dnes je 21.6.2024

Input:

Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10
Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Nakládka a vykládka vozidel

Před nakládkou nebezpečných věcí do vozidel je dohodou ADR předepsána vizuální prohlídka vozidla a jeho výbavy ADR, včetně hasicích přístrojů a značení vozidla. Dále se provádí kontrola dokladů předepsaných ADR ve vztahu k řidiči a k vozidlu. Pokud nejsou splněny předpisy ADR v jakékoliv jejich části, nesmí být provedena nakládka.

Řidič nesmí k přepravě převzít kus, který je poškozen, netěsně uzavřen, se zbytky nebezpečných věcí na povrchu obalu.

Pokud není toto respektováno, jde o velmi závažné porušení Dohody ADR!

Řidič musí k nakládce přistavit vozidlo splňující všechny předpisy týkající se:

  • bezpečnosti,

  • čistoty,

  • správné činnosti zařízení vozidla používaného při nakládce a vykládce.

Vykládka nesmí být provedena, pokud kontrola před vykládkou odkryje nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky.

Pokud se po vykládce zjistí, že část nebezpečných věcí unikla z obalu a znečistila ložnou plochu vozidla, musí být vozidlo vyčištěno.

Mimo tyto všeobecné povinnosti při nakládce a vykládce platí pro řadu látek zvláštní ustanovení CV1 -CV36 pro nakládku a vykládku, uvedená v dohodě ADR, v kapitole 3.2, v tabulce A, ve sloupci 18.

Příklad:

UN Číslo Pojmenování a popis Třída Klasifikační kód Obalová skupina Bezpečnostní značky Vozidla pro přepravu v cisternách Přepraní kategorie (Kód omezení pro tunely Pro přepravu kusů Zvláštní ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu nakládku, vykládku a manipulaci provoz Identifikační číslo nebezpečnosti
  3.1.2  2.2  2.2  2.1.1.3  5.2.2  9.1.1.2  1.1.3.6  7.2.4  7.3.3  7.5.11  8.5  5.3.2.3 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5)  (14  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 
0160  PRACH BEZDÝMNÝ  1.1C      1
(B1000C) 
  V2
V3 
CV1
CV2
CV3 
S1   
1965  UHLOVODÍKY, PLYNNÉ,
SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.
(směs A, A01, A02, A0, A1,
B1, B2, B nebo C) 
2   2F
 
  2.1   FL  2 (B/D)    CV9 CV10
CV36

S2S20 
23

Vysvětlení ustanovení CV1, CV2, CV3, CV9, CV10 a CV36

CV1

(1) Následující operace jsou zakázány:

a) nakládka a vykládka věcí na veřejném prostranství v zastavěném území bez zvláštního povolení příslušných orgánů;

b) nakládka a vykládka věcí na veřejném prostranství mimo zastavěné území bez předchozího oznámení příslušným orgánům, pokud tyto operace nejsou nezbytné z důvodů bezpečnosti.

(2) Pokud ložné operace z jakýchkoli důvodů musejí být prováděny na veřejném prostranství, pak látky a předměty různých druhů musejí být odděleny podle bezpečnostních značek.

CV2

(1) Před nakládkou musí být ložný prostor vozidla nebo kontejneru řádně vyčištěn.

(2) Použití ohně nebo otevřeného plamene ve vozidlech a kontejnerech přepravujících nebezpečné věci, v jejich blízkosti a během nakládky a vykládky těchto věcí je zakázáno.

CV3

Platí omezení přepravovaných množství.

CV9

Kusy nesmějí být házeny ani vystaveny nárazům.

Nádoby musí být ve vozidle nebo v kontejneru uloženy tak, aby se nemohly převrátit ani padnout.

CV10

Láhve s vnitřním objemem nejvýše 150 litrů musejí být uloženy souběžně nebo v pravém úhlu k podélné ose vozidla nebo kontejneru; avšak láhve v blízkosti předního čela musejí být uloženy kolmo k podélné ose vozidla nebo kontejneru. Krátké láhve velkého průměru (asi 30 cm a více) smějí být uloženy podélně, svými ochrannými zařízeními ventilů směrem ke středu vozidla nebo kontejneru. Láhve, které jsou dostatečně stabilní nebo jsou přepravovány ve vhodných zařízeních, která je účinně chrání proti převrácení, smějí být uloženy nastojato. Láhve, které jsou položeny, musejí být zaklíněny, přivázány nebo připevněny bezpečným a vhodným způsobem tak, aby se nemohly posunout.

CV36

Kusy musejí být nakládány nejlépe do nekrytých nebo odvětrávaných vozidel nebo nekrytých nebo odvětrávaných kontejnerů. Pokud toto není možné a kusy jsou přepravovány v jiných uzavřených vozidlech nebo kontejnerech, je třeba zabránit výměně plynu mezi nákladovým prostorem a kabinou řidiče a dveře do nákladového prostoru vozidel nebo kontejnerů musí být opatřeny následujícím nápisem o výšce písmen nejméně 25 mm:

"POZOR
NEODVĚTRÁVANÝ PROSTOR
OTEVÍRAT OPATRNĚ"

Tento nápis musí být v jazyce, který považuje za vhodný odesílatel.

Zákaz společné nakládky

Kusy označené různými bezpečnostními značkami nesmějí být nakládány společně do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru, ledaže je společná nakládka dovolena podle následující tabulky na základě bezpečnostních značek, jimiž jsou kusy označeny:

X Společná nakládka dovolena.

a Společná nakládka dovolena s látkami a předměty 1.4S.

b Společná nakládka věcí třídy 1 a záchranných prostředků třídy 9 (UN čísel 2990, 3072 a 3268) dovolena.

c Společná nakládka dovolena mezi bezpečnostními zařízeními, pyrotechnikou podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti G (UN číslo 0503) a elektricky iniciovanými bezpečnostními zařízeními třídy 9 (UN číslo 3268).

d Společná nakládka dovolena mezi trhavinami (kromě UN 0083 trhavina, typ C) a dusičnanem amonným (UN čísel 1942 a 2067), dusičnanem amonným, emulzí nebo suspenzí nebo gelem (UN číslo 3375) a dusičnany alkalických kovů a dusičnany kovů alkalických zemin za podmínky, že se celý náklad pro účely označování velkými bezpečnostními značkami, oddělování, ukládání a nejvyšší přípustné hmotnosti nákladu považuje za trhaviny třídy 1.

Dusičnany alkalických kovů včetně dusičnanu cesného (UN 1451), dusičnanu lithného (UN 2722), dusičnanu draselného (UN 1486), dusičnanu rubidného (UN 1477) a dusičnanu sodného (UN 1498). Dusičnany kovů alkalických zemin včetně dusičnanu barnatého (UN 1446), dusičnanu berylnatého (UN 2464), dusičnanu vápenatého (UN 1454), dusičnanu hořečnatého (UN 1474) a dusičnanu strontnatého (UN 1507).

Výše uvedené povinnosti v tabulce lze shrnout do tří pravidel:

Žádné jiné nebezpečné věci nelze naložit společně do jednoho vozidla s kusy označenými bezpečnostními značkami:

  1. č. 1, 1.4 (mimo 1.4.S), 1.5, 1.6 nebo
  2. č. 4.1 + 1 nebo
  3. č. 5.2 + 1.

Společná nakládka v rámci třídy 1

Kusy obsahující látky nebo předměty třídy 1 označené bezpečnostní značkou podle vzorů č. 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, které jsou zařazeny do různých skupin snášenlivosti, nesmějí být nakládány společně do jednoho vozidla nebo kontejneru. Možné je to pouze v případě, že společná nakládka je dovolena podle následující tabulky pro odpovídající skupiny snášenlivosti:

Skupina snášenlivosti 
                     
                 
            b c 
          b c 
            b c 
                   
             
                   
                   
                     
    b c  b c  b c           
   

X Společná nakládka dovolena.

a Kusy obsahující předměty skupiny snášenlivosti B a látky nebo předměty skupiny snášenlivosti D smějí být nakládány společně do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru, pokud jsou účinně navzájem odděleny tak, že není žádné nebezpečí přenosu výbuchu z předmětů skupiny snášenlivosti B na látky nebo předměty skupiny snášenlivosti D. Vzájemného oddělení musí být dosaženo použitím oddělených

Nahrávám...
Nahrávám...