dnes je 23.7.2024

Input:

Upevnění nákladu na vozidle

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Upevnění nákladu na vozidle

Mgr. Karel Kovář

Správné naložení, uložení a upevnění nákladu je jedním z klíčových prvků bezpečnosti silničního provozu a úspěšného přepravení zboží. Požadavek na bezpečné uložení a zajištění nákladu je v české legislativě obsažen v ustanovení § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních, ve znění novel. Vlastní zajištění nákladu u nákladních vozidel nad 3,5 t je ošetřeno evropskou normou o zajištění nákladu ČSN EN 12 195, pro nákladní vozidla do 3,5 t platí norma ISO 27956. Nejvyšší dovolené zatížení vozidla je stanoveno ve vyhlášce č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Kontrola hmotností vozidel a jízdních souprav použitých k přepravě nákladu je zakotvena v ustanovení § 38a-38d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění novel.

Jednou z variant přepravovaného nákladu je jeho umístění na europaletu, která je certifikovaná pro přepravu zboží a má jednotné rozměry 800x1200x150 mm. Hmotnost samotné palety je cca 30 kg.

Každá europaleta může být maximálně zatížena při uložení do regálu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku následovně:

  • břemenem nerovnoměrně rozloženým do hmotnosti 1000 kg

  • břemenem rovnoměrně rozloženým na do hmotnosti 1500 kg

  • břemenem rovnoměrně rozloženým a celistvě doléhajícím na celou plochu do hmotnosti 2000 kg.

Při stohování může být každá maximálně zatížená paleta ve spodní vrstvě ještě dodatečně zatížena břemenem (tj. loženými paletami) o maximální hmotnosti 4000 kg, pokud tato zátěž doléhá celou plochou opěrné podlahy na urovnaný, vodorovný a tuhý povrh břemena uloženého na paletě ve spodní vrstvě (viz ČSN 26 9110).

Umístění, uložení a zajištění předmětů umístěných na europaletě je věcí odesílatele, který je povinen podle ustanovení § 52 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb. předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu na vozidle.

Hmotnost přepravovaného nákladu musí být uvedena v přepravním dokladu vystaveném odesilatelem, který je odpovědný za to, že hodnota hmotnosti uvedená v přepravním dokladu odpovídá skutečnosti.

Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla, včetně maximální přípustné hmotnosti na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla.

S tím úzce souvisí i optimální rozložení nákladu na ložné ploše vozidla. Toto musí být provedeno tak, aby nedošlo k překročení nejvyššího povoleného zatížení nápravy, které stanovil výrobce vozidla a současně nesmí být překročeny hodnoty uvedené v ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 209/2018 Sb. Rovněž nesmí být překročeno největší povolené zatížení vozidla (jízdní soupravy) stanovené výrobcem vozidla ani hodnoty uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky.

Kontrola dodržování povolených a stanovených hmotností spadá do kontrolního vážení, které je zakotveno v ustanovení § 38a-38d zákona č. 13/1997 Sb. Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel do jízdní soupravy. Za výše uvedené je odpovědný řidič vozidla s výjimkou případu uvedeném v ustanovení § 43 odst. 5 zákona, kdy odesílatel vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky není možné provést kontrolu hmotnosti zásilky.

Přeprava nákladu je spojena s jeho upevněním na vozidle, jehož cílem je zabezpečit náklad tak, aby

Nahrávám...
Nahrávám...