dnes je 23.4.2024

Input:

Tvorba efektivního výrobního programu

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1 Tvorba efektivního výrobního programu

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Efektivní výrobní program

Ve výrobních systémech s úzkými místy je potřebné zvolit výrobní program tak, aby byl celkový výstup limitovaný kapacitními úzkými místy ekonomicky co nejvýhodnější při respektování požadavků trhu.

Kritéria ekonomické výhodnosti výrobků

Pro různé situace jsou v tabulce uvedena kritéria, podle nichž se posuzuje ekonomická výhodnost výrobků při jejich zařazování do výrobního programu.

Kritéria ekonomické výhodnosti výrobků při tvorbě výrobního programu

Absolutní příspěvek na úhradu

Absolutní příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (zkráceně "absolutní příspěvek") je rozdílem mezi cenou výrobku a jeho variabilními náklady. Tedy:

kde

i abs: absolutní příspěvek na úhradu i-tého výrobku,

pi: cena i-tého výrobku,

vi: jednotkové variabilní náklady i-tého výrobku.

Relativní příspěvek na úhradu

Relativní příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (zkráceně "relativní příspěvek") se vypočítá tak, že absolutní příspěvek vydělíme spotřebou času na jednici výrobku na úzkém místě:

kde

i relat: relativní příspěvek na úhradu i-tého výrobku,

zij: spotřeba času i-tého výrobku na úzkém místě j.

Případová studie k tvorbě výrobního programu

Zadání:

Dílna se dvěma pracovišti X a Y vyrábí tři druhy výrobků: A, B a C. Každý z nich prochází nejprve pracovištěm X a poté pracovištěm Y. Každé pracoviště obsluhuje jeden pracovník. Pracuje se 7,5 h denně, 5 dnů v týdnu.

V tabulce jsou uvedeny údaje o týdenní poptávce a prodejních cenách:

Zpracovací časy jednotlivých výrobků v minutách a nároky na spotřebu vstupního materiálu jsou uvedeny ve schématu.

Schéma postupu opracování

Týdenní fixní náklady celé výrobní dílny (mzdy, energie, odpisy apod.) činí 10 000 Kč.

Úkoly:

1. Zjistěte kapacitní úzké místo v dílně.

2. Rozhodněte o pořadí, ve kterém budeme preferovat výrobky při zařazování do výrobního programu.

3. Navrhněte objem výroby výrobků A, B, C tak, aby byl týdenní zisk maximální.

4. V případě nepokrytí poptávky navrhněte vhodná opatření.

Řešení:

1. úkol: Zjištění úzkého místa:

Využitelný časový fond každého pracoviště je: 7,5 x 5 x 60 = 2 250 min. Kapacitní nároky týdenní poptávky jsou vypočítány v následující tabulce.

Hrubý kapacitní propočet ukázal, že kapacita pracoviště Y nestačí k pokrytí poptávky. Pracoviště Y budeme tedy považovat za úzké místo.

2. úkol: Určení pořadí ekonomické výhodnosti výrobků:

Pořadí ekonomické výhodnosti určíme podle velikosti relativního příspěvku na úhradu. V našem příkladu patří do kategorie jednotkových variabilních nákladů jen náklady na spotřebu vstupního materiálu. Ostatní nákladové položky mají fixní charakter.

Určení pořadí ekonomické výhodnosti výrobků

Výrobky budeme zařazovat do výrobního programu v pořadí C B A v objemu, který respektuje poptávku a omezenou kapacitu.

Všimněme si, že výrobek A, který má největší absolutní

Nahrávám...
Nahrávám...