dnes je 13.4.2024

Input:

Uplatňování DPH v rámci vnitřního obchodu EU

14.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10.1 Uplatňování DPH v rámci vnitřního obchodu EU

Petr Škapa

V rámci EU se vnitřní obchod (intrakomunitární) se zbožím v otázkách uplatňování daně z přidané hodnoty řídí směrnicí Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Ustanovení této směrnice byla v ČR implementována do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pro problematiku uplatnění zákona o DPH bylo nutné vymezit následující základní pojmy:

Třetí země – nečlenský stát EU.

Třetí území – území, která jsou součástí států EU, na něž se nevztahuje směrnice Rady č. 2006/112/ES (Kanárské ostrovy, Normanské ostrovy...).

Dovoz zboží – dopravení zboží z třetí země do EU na daňové území ČR.

Vývoz zboží – dopravení zboží z EU do třetí země mimo EU.

Dodání zboží – dodání zboží za podmínek stanovených předpisy o DPH spojené s dopravením zboží na území jiného členského státu.

Pořízení zboží – nákup nebo jiné obchodní operace spojené s dopravením zboží z jednoho členského státu do druhého za podmínek stanovených zákonem o DPH.

Zdanitelné plnění – nákup nebo prodej zboží nebo jiné dodání zboží spojené se změnou vlastnického práva ke zboží nebo práv obdobných (právo užívací).

Dodání zboží

V prvé řadě je nutné uvědomit si základní princip fungování DPH v pohybu dodání a vývozu zboží. Obecně lze tento rozdíl popsat tak, že v případě dodání dochází k přenesení daňové povinnosti na jinou osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě EU. Naopak v případě vývozu se daňová povinnost nepřenáší, ale zboží je v případě splnění podmínky výstupu z EU od DPH zcela osvobozeno.

Pro dodávání zboží uvnitř EU platí zásada, že dodání je vždy předmětem daně, a to buď tuzemské, nebo jiného členského státu.

Pro naplnění možnosti přenesení daňové povinnosti na jinou osobu (v praxi to znamená skutečnost, že prodávající fyzicky DPH nezaplatí po podání daňového přiznání, a tudíž ji ani neuvádí na vystavovaný daňový doklad) musejí být splněny následující body:

  • obchodní transakce se odehrává mezi registrovanými plátci daně,

  • dodání zboží má charakter zdanitelného plnění (převod vlastnického nebo obdobného práva),

  • zboží je fyzicky přepraveno do jiného státu EU,

  • dodání je zahrnuto do daňového hlášení.

Ověření existence či pravosti zahraničního daňového registračního čísla slouží portál Evropské komise VIES.

Za dodání lze považovat i takové transakce, kdy vlastnictví dodávaného zboží zůstává na straně dodavatele a pořizovateli je pouze umožněno se zbožím nakládat jako vlastník. Jedná se o případy:

  • finanční pronájem věci movité nebo

  • dodání vlastního zboží do jiného členského státu EU (do tzv. konsignačních skladů)

Dodání zboží, které je předmětem tuzemské DPH (daňový doklad bude vystaven s českou DPH a zboží bude zatíženo touto daní)

Nejčastěji se jedná o pultový prodej, kdy se nezkoumá, zda je zboží prodáno osobě registrované k DPH, a ani se neshromažďují žádné důkazy o přepravě zboží. Dále se může jednat o případy, kdy je kupujícím neplátce daně.

Pro účely případného následného prokázání dodání zboží (finančním orgánům v rámci provádění finanční kontroly) je pak nutné disponovat relevantními důkazními prostředky:

  • potvrzení dodacího listu odběratelem, přičemž je nezbytné, aby byl na tomto listu popis zboží dostatečný pro ztotožnění se souvisejícím daňovým dokladem,

  • potvrzení nákladního listu nebo samotného daňového dokladu ze strany příjemce zboží.

Pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od daně z přidané hodnoty z titulu dodání zboží do jiného členského státu má plátce za povinnost podat místně příslušnému správci daně tzv. souhrnné hlášení o uskutečněných intrakomunitárních

Nahrávám...
Nahrávám...