dnes je 1.10.2023

Input:

Úmluva CMR: Vzor rámcové smlouvy o zajišťování přeprav

14.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.18
Úmluva CMR: Vzor rámcové smlouvy o zajišťování přeprav

Mgr. Tomáš Roubal

Uvádíme příklad smluvního dokumentu využívaného ve smluvních vztazích v zájmu právní jistoty a právní prevence účastníků přepravní smlouvy. Vzhledem k různorodosti přepravovaných zásilek, organizačních a technických předpokladů konkrétních dopravních firem k řádnému obstarání či provedení přepravy, a (především) k jejich podnikatelským strategiím (tj. zvláště k různorodosti míry a projevů jejich odpovědnosti případně nezodpovědnosti či alibismu při sjednávání, zajišťování či provádění přeprav) nelze tento příklad označit za vždy a pro každého použitelný vzor. Jde o příklad, jehož ustanovení mohou být pro sjednávání podmínek přepravních smluv užitečnou inspirací či vodítkem.

Smlouva o zajišťování přeprav v mezinárodní i vnitrostátní silniční dopravě uzavřená mezi

společností .............................................................................................

se sídlem ........................................................., IČ .................................,

zápis v OR u Krajského soudu ........................................, oddíl ........................,

vložka ..................., bankovní spojení .......................................................,

č. ú. ........................, zastoupenou jednatelem ................................................

na straně jedné (dále jen dopravce)

a

společností .............................................................................................

se sídlem ............................................................., IČ ..............................,

zápis v OR u Krajského soudu .....................................................................,

oddíl ................................., vložka....................................., zastoupenou

jednatelem ............................................................ na straně druhé (dále jen

příkazce)

I.
Právní subjektivita smluvních stran

článek 1

Příkazce prohlašuje, že je řádně založenou společností, která je registrována dle českých právních předpisů a je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost.

článek 2

Dopravce prohlašuje, že je řádně založenou společností, která je registrována dle českých právních předpisů a je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost v oboru mezinárodní a tuzemské nákladní silniční přepravy.

II.
Předmět smlouvy

Dopravce se zavazuje na základě této smlouvy konat pro příkazce pravidelné přepravy dle dále stanovených podmínek svými dopravními vozidly a/nebo vozidly sjednanými. Příkazce se zavazuje uhradit dopravci za prováděné přepravy úplatu dle podmínek stanovených v cenovém ujednání – viz příloha č. 1 této smlouvy "Cenová ujednání".

III.
Objednání jednotlivých přeprav

článek 1

Jednotlivé přepravy budou prováděny dopravcem na základě písemných objednávek příkazce, které jsou tedy takto součástí této smlouvy. Písemnou objednávkou se rozumí objednávka zaslaná e-mailem, faxem nebo poštou. Objednávka bude příkazcem zaslána dopravci nejméně ...... dny před požadovaným termínem nakládky. Přijetí objednávky dopravce potvrdí e-mailem nebo faxem příkazci.

článek 2

Příkazce i dopravce odpovídají za jednání a opomenutí svých zástupců a pracovníků a všech ostatních osob, kterých použijí při provádění přepravy, jako za vlastní jednání a opomenutí za předpokladu, že tito zástupci, pracovníci nebo ostatní osoby jednají v rámci svých pracovních úkolů.

článek 3

Písemná objednávka příkazce bude obsahovat:

  • přesnou adresu nakládky a vykládky;

  • požadovaný typ vozidla včetně požadavků příkazce na zvláštní vybavení vozidla;

  • smluvní cenu za přepravu + DPH s poznámkou, zda se jedná o cenu včetně všech

  • poplatků;

  • popis nákladu včetně jeho rozměrů a váhy;

  • datum nakládky a vykládky, popř. přesnou hodina nakládky a vykládky;

  • kontaktní údaje včetně telefonického spojení na odpovědné osoby na místě nakládky i vykládky.

Zvláštní požadavky příkazce pro vykonávání přepravy budou zřetelně uvedeny v objednávce.

IV.
Tarifní a cenová ujednání

článek 1

Úplata za provedení přepravy bude v souladu s cenovým ujednáním a příkazce je povinen tuto smluvenou cenu přepravného + DPH uvést do písemné objednávky přepravy.

článek 2

Lhůta splatnosti

Nahrávám...
Nahrávám...