedené v sloupci 12 tabulky A v kapitole 3.2 ADR, mají následující význam:

Část  Popis  Kód cisterny 
Typ cisterny  L = cisterna pro látky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé
látky podávané k přepravě v roztaveném stavu)
S = cisterna pro látky v tuhém stavu (práškovém nebo zrnitém) 
Výpočtový tlak  G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných požadavků
ADR
1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21 = nejnižší výpočtový tlak v barech 
Otvory
(viz 6.8.2.2.2) 
A = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory
se 2 uzávěry
B = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory
se 3 uzávěry
C = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory,
jen s čisticími otvory pod úrovní hladiny kapaliny
D = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory
bez jakýchkoliv otvorů pod úrovní hladiny kapaliny 
Pojistné ventily/
zařízení 
V = cisterna s výdechovým zařízením podle 6.8.2.2.6, ale bez zařízení chránící proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna, která není odolná proti tlaku vyvolanému výbuchem;
F = cisterna s výdechovým zařízením podle 6.8.2.2.6 se zařízením chránícím proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna, která je odolná proti tlaku vyvolanému výbuchem;
N = cisterna bez výdechového zařízení podle 6.8.2.2.6 a která není hermeticky uzavřena;
H = hermeticky uzavřená cisterna (viz 1.2.1).

Příklad pro UN 1203, benzín → LGBF; UN 1230, methanol → L4BH.

Kódování cisteren pro třídu 2

Čtyři části kódů (kódů cisteren), uvedené v sloupci 12 tabulky A v kapitole 3.2 ADR, mají následující význam:

Část  Popis  Kód cisterny 
Typ cisterny
bateriového vozidla
nebo MEGC 
C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlačené plyny;
P = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné
nebo rozpuštěné plyny
R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny 
Výpočtový tlak  X = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku podle tabulky ; nebo
22 = nejnižší výpočtový tlak v barech 
Otvory  B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími
otvory se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo
MEGC s otvory pod hladinou kapaliny nebo pro stlačené plyny
C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory
se 3 uzávěry s otvory pro čištění pod hladinou kapaliny
D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo
MEGC bez otvorů pod hladinou kapaliny; 
Pojistné ventily/
zařízení 
N = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC s pojistným
ventilem podle části 6 ADR, které nejsou hermeticky
uzavřeny
H = hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC 

Cisterny s kódy cisteren odlišnými od kódů uvedených v této tabulce mohou být též používány, pokud jakákoli část (číslice nebo písmeno) částí 1 až 4 těchto kódů cisteren odpovídá úrovni bezpečnosti nejméně rovnocenné odpovídající předepsané části kódu cisterny, a to podle následujícího vzestupného pořadí:

Část 1: Typy cisteren

S → L

Část 2: Výpočtový tlak

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar

Část 3: Otvory

A → B → C → D

Část 4: Pojistné ventily / zařízení

V → F → N → H

Příklad:

  Cisterna s kódem LGBF  Cisterna s kódem LGBH 
UN 1203 Benzín  lze použít  lze použít 
UN 1230 Methanol  NElze použít  lze použít 

Všeobecné požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

Konstrukce a schvalování vozidel

"Vozidlo FL"

Vozidlo určené pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C (kromě motorové nafty odpovídající normě EN 590:2013, plynového oleje a lehkého topného oleje - UN 1202 - s bodem vzplanutí stanoveným v evropské normě EN 590:2013 + A1:2017) nebo hořlavých plynů v cisternových kontejnerech, přenosných cisternách nebo MEGC s vnitřním objemem větším než 3 m3, v nesnímatelných cisternách nebo snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v bateriových vozidlech s vnitřním objemem větším než 1 m3 určených pro přepravu hořlavých plynů.

"Vozidlo AT"

Vozidlo, jiné než vozidlo FL, určené pro přepravu ostatních nebezpečných věcí v cisternových kontejnerech, přemístitelných cisternách nebo MEGC s vnitřním objemem větším než 3 m3, v nesnímatelných cisternách nebo snímatelných cisternách s vnitřním objemem větším než 1 m3 nebo v bateriových vozidlech s vnitřním objemem větším než 1 m3, kromě vozidel typu FL.

Vozidla FL a AT přepravující nebezpečně věci musejí splňovat konstrukční požadavky, které stanoví část 9 Dohody ADR.

Schvalování vozidel FL a AT

Vozidla FL a AT musejí být podrobena roční technické prohlídce v zemi jejich registrace, aby bylo zajištěno, že odpovídají příslušným ustanovením části 9 ADR a všeobecným bezpečnostním předpisům (týkajícím se brzd, osvětlení atd.) platným v zemi jejich registrace. Požadavky na konstrukci vozidel jsou kladeny zejména na elektrické příslušenství, brzdový systém, omezovač rychlosti, palivovou nádrž, motor, výfukový systém apod.

Zjednodušeně se dá říci, že nejnáročnější požadavky jsou kladeny na vozidla konstrukčního typu FL, nejméně náročné požadavky jsou pak kladeny na vozidla konstrukčního typu AT.

Ustanovení o použití cisteren

Vozidla označená kódy FL nebo AT musejí být používána takto:

  • Kde je předepsáno vozidlo FL, smí být použito pouze vozidlo FL.

  • Kde je předepsáno vozidlo AT, smí být použito vozidlo AT nebo FL.

Konstrukční typ je uveden ve sloupci 14 tab. A kap. 3.2 ADR:

   
UN
Číslo 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifikační
kód 
Obalová
skupina 
Bezpečnostní
značky 
Zvláštní
ustanovení 
Cisterny ADR  Vozidla
pro
přepravu
v cisternách 
Přepravní
kategorie
(Kód
omezení
pro tunely) 
Kód
cisterny 
Zvláštní
ustanovení 
  3.1.2  2.2  2.2  2.1.1.3  5.2.2  3.3  4.3  4.3.5
6.8.4 
9.1.1.2  1.1.3.6
(8.6) 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5)  (6)  (12)  (13)  (14)  (15) 
1203  BENZÍN  F1  II  243
534
664
LGBF  TU9  FL  2
(D/E) 
3257  LÁTKA ZAHŘÁTÁ,
KAPALNÁ, J. N. 
M9  III  274
643
668
LGAV  TU35 TC7
TE6 TE14
TE24 
AT  3
(D) 

Příklad: Pro UN 1203, benzín je předepsáno vozidlo FL, pak smí být použito vozidlo FL. Ale pro UN 3257, látka zahřátá kapalná, j.n., (např. smola či asfalt) je předepsáno vozidlo AT, pak smí být použito vozidlo AT nebo FL.

To, že vozidlo FL, AT odpovídá požadavkům části 9 ADR, garantuje doklad k vozidlu, kterým je osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí.

Osvědčení o schválení musí mít formu podle dále uvedeného vzoru. Jeho rozměry musejí být 210 mm × 297 mm (formát A4). Může se použít přední i zadní strana. Barva musí být bílá s úhlopříčkou v růžové barvě.

Pozn.: Osvědčení o schválení pro vozidla OX, která odpovídají vzoru platnému do 31. prosince 2016, smějí být dále používána.

Mimo tuto tzv. zvláštní technickou prohlídku podléhají cisternová vozidla též zkouškám zvláštního orgánu, jímž je v ČR ITI TÜV s. r. o. Tyto zkoušky mají za úkol zajistit bezpečnost cisterny jako nádrže, ve které jsou bezprostředně umístěny nebezpečné věci.

Zkoušky se provádějí jako:

  • periodická zkouška s maximální periodou 6 let,

  • meziperiodická zkouška (zkouška těsnosti nádrží s výstrojí) s maximální periodou 3 roky.

Podmínky provozu cisternových vozidel

Ve vlastním provozu cisternových vozidel pak musejí být splněny další podmínky provozu. Z nich uvádíme nejdůležitější:

Tloušťka stěn nádrže nesmí během celé doby jejího používání klesnout pod minimální hodnotu, která je předepsána.

Nádrže smějí být plněny jen těmi nebezpečnými látkami, pro jejichž přepravu byly schváleny a které při styku s materiálem nádrže, těsněními, částmi výstroje, jakož i ochrannými povlaky, nemohou s nimi nebezpečně

Nahrávám...
Nahrávám...