dnes je 19.6.2024

Input:

Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy

10.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.15
Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy

Mgr. Tomáš Roubal

V kapitolách této příručky jsme se zabývali problematikami právní prevence souvisejícími s odpovědností mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku. Postupně jsme připomněli tyto aktuální právní problematiky:

 • zabezpečování provedení přepravy jiným dopravcem (právní problematiku tzv. "přeprodávání přeprav");

 • zákonné povinnosti a možnosti mezinárodního silničního dopravce, resp. jeho řidiče, při převzetí zásilky k přepravě (při nakládce);

 • zákonné podmínky pro změny dispozic k zacházení se zásilkou udělovaných dopravci v průběhu přepravy;

 • zákonné podmínky pro možnost zproštění se odpovědnosti mezinárodního dopravce při poškození jím přepravované zásilky;

 • problematiku vztahu a souvislosti odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku a tlaku na ceny přepravních výkonů, tj. podstatně problematiku využívání, resp. nevyužívání postupů podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR;

 • problematiku (sporných) aplikací ustanovení kapitoly VI. Úmluvy CMR o přepravě prováděné postupně několika dopravci;

 • problematiku hrubé nedbalosti mezinárodního silničního dopravce ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR;

 • klíčové zásady pro reklamační postupy dopravců v mezinárodní silniční nákladní dopravě;

 • stranami smluvně sjednaná ustanovení přepravní smlouvy a jejich uplatnitelností v případech sporů;

 • některé významné aspekty návrhu pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce, tj. tím, co by dopravce měl vědět a sledovat při čtení návrhu pojistné smlouvy.


Nyní si můžete vědomosti své či vědomosti svých spolupracovníků a kolegů ověřit malým testem znalostí z dopravního práva, ustanovení Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy.

Níže je uvedeno 30 testovacích otázek. Každá z otázek má pouze jednu správnou odpověď.

Pro získání správných odpovědi k některým otázkám testu bude vhodné a užitečné, abyste nahlédli do samotné Úmluvy CMR a do příslušných paragrafů nového občanského zákoníku.

Správné odpovědi jsou rovněž přehledně uvedeny na konci testu.

Test

 1. Přeprava zásilky z bodu A do bodu B:
  1. není vůbec úkonem přepravního (logistického) procesu;
  2. je vždy jediným úkonem přepravního (logistického) procesu;
  3. není jediným úkonem přepravního (logistického) procesu. Úkony přepravního (logistického) procesu jsou též např. balení zásilky, nakládka zásilky, vykládka zásilky, vybalování zásilky, celní řízení, skladování ad.
 2. Úmluva CMR se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem Úmluvy CMR, kromě:
  1. mezinárodních silničních nákladních přeprav prováděných v rámci mezinárodních poštovních úmluv, přeprav mrtvol, přeprav stěhovaných svršků;
  2. mezinárodních silničních nákladních přeprav z České republiky do Slovenské republiky a ze Slovenské republiky do České republiky;
  3. mezinárodních silničních nákladních přeprav, u nichž účastníci přepravní smlouvy v přepravní smlouvě vyloučili platnost ustanovení Úmluvy CMR;
 3. Zasílatel se dostává do pozice odpovědného dopravce tehdy:
  1. pokud informuje svého příkazce (odesílatele zásilky), u jakého dopravce a za jakou částku obstaral úkon přepravy zásilky, a pokud tento přepravní úkon obstará jménem svého příkazce a na jeho účet;
  2. pokud přepravní úkon provede sám nebo pokud neinformuje svého příkazce (odesílatele zásilky), u jakého dopravce a za jakou částku obstaral předmětný úkon přepravy zásilky, a pokud tento přepravní úkon zajistí svým jménem a na svůj účet;
  3. pokud ho jako dopravce klienti v obchodní korespondenci označují.
 4. Přepravní smlouva mezi zasílatelem a dopravcem vzniká:
  1. vždy na dobu neurčitou;
  2. písemnou formou (tj. písemným stvrzením ujednání smlouvy zástupci obou smluvních stran) nebo konkludentně, tj. na základě písemné či ústní objednávky přistavením vozidla k nakládce;
  3. vznik přepravní smlouvy není právní podmínkou pro realizaci mezinárodní silniční přepravy ve smyslu ustanovení Úmluvy CMR.
 5. Nový občanský zákoník (NOZ) právní otázku přijetí či nepřijetí zaslané objednávky přepravy a jejích podmínek významně upravuje:
  1. v § 1740;
  2. v § 2048;
  3. v § 2475.
 6. Návrh zaslané objednávky přepravy:
  1. nelze odvolat;
  2. může být odvolán, jestliže odvolání dojde osobě, které je určeno, dříve, než tato osoba odeslala přijetí návrhu;
  3. může být odvolán vždy, i v průběhu přepravy.
 7. Úmluva CMR problematiku smluvních pokut:
  1. neřeší a ponechává jí smluvní volnosti stran podle právních úprav jednotlivých států;
  2. upravuje v článcích 29, 30 a 31;
  3. upravuje pouze v čl. 29 v případech úmyslu nebo prokázané hrubé nedbalosti.
 8. Ujednání mezi stranami o smluvní pokutě podle současné právní úpravy platné v ČR od 1. 1. 2014:
  1. nevyžaduje písemnou formu – přesto je velmi žádoucí uzavírat ujednání o smluvních pokutách písemnou formou (vzhledem k potřebě věrohodných důkazů v případě pozdějšího sporu mezi stranami smlouvy);
  2. vyžaduje písemnou formu;
  3. vyžaduje písemnou formu, jen jde-li o smluvní pokutu v částce vyšší, než je částka přepravného.
 9. Odpovídá, podle Vašeho názoru, mezinárodní silniční dopravce podle čl. 3 Úmluvy CMR za škodu způsobenou jednáním jeho řidiče, který na žádost odesílatele pomáhal při nakládce a přitom prokazatelně zakopl, zboží mu vypadlo z rukou a došlo tak k poškození části zásilky?
  1. dopravce za poškození zásilky v takovéto situaci vždy odpovídá;
  2. dopravce za poškození zásilky v takovéto situaci odpovídá pouze v případě, že na sebe úkon nakládky nebo pomoc při ní prokazatelně smluvně převzal (výslovně v přepravní smlouvě);
  3. dopravce za poškození zásilky v takovéto situaci nikdy neodpovídá.
 10. V nákladním listě CMR, který je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem, je, mimo jiné, povinností uvádět:
  1. údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku nepodléhá ustanovením Úmluvy CMR;
  2. údaj o bydlišti řidiče;
  3. údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením Úmluvy CMR. Za uvedení tohoto údaje v nákladním listě CMR odpovídá dopravce.
 11. Čl. 8 odst. 1 a 2 Úmluvy CMR stanovuje:
  1. povinnost dopravce provádět nakládku a vykládku;
  2. povinnosti dopravce při převzetí zásilky k přepravě;
  3. povinnost dopravce zaslat do 7 dnů svému příkazci fakturu za provedenou přepravu.
 12. Při nakládce zásilky:
  1. je vhodné, aby odesílatel měl zpracovanou metodiku vhodného balení a uložení zásilky při silniční přepravě sofistikovaných zásilek;
  2. není potřeba, aby odesílatel měl zpracovanou metodiku vhodného balení a uložení zásilky při silniční přepravě, protože za vše, co se týká přepravy zásilky, odpovídá dopravce;
  3. je povinností odesílatele, aby se dopravci
Nahrávám...
Nahrávám...