dnes je 25.3.2023

Input:

Incoterms 2020

18.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Incoterms 2020

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Nová verze výkladových pravidel Incoterms 2020, která vstoupila v platnost 1. ledna tohoto roku, reaguje svým inovovaným obsahem na praktiky, se kterými se obchodníci již nějaký čas běžně setkávají v globálně probíhajícím mezinárodním obchodě. Stejně jako předcházející verze řeší i nová výkladová pravidla základní povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, jakými jsou například rozdělení přepravních nákladů, přechod odpovědnosti za poškození či ztrátu zásilky, povinnost pojištění či celního odbavení a další. Řešení je v revidovaném dokumentu podáno uživatelsky přívětivější formou, takže je srozumitelné, snadno pochopitelné a použitelné ve všech možných logistických situacích.

Podobně jako předcházející verze výkladových pravidel nejsou ani Incoterms 2020 obecně platnou právní normou, závaznými se stávají teprve tehdy, dohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě výslovně na jejich použití. Volba konkrétního výkladového pravidla je tedy výsledkem vzájemné dohody smluvních stran. Incoterms 2020 stanoví pouze minimální rozsah povinností prodávajícího a kupujícího, kteří si mohou dohodnout i povinnosti širší, pokud to logicky a věcně neodporuje "duchu" zvoleného výkladového pravidla. Modifikovaná ujednání smluvních stran výslovně zakotvená v kupní smlouvě pak mají přednost před ustanovením standardních výkladových pravidel.

Výkladová pravidla Incoterms 2020 řeší výhradně vzájemný vztah smluvních stran, tedy prodávajícího a kupujícího, z jejich obsahu nelze zavazovat třetí strany, např. zasílatele a dopravce, pojišťovny nebo banky, které se na plnění kupní smlouvy mohou zčásti i podílet. Příslušná výkladová pravidla je třeba volit tak, aby co nejlépe odpovídala povaze zboží, dodací lhůtě, zvolenému druhu dopravy a dalším okolnostem, které s plněním kupní smlouvy bezprostředně souvisejí.

Podobně jako předcházející verze výkladových pravidel obsahuje jejich revidované forma v zrcadlové podobě výčet celkem deseti základních povinností prodávajícího ve sloupci A (A1 až A10) a kupujícího ve sloupci B (B1 až B10). Uvedené povinnosti mohou prodávající a kupující plnit buď osobně, případně podle podmínek blíže specifikovaných v kupní smlouvě nebo způsobem obvyklým. Zpravidla k tomu využívají specializovaných institucí, například dopravců, zasílatelů nebo jiných, k tomuto účelu vhodných osob.

Přehled povinností smluvních stran:

A Povinnosti prodávajícího B Povinnosti kupujícího
A1 Všeobecné povinnosti prodávajícího B1 Všeobecné povinnosti kupujícího
A2 Licence, povolení, bezpečnostní opatření a další formality B2 Licence, povolení, bezpečnostní opatření a další formality
A3 Přepravní smlouvy a pojištění B3 Přepravní smlouvy a pojištění
A4 Dodání B4 Převzetí dodávky
A5 Přechod rizik B5 Přechod rizik
A6 Rozdělení nákladů B6 Rozdělení nákladů
A7 Vyrozumění kupujícího B7 Vyrozumění prodávajícího
A8 Dokumenty prokazující dodání zboží B8 Důkaz o převzetí dodávky
A9 Kontrola – balení – značení B9 Kontrola zboží
A10 Informační podpora a s ní spojené náklady B10 Informační podpora a s ní spojené náklady

Nová verze výkladových pravidel Incoterms 2020 výslovně uvádí, že forma přenosu dat není pro plnění povinností a uplatnění právních nároků rozhodující. Elektronická forma přenosu informací má tedy stejnou validitu jako forma listinná, pokud se na tom strany dohodnou nebo je to v komerční praxi obvyklé. V běžné komunikaci lze tedy využívat jak písemné, tak i elektronické formy korespondence a výkaznictví, včetně elektronických podpisů.

Mimořádná pozornost je v nových výkladových pravidlech věnována i zajištění a ověření bezpečnosti při dopravě takového zboží, které může ohrožovat zdraví, životy či majetek lidí, nebo může mít negativní vliv na životní prostředí.

V textu některých výkladových pravidel se objevuje povinnost zajistit a uhradit nakládku, manipulační výlohy a další poplatky v logistickém terminálu. Pokud náklady spojené s těmito úkony nese podle ustanovení některého výkladového pravidla prodávající, zahrne je obvykle do kupní ceny, kterou následně uhradí kupující. V komerční praxi se bohužel občas také stává, že tyto poplatky dopravce (např. rejdař nebo multimodální operátor) současně a ne zcela korektně vyúčtuje i kupujícímu, který je uhradí duplicitně. Incoterms 2020 proto u jednotlivých výkladových pravidel velice precizně stanoví, která ze smluvních stran povinnost úhrady nákladů tohoto druhu nese, aby nekorektnímu jednání předešla. Podobně jako při nakládce může k podobnému jednání dojít i při vykládce.

Jak již bylo řečeno, mají smluvní strany možnost dohodnout si v kupní smlouvě úpravu či změnu obsahu výkladového pravidla podle svých potřeb, pokud provedená změna věcně a logicky neodporuje jeho "duchu". Incoterms 2020 nicméně vedou smluvní strany k tomu, aby si před úpravou výkladového pravidla vzájemně ujasnily důsledky dohodnutých změn a jejich dopad výslovně zafixovaly v kupní smlouvě. (Jde například o rozšíření výkladového pravidla FOB o povinnost upevnění a rozmístění nákladu na palubě lodi na FOBST – FOB stowed and trimmed.)

V námořní, kombinované nebo vnitrozemské říční dopravě občas dochází k tzv. následnému prodeji zboží, nejčastěji hromadného charakteru (komodit), již během dopravy (angl. down a string). Osoba prodávající zboží v následném prodeji neplní v tomto případě svou povinnost naložením či naloděním zboží (to již bylo provedeno předcházejícím prodávajícím), ale "obstaráním" již naloženého či naloděného zboží.

Nová verze Incoterms 2020 také obsahuje konkrétní ustanovení, použitelná pro

Nahrávám...
Nahrávám...