dnes je 21.4.2024

Input:

Ukládání pokuty příkazem na místě

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.12
Ukládání pokuty příkazem na místě

Mgr. Karel Kovář

Dne 1. ledna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 285/2018 Sb., kterým se mění:

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Podle zákona č. 250/2016 Sb., účinného do 31. 12. 2018, bylo možné některé přestupky projednat v rámci příkazního řízení na místě domluvou, ale projednávající orgán o formě vyřízení přestupku touto formou musel vyhotovit potvrzení.

Změna uvedeného zákona účinná od 1. 1. 2019 aplikuje domluvu jako neformální vyřízení přestupku, která bude přicházet v úvahu před zahájením řízení o přestupku. Vyřízení přestupku domluvou nebude představovat žádnou administrativní zátěž, neboť takový způsob vyřízení protiprávního jednání se uskutečňuje na bázi ústního projednání.

Naproti tomu ve správním řízení správní orgán i nadále v rámci řízení o přestupku bude moci méně závažné přestupky vyřídit tzv. bez sankce napomenutím, ale na rozdíl od vyřízení přestupku domluvou musí napomenutí vždy uložit formou rozhodnutí.

Vyřízení přestupku domluvou předpokládá vyslovení viny, ale dále tento způsob projednání nepředstavuje žádný zápis do evidence přestupků a nebude o něm veden ani žádný jiný záznam. To znamená, že v případě bodovaného přestupku nebudou připsány ani trestné body. Ovšem je třeba mít na mysli, že domluvu bude možné využít u těch nejméně závažných přestupků tak, jako tomu bylo podle právní úpravy účinné do 30. června 2017. Z toho lze dovodit, že trestné body jsou součástí nejzávažnějších přestupků a lze zcela odůvodněně usuzovat, že bodované přestupky nebudou projednávány i z pohledu případné korupce formou domluvy.

Se zavedením domluvy bylo pozměněno ustanovení § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jehož citace je uvedena v příloze č. 1, a současně došlo i k úpravě ustanovení § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., který upravuje rozhodování o přestupku příkazem na místě, spočívající ve změně dikce "uloží se pokuta" na dikci "lze uložit pokutu". Touto změnou slovosledu je dosaženo možnosti řešit méně závažné přestupky na místo příkazem na místě domluvou.

Pokud jde o vyřízení přestupku příkazem na místě, připomeňme, že příkaz na místě může být uložen fyzické osobě, právnické osobě a podnikající fyzické osobě a lze vyslovit čtyři základní podmínky, které musejí být pro tuto formu vyřízení přestupku splněny. Za stěžejní lze považovat souhlas:

 • se zjištěným stavem věci,

 • s právní kvalifikací skutku,

 • s uložením pokuty a její výší,

 • s vydáním příkazového bloku.

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč, a jedná-li se o osobu mladistvou, tak výše pokuty může být nejvýše 2500 Kč, pokud mladistvý není podnikající fyzickou osobou. Za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se ukládá pokuta podle ustanovení § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. (viz příloha č. 2), který zní:

7) Příkazem na místě uložit pokutu do:

a) 2000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),

b) 1000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,

c) 2500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6. 8, 9, 11 a písm. g).

Dne 4. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která reagovala na přijetí nového zákona č. 250/2016 Sb., a pod ustanovením § 34e odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb. jsou uvedeny přestupky řidičů velkých vozidel, kdy řidič takového vozidla se dopustí přestupku, když:

1. nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí;

2. nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanovených způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole;

3. nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku;

4. předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení.

Příkazem na místě lze uložit pokutu za uvedená porušení u bodu 1 do 10 000 Kč, za porušení bodů 2, 3, 4 do 5000 Kč.

Nejvyšší možnou pokutu v rámci silničních kontrol uloženou příkazem na místě ve výši až 30 000 Kč lze očekávat při kontrolním vážení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění novel, kde je v ustanovení § 42a odst. 4 uvedeno, že řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že:

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení;

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo

c) řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu;

d) v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračuje v jízdě vozidlem nebo jízdní soupravou, u nichž bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.

Vyřízením přestupku příkazem na místě je třeba si uvědomit následující skutečnosti:

 • Podpisem příkazového bloku se příkaz stává pravomocným a vykonatelným.

 • Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení, lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení.

 • Nezaplacení pokuty na místě není časem na rozmyšlenou, jedná se o pravomocné rozhodnutí, které je vykonatelné. I v tomto případě nabývá příkazový blok právní moci v den jeho vydání.

Proti přestupku projednanému příkazem na místě v podstatě není odvolání, neboť zákon připouští pouze přezkumné řízení, o kterém musí být rozhodnuto s odvoláním na ustanovení § 101 zákona č. 250/2016 Sb. do 6 měsíců od vydání příkazového bloku. Předmětem přezkumného řízení je zkoumání, zda o přestupku bylo rozhodnuto v souladu se zákonem, to zejména znamená, vydal-li příkazový blok věcně příslušný orgán a obsahuje-li tento blok náležitosti uvedené v ustanovení § 92 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., to je:

 • Jméno a příjmení obviněného (možno uvést i právnickou osobu).

 • Datum narození nebo u právnické osoby IČO.

 • Adresa.

 • Podpis osoby, se kterou byl přestupek projednán.

 • Popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání.

 • Právní kvalifikace protiprávního jednání.

 • Výše uložené pokuty.

 • Označení správního orgánu.

 • Jméno a příjmení, funkce nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby.

 • Podpis oprávněné úřední osoby.

 • Datum a místo vydání příkazového bloku.

Z uvedeného je zřejmé, že předmětem přezkumného řízení není zkoumání zavinění přestupku, ale zdali při vyřízení přestupku příkazem na místě bylo postupováno podle vybraných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.

Závěrem ještě informace k bodovému hodnocení vybraných skutků protiprávního jednání. Připisování trestných bodů není trestem, ale bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla. Trestné body se připisují výhradně na základě pravomocného rozhodnutí, není tedy rozhodující, kdy se skutek stal, ale kdy se o skutku rozhodlo a toto rozhodnutí se stalo pravomocným. V příloze č. 3 je uvedeno 26 protiprávních jednání zařazených do bodového hodnocení řidičů, kdy při souběhu více skutků se připisují body za nejzávažnější přestupek. Připsání trestných bodů se neuvádí v žádné formě rozhodnutí (příkaz na místě, rozhodnutí správního orgánu, rozsudek soudu), ale o jejich zapsání se rozhoduje na základě právní kvalifikace skutku na obci s rozšířenou působností.

Přestupky fyzických osob, které lze řešit příkazem na místě

Fyzická osoba se podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb. dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích:

f) při

Nahrávám...
Nahrávám...