dnes je 3.12.2023

Input:

Systém JIT v dodavatelských řetězcích

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.5 Systém JIT v dodavatelských řetězcích

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Nejen v automobilovém průmyslu, ale dnes se již i v dalších odvětvích, jako je např. elektronický průmysl, postupně vyvíjejí dodavatelsko-odběratelské vztahy s cílem, aby se výrobci mohli koncentrovat na výrobní činnost a logistické činnosti outsourcovali na poskytovatele logistických služeb.

A. Strategie Single Sourcing - každý dodavatel dodává komponenty a díly pro montáž osobních automobilů přímo výrobci. Jednotliví dodavatelé jsou odpovědnými partnery za logistiku a kvalitu u dodávaných dílů a komponentů. Mezi výrobcem a dodavatelem velmi dobře funguje informační tok. Vzniká zde velmi silná závislost mezi dodavatelem a odběratelem a možnost uzavření dlouhodobých partnerských vztahů.

Schematické znázornění vztahů u strategie Single Sourcing

B. Strategie Modular Sourcing - sestavené díly a komponenty jsou odebírány od více dodavatelů. Relativně malá různorodost dílů vede k nižším skladovým zásobám a menším výdajům na řízení u výrobce a integraci dodavatelů do celého nákupního procesu. U této strategie dodavatel neprodává jen své díly, ale také dodatečné služby jako např. komisionování a kompletování. Automobilový průmysl hledá v zavedení důsledného outsoucingu pro značné objemy produkce a služeb dosažení nákladové výhodnosti. Na místo početných přímých dodavatelů zde vystupuje několik systémových dodavatelů, kteří zásobují odběratele kompletními moduly. Výrobci osobních automobilů odebírají od systémových dodavatelů vyrobené moduly z potřebných dílů, které jsou dodávány subdodavateli, kteří nemají žádné přímé vazby na výrobce vozidel.

Schematické znázornění vztahů u strategie Modular Sourcing

C. Strategie System Sourcing - dodavatel se nepodílí pouze na logistických úkolech, ale i na výzkumu a vývoji, nákupu, dispozici a vstupu zboží až po zajištění kvality. Systémoví dodavatelé a subdodavatelé jsou integrální součástí procesu zásobování. Proto se očekává, že v budoucnu automobilky přenesou více kompetencí na plánování a kapacity na dodavatele. Tímto krokem budou dodavatelé zainteresováni na celkovém systému výroby automobilů formou výzkumu, vývoje, přípravy výroby a zejména také na logistice.

Schematické znázornění vztahů u strategie Systém Sourcing

Automobilová logistika při výrobě některých typů osobních automobilů využívá v dodavatelsko-odběratelských vztazích strategii Modular Sourcing a nově System Sourcing s využitím technologie Just in Time (JIT) sekvenční dodávky. Tyto strategie jsou založeny na konceptu materiálového toku pro určitý typ vozu a vyplývají z velikosti dílů a počtu variant dílů. Sekvenční dodávky vykonává a řídí ve spolupráci s výrobcem osobních automobilů externí poskytovatel logistických služeb za subdodavatele komponentů a dílů. Pro výrobce osobních automobilů není externí poskytovatel logistických služeb samostatným partnerem, ale zástupcem jednotlivých dodávajících firem. Smluvním partnerem pro výrobce osobních automobilů je pouze dodavatel.

Dodávky sekvenčních dílů jednotlivými dodavateli s využitím technologie JIT k výrobci osobních automobilů se řídí dle logistického konceptu daného typu vozidla. Sekvenční dodávky jsou realizovány ve vratných speciálních paletách až na místo zástavbového taktu.

U sekvenčních dílů dochází k přechodu jejich vlastnictví zaúčtováním v okamžiku sekvenční odvolávky u výrobce osobních automobilů. K přechodu rizik u sekvenčních dílů dochází v okamžiku odebrání vychystaných dílů ze sekvenční palety na montážním taktu, kde pracovník výrobce osobních automobilů provádí vizuální kontrolu dílu. Dodavatel musí dodávat kvalitní a nezávadné díly, které budou před odesláním k výrobci osobních automobilů vždy zkontrolovány. Externí poskytovatel logistických služeb provádí skladování sekvenčních dílů pro více dodavatelů, kteří je mohou vyrábět v tuzemsku nebo v zahraničí. Je obvyklé, že si někteří dodavatelé pronajmou prostory u externího poskytovatele logistických služeb a sekvenční vychystávání dílů si provádějí sami. Pro ostatní dodavatele

Nahrávám...
Nahrávám...