dnes je 23.4.2024

Input:

Strategie řízení logistických řetězců

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.1 Strategie řízení logistických řetězců

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Schopnost řídit podnikové činnosti tak, aby bylo dosaženo strategických cílů, předpokládá pochopení procesů řízení nejen z hlediska jejich obsahu, ale i času. Předpokládá to pohled na realitu v širokých souvislostech budoucích úkolů podniku. Tehdy hovoříme o strategickém řízení.

Strategické řízení je vědomé rozhodování o strategickém směru rozvoje firmy v měnícím se vnějším prostředí v delším časovém horizontu. K základním prvkům strategického řízení je možné přiřadit:

  • definování prostředí organizace (vnější a vnitřní),

  • charakteristika změnových faktorů prostředí,

  • schopnost činit dlouhodobá rozhodnutí,

  • rozpoznání důležitosti věcí v časovém horizontu,

  • hledání cest pro nová řešení a inovace,

  • jasné vymezení strategických cílů.

Jádrem (obsahem) strategického řízení je provádění strategických rozhodnutí. Je třeba činit "správná rozhodnutí", neboť důsledky takových rozhodnutí trvají delší dobu.

Kritéria pro hodnocení toho, která rozhodnutí jsou ta "správná", jsou nejproblematičtějším bodem strategie, pokud na ně klademe požadavek platnosti před realizací i po realizaci strategického rozhodnutí. Strategické řízení probíhá ve všech podnikatelských oblastech (trh, finance, výroba, logistika, lidé a okolí) organizace.

V obecném slova smyslu se strategií rozumí určitý scénář postupu, který naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnout vytýčených cílů. Je to přehled možných kroků a činností, které jsou přijímány "s vědomím" částečné neznalosti všech budoucích podmínek, okolností a souvislostí, kdy nejsou poznány všechny přípustné varianty a nelze přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího rozhodování. Konečným účelem strategie je dospět k náležité součinnosti veškerých aktivit všech složek podniku a vytvořit jednotný a nedělitelný celek jeho dalších perspektiv.

Výsledkem strategického řízení v podniku je tvorba podnikové strategie. Podniková strategie je zaměřena na rozvržení podnikových zdrojů do různých oblastí podnikání s ohledem na atraktivitu trhu, resp. odvětví, a s ohledem na maximální eliminaci bariér rozvoje. Úspěšná podniková strategie je nástrojem k zajištění dlouhodobé prosperity.

Podnikové strategie můžeme třídit podle různých hledisek jako klíčové, rozhodující, podstatné či z jiných ohledů specifické. Tak hovoříme o investiční strategii, o technologické či výrobní strategii, o marketingové strategii, o strategii (lidských aj.) zdrojů, o logistické strategii, finanční strategii, krizové strategii, cenové strategii a tak podobně. Podrobnější členění každé strategie je odborné veřejnosti obecně známo (marketingovou strategii je třeba nutno členit na zákaznicky orientovanou, na strategii standardů vysoké kvality či na strategii dostupných cen apod.). Další části textu budou zaměřeny na logistickou strategii.

Logistická strategie

Tvorba logistické strategie zahrnuje mnohé ze stejných procesů, které přispívají k vytvoření podnikové strategie. Není důvod, proč by se procesy měly lišit, pouze jsou v tomto kontextu více omezené a úžeji zaměřené podle cílů. Smyslem logistické strategie je účelná formulace dlouhodobých cílů v oblasti systémů materiálového toku a stanovení postupů, jak těchto cílů dosáhnout.

Logistická strategie by měla směřovat k dosažení tří základních cílů, které odrážejí současné trendy realizace štíhlých logistických řetězců:

1. Snížení nákladů, resp. jejich optimalizace. Variabilní náklady spojené s pohybem a skladováním by měly být minimalizovány ve všech článcích logistického řetězce s důrazem na synergický efekt navazujících článků. Strategie se obvykle formulují na základě srovnání alternativních možností snižování nákladů. Určit možnost s minimálními náklady lze samozřejmě pouze na pozadí stabilní úrovně služeb, což se velmi dobře slučuje s podnikovým cílem maximalizace zisku.

2. Snížení kapitálu, resp. minimalizace kapitálové náročnosti. Měla by se vytvořit taková účinná logistická strategie, jejímž cílem je minimalizování investic do logistického systému. Hlavním cílem je maximalizovat dosaženou výnosnost investic cestou dosažení maximálního logistického výkonu. Proto se tudíž v praxi upřednostňují kupříkladu strategie dodávek přímo zákazníkovi spíše než využívání skladů; preferuje se volba dodávání systémem just-in-time (JIT) oproti skladování zásob. Rovněž najímání třetí strany (outsourcing) pro poskytování logistických služeb mívá přednost před komplexním řešením vlastními silami. I když každý z těchto strategických přístupů snižování kapitálu může ve skutečnosti navýšit variabilní náklady provozu, úspora kapitálových nákladů zpravidla tento nárůst více než uspokojivě eliminuje. Pokud je maximalizace výnosnosti investic důležitým faktorem na podnikové úrovni, může být taková strategie prospěšná i globálně v logistickém řetězci.

3. Zvyšování úrovně kvality služeb. Strategické přístupy

Nahrávám...
Nahrávám...