dnes je 29.5.2024

Input:

Uplatňování zjednodušených postupů

25.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7 Uplatňování zjednodušených postupů

Petr Škapa

Zjednodušené postupy

Celní prohlášení nemusí být podáváno pouze běžným způsobem, tzn. v písemné podobě na tiskopise Jednotného správního dokladu. Celní formality mohou být za podmínek stanovených celními předpisy Společenství zjednodušeny. K co největšímu zjednodušení formalit a postupů, aniž je narušen řádný průběh prováděného řízení, může celní úřad za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2454/93 povolit, aby:

a) celní prohlášení podávané na tiskopise Jednotného správního dokladu neobsahovalo některé údaje, které jsou nutné pro uplatňování navrženého celního režimu nebo aby k němu nebyly přiloženy některé doklady nezbytné pro uplatňování předpisů upravujících navržený režim (neúplné celní prohlášení),

b) byl namísto celního prohlášení podávaného na tiskopise Jednotného správního dokladu předložen obchodní nebo úřední doklad spolu s žádostí na propuštění zboží do daného režimu,

c) celní prohlášení ke zboží pro daný režim bylo provedeno zápisem do protokolu; v tom případě může celní úřad upustit od požadavku, aby deklarant předložil zboží celnímu úřadu (místní celní řízení).

Neúplné celní prohlášení, obchodní nebo úřední doklad nebo zápis do protokolu musí obsahovat alespoň údaje nutné ke ztotožnění zboží. Zápis do protokolu musí obsahovat také datum tohoto zápisu.

Nestanoví-li nařízení (ES) č. 2454/93 jinak, je deklarant povinen podat dodatečné celní prohlášení, a to buď obecné, pravidelné nebo souhrnné povahy. Dodatečná celní prohlášení a zjednodušená celní prohlášení se považují za jednotný nedělitelný doklad, který nabývá účinnosti dnem přijetí zjednodušených celních prohlášení; v případě místního celního řízení má zápis do protokolu stejný právní účinek jako přijetí celního prohlášení.

Místní celní řízení umožňuje, aby dovezené zboží bylo propuštěno do příslušného celního režimu v prostorách dotčené osoby nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celním úřadem.

Vzhledem k tomu, že v celních předpisech Společenství je základní právní úprava zjednodušených postupů upravena pro zboží propouštěné do volného oběhu, a pro ostatní režimy se používá přiměřeně, bude následující část pojednávat také o aplikaci zjednodušených postupů při propuštění do volného oběhu.

Neúplné celní prohlášení

Celní úřad může na žádost deklaranta přijmout písemné celní prohlášení, podané na tiskopise Jednotného správního dokladu, s návrhem na propuštění do volného oběhu, v němž chybí některé z údajů, které je za normálních okolností nutno uvádět. Takto vyplněné celní prohlášení však musí obsahovat alespoň údaje pro neúplné celní prohlášení uvedené v příloze 30A prováděcího nařízení (ES) č. 2454/93 a dále popis zboží natolik přesný, aby mohl celní úřad ihned a nepochybně zjistit, do kterého čísla nebo položky kombinované nomenklatury zboží patří, a je-li ze zboží vyměřováno valorické clo, také jeho celní hodnotu (nemůže-li deklarant tuto hodnotu uvést, pak musí být uveden předběžný údaj o hodnotě, kterou celní úřad považuje za přijatelnou zejména s ohledem na údaje, jež jsou deklarantovi dostupné). Dále musí toto celní prohlášení obsahovat všechny ostatní údaje, které jsou považovány za nezbytné ke ztotožnění zboží, k uplatnění předpisů na propuštění zboží do volného oběhu a ke stanovení výše jistoty, jejímž poskytnutím může být propuštění zboží deklarantovi podmíněno.

K celním prohlášením, která může celní úřad na žádost deklaranta přijmout, přestože k nim nejsou přiloženy některé požadované doklady, musí být přiloženy alespoň ty doklady, jejichž předložení je nezbytné k propuštění zboží do volného oběhu. To neplatí a celní prohlášení, ke kterému není přiložen jeden nebo více dokladů, jejichž předložení je nezbytné k propuštění zboží do volného oběhu, může být celním úřadem přijato, je-li celnímu úřadu hodnověrně prokázáno, že předmětný doklad existuje a je platný, doklad nemohl být přiložen k celnímu prohlášení z důvodů, které nezávisí na vůli deklaranta a každé prodlení při přijímání celního prohlášení by zabránilo propuštění zboží do volného oběhu nebo by mělo za následek uplatnění vyšší sazby cla. Chybějící doklady musí být v každém případě v celním prohlášení vyznačeny.

Lhůta, kterou celní úřad stanoví deklarantovi pro sdělení údajů nebo předložení dokladů chybějících při přijetí celního prohlášení, nesmí přesahovat jeden měsíc ode dne přijetí celního prohlášení.

Jedná-li se však o doklad, na jehož předložení závisí uplatnění částečného nebo úplného osvobození od dovozního cla, může být na žádost deklaranta poskytnuta lhůta delší než jeden měsíc, je-li to za daných okolností odůvodněné. Tato lhůta nesmí přesahovat čtyři měsíce ode dne přijetí celního prohlášení a nelze ji dále prodlužovat.

Týkají-li se chybějící doklady nebo údaje celní hodnoty, může celní úřad v případech, kdy to považuje za nezbytné, stanovit delší lhůtu než jeden měsíc nebo prodloužit již stanovenou lhůtu. Celková lhůta však nesmí překročit lhůtu pro promlčení nedoplatku.

Vztahuje-li se na zboží propuštěné do volného oběhu v rámci celních kvót snížená nebo nulová sazba dovozního cla nebo, nebyla-li opětovně zavedena běžná sazba cla v rámci jiných preferenčních sazebních opatření, lze výhody plynoucí z celní kvóty přiznat až poté, co jsou celnímu úřadu předloženy doklady, na nichž závisí uplatnění sníženého nebo nulové sazby dovozního cla. Doklady musí být předloženy nejpozději před vyčerpáním celní kvóty nebo, v jiných případech, nejpozději přede dnem, kdy opatření Společenství opětovně zavádí uplatnění běžné sazby dovozního cla.

Doklad, na jehož předložení závisí částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla, může být předložen po uplynutí období, pro které bylo stanoveno toto částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla, pokud bylo celní prohlášení týkající se dotyčného zboží přijato před tímto datem.

Přijetí neúplného celního prohlášení celním úřadem nesmí vést k tomu, že zboží nebude propuštěno nebo že se jeho propuštění opozdí, jestliže tomu jinak nic nebrání.

Neovlivňuje-li dodatečné předložení dokladů nebo sdělení údajů chybějících při přijetí celního prohlášení částku cla, které má být vyměřeno ze zboží uvedeného v celním prohlášení, zapíše celní úřad neprodleně do evidence výši cla zjištěnou obvyklým způsobem.

Obsahuje-li celní prohlášení předběžný údaj o hodnotě (namísto celní hodnoty), zaúčtuje celní úřad neprodleně částku cla vypočtenou na základě tohoto údaje a vyžádá si poskytnutí jistoty ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která může být z tohoto zboží nakonec vyměřena. Aniž jsou dotčeny pozdější změny, zejména v důsledku konečného stanovení celní hodnoty, může deklarant namísto poskytnutí jistoty požádat o okamžité zaúčtování částky cla, která může být ze zboží nakonec vyměřena.

Nedodá-li deklarant ve stanovené lhůtě údaje nezbytné pro konečné stanovení celní hodnoty nebo nesdělí chybějící údaje nebo nepředloží doklady, zaúčtuje celní úřad jako clo, které se vyměřuje z předmětného zboží, částku poskytnuté jistoty.

Neúplné celní prohlášení může deklarant buď sám doplnit, nebo se souhlasem celního úřadu nahradit novým celním prohlášením, které obsahuje všechny stanovené údaje a je doloženo stanovenými doklady. Okamžikem rozhodným pro stanovení dlužného cla a pro uplatňování ostatních ustanovení vztahujících se na propuštění zboží do volného oběhu je okamžik přijetí neúplného celního prohlášení.

Zjednodušené postupy

Vzhledem k možnostem Celní správy ČR, jednotlivých celních úřadů a nastavených podmínek elektronické výměny dat v systému e-Dovoz je v České republice použití zjednodušených postupů omezeno pouze na použití výše popsaného neúplného celního prohlášení, zjednodušeného postupu ve formě podání zjednodušeného celního prohlášení a místní celní řízení.

Samotné celní prohlášení ve formě zjednodušení:

 • zjednodušeného celního prohlášení nebo

 • místní řízení

lze učinit výhradně elektronicky. Podáním elektronického celního prohlášení podepsaného kvalifikovaným certifikátem deklaranta vzniká odpovědnost deklaranta za správnost údajů uvedených v přijatém celním prohlášení, za pravost přiložených dokladů k celnímu prohlášení a za splnění všech podmínek souvisejících s propuštěním zboží do navrhovaného režimu.

Takto podané celní prohlášení se pak považuje za podané, jakmile deklarant obdrží potvrzení o jeho přijetí od celního úřadu. Toto přijetí má minimálně formu evidenčního čísla celního prohlášení (MRN) a datum přijetí takto podaného celního prohlášení.

Celní úřad deklarantovi na jeho písemnou žádost ve stanovené formě vzorového tiskopisu uvedeného v příloze 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu č. 2454/93, která obsahuje všechny potřebné údaje, povolí, aby za dále uvedených podmínek a pravidel podal při předložení zboží celnímu úřadu celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu ve zjednodušené formě.

Takto formulovaná žádost pak musí být doložena:

 • výpisem z obchodního rejstříku žadatele nebo živnostenským listem, jehož kopie nesmí být starší 3 měsíců;

 • platným povolením podávat elektronické celní prohlášení včetně parametrů komunikace.

Celní úřad pak může s přihlédnutím na zboží či osobu žádající o povolení zjednodušeného postupu vyžadovat doložení dalších údajů. Především se další vyžádání bude týkat osob, které nejsou držiteli oprávnění AEO (oprávněný hospodářský subjekt). U osob s oprávněním AEO již byl ze strany celních orgánů proveden audit systému vedení obchodních a přepravních záznamů. Přezkoumané oblasti v rámci auditu jsou uvedeny v čl. 14i prováděcího předpisu k celnímu kodexu 2454/93.

Celní úřad samotnou žádost nepřijme v případech, kdy:

 • žádost neobsahuje veškeré náležitosti předepsané formulářem uvedeným v příloze 67 prováděcího předpisu,

 • žadatel byl odsouzen za závažný trestný čin související s hospodářskou činností,

 • bylo proti žadateli zahájeno řízení o prohlášení konkurzu.

Povolení používat zjednodušení v celním řízení pak obsahuje zejména tyto údaje:

 • evidenční číslo povolení zjednodušeného postupu, jež se pak stává nedílnou součástí podaného celního prohlášení;

 • číslo celního úřadu, ke kterému je možné celní prohlášení podat;

 • přesné vymezení zboží, na něž se povolení zjednodušeného postupu vztahuje (toto vymezení může být stanoveno pozitivním či negativním vymezením);

 • specifikaci formy zajištění celního dluhu, který může propuštěním do režimu vzniknout;

 • formu a rozsah dat uváděných do podaného celního prohlášení (většinou v podobě odkazu na přílohu 30A prováděcího předpisu k celnímu kodexu č. 2454/93);

 • způsob a obsah sdělení skutečnosti o příchodu zásilky;

 • lhůtu pro automatické propuštění zboží do navrhovaného režimu (standardně je stanovena 30min. lhůta);

 • lhůtu pro stanovení havarijního postupu (standardně 120 min.) a forma provádění havarijního postupu (především v případech, kdy je elektronický systém celní správy nedostupný);

 • formu a lhůtu předkládání dokladů (skutečnost o existenci dokladů v elektronické podobě podání celního prohlášení se deklaruje formou uvedení HASH kódu jednotlivých dokladů převedených do elektronického formátu):

  1. HASH kód je pak součástí podaného celního prohlášení a v případě, kdy si celní úřad v rámci následné kontroly vyžádá fyzické doložení elektronické podoby dokladů (např. ve formátu PDF), výpočet HASH kódu následně doloženého dokladu je ze strany celního úřadu ověřován;
 • schválená místa umístění zboží:

  1. v případech místního řízení se jedná o schválená místa v prostorách navržených žadatelem,
  2. v případě zjednodušených celních prohlášení se vždy bude jednat o celní prostor;
 • postup v případech nařízení kontroly;

 • lhůtu pro podání doplňkového celního prohlášení (pouze v případě povolení ve formě zjednodušeného celního prohlášení);

 • odkaz na technické parametry povolení elektronické komunikace;

 • lhůtu; platnosti předmětného povolení a stanovení minimální lhůty pro případné podání žádosti o prodloužení platnosti povolení.

Zjednodušený postup ve formě zjednodušeného celního prohlášení (ZCP)

Tento druh zjednodušeného postupu je definován v čl. 76 odst. 1 písm. b) celního kodexu za použití čl. 260 až 262 prováděcího nařízení k celnímu kodexu.

Využití této formy zjednodušení je především odvozeno od skutečnosti, že zboží musí být fyzicky předloženo do prostor celního úřadu, a především pak je jakousi alternativou pro místní řízení v případech, kdy žadatel o povolení zjednodušeného postupu není současně osobou, které bylo vydáno povolení ukončovat režim tranzitu rovněž formou zjednodušení – tzv. schváleným příjemcem. Z praxe se této formy zjednodušení využívá na kontejnerových překladištích a v rámci letecké přepravy (v případě ucelených vlaků doprovázených dokladem CIM je režim tranzitu pro celý vlak zpravidla ukončen ze strany terminálu formou schváleného příjemce). Dále tento zjednodušený postup zahrnuje možnost odkladu platby cla způsobený skutečností, že v případě podání ZCP se sdělení o výši celního dluhu nepředává, neboť je držiteli povolení umožněno v souladu s čl. 218 odst. 1 pododstavce druhého celního kodexu souhrnné zaúčtování celního dluhu. Období pro podávání ZCP se zpravidla stanovuje na jeden kalendářní týden. K zaúčtování částky a sdělení celního dluhu dochází až jednotně za všechna ZCP ve stanoveném období společně s doplňkovým celním prohlášením (DCP).

Samotné DCP je držitel povolení povinen podat ve stanovené lhůtě (zpravidla do 5 dnů) od konce období pro podávání ZCP, jehož obsahem jsou všechny jednotlivé operace realizované pomocí ZCP ve stanoveném období. Toto DCP může být držitelem povolení podáno kdykoliv před uplynutím této lhůty, tedy i během období pro podávání ZCP.

Postup podání ZCP

Zboží je fyzicky přítomno v celním prostoru nebo na schváleném místě. Deklarant zpracuje data do deklarantského SW nebo prostřednictvím webové aplikace celní správy.

 • Deklarant činí podání formou odeslání ZCP ve formě přesně strukturovaných dat.

 • Systém celní správy kontroluje následující:

  1. formální správnost odeslaných dat,
  2. navrženou formu zajištění celního dluhu a dostatečnou výši záruky,
  3. existenci a platnost uvedeného komunikačního povolení a samotného povolení zjednodušeného postupu,
  4. minimální rozsah deklarovaných údajů dle přílohy 30A prováděcího nařízení k celnímu kodexu,
  5. druh a označení předložených dokladů a
  6. existenci kódu digitálního otisku HASH v podaných datech.
 • V případě chyby v podaných datech zjištěných systémem jsou automaticky odeslány deklarantovi, který může podanou chybu napravit podáním opravených původních dat. V opačném případě systém odešle deklarantovi informaci o registraci ZCP ve formě přiděleného MRN a data registrace.

 • Deklarant se dostaví na celní úřad s kódem MRN v případě, že CÚ vyžaduje jeho součinnost. Zboží je vždy předkládáno k celnímu řízení dle podmínek § 102 zákona č. 13/1993 Sb. (zpravidla v celním prostoru).

 • Samotné doklady deklarant celnímu úřadu nepředkládá. Doklady jsou uloženy u deklaranta a jejich existence je zajištěna digitálním otiskem HASH.

 • Celní úředník rozhoduje o přijetí podaného ZCP a své rozhodnutí dává najevo odesláním zprávy o přijetí celního prohlášení.

 • Následně celní úředník projednávající daný případ rozhodne o propuštění zboží deklarovaného na ZCP do navrhovaného režimu. Tato skutečnost se u deklaranta projeví obdržením zprávy o propuštění zboží, která obsahuje data o samotném vydaném rozhodnutí.

 • Deklarant potvrdí přijetí rozhodnutí a odesílá zprávu o přijetí na celní úřad.

V průběhu této operace může být ze strany celního úřadu nařízena kontrola dokladů a zboží. O této skutečnosti je deklarant elektronicky vyrozuměn. Od okamžiku doručení zprávy o kontrole je deklarant povinen vyčkat příchodu celních orgánů a poskytnout jí náležitou součinnost (předložit zboží a veškeré doklady k zásilce).

Dle výsledku kontroly pak celní úřad rozhoduje o propuštění či nepropuštění zboží do navrhovaného režimu.

Po odeslání potvrzení o přijetí rozhodnutí systém celní správy u podaného ZCP sleduje lhůtu stanovenou v povolení zjednodušeného postupu pro podání doplňkového celního prohlášení.

 • Deklarant podává nejpozději na konci zúčtovacího DCP:

  1. DCP je podáváno v souladu s vydaným povolením v podobě 1 ku 1 oproti podaným ZCP nebo v podobě 1 ku X.
  2. V DCP musí být vždy odkaz na původní ZCP a obě takto podaná prohlášení se stávají jednotným dokladem.
 • Celní úřad odesílá v případě formální správnosti dat informaci o registraci podaného DCP.

 • Deklarant se dostaví na CÚ a sdělí kód MRN DCP, předloží veškeré písemnosti uvedené v ZCP v datové skupině "předložené doklady".

 • Celní úřad rozhoduje o přijetí DCP.

 • CÚ zasílá deklarantovi rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu a sdělení o výši celního dluhu.

 • Deklarant potvrzuje přijetí rozhodnutí.

Oprava podaného ZCP a DCP nebo jeho zrušení je vždy možná v případech, kdy jsou podaná prohlášení ve stavu registrováno.

Místní celní řízení

Místní celní řízení povolí celní úřad za níže uvedených podmínek a podle pravidel

Nahrávám...
Nahrávám...