dnes je 24.1.2019
Input:

Logistické služby

17.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Logistické služby

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Články přepravního řetězce:

Přepravce – objednavatel přepravy (výrobce zboží, distribuční firma…).

Dopravce – pro přepravce zajišťuje transport (přepravu).

Zasílatel – nakupuje dopravní služby od různých dopravců a prodává je přepravcům, zajišťuje dopravní aktivity včetně nakládky a vykládky, uzavírá smlouvy, poskytuje poradenskou činnost v logistice, optimalizuje dopravní trasy a způsob dodání.

Dopravní zprostředkovatel – prostředník mezi přepravcem a dopravcem. Zprostředkovatelé jsou poskytovatelé logistických služeb (agenti přepravců). Specializují se na poskytování kombinovaných způsobů přepravy – např. nakupují ve velkém služby typu TOFC/COFC a dále prodávají přepravcům (intermodální služby), optimalizují toky zásilek při využití omezeného počtu dopravců, pracují s nejvhodnějšími přepravními tarify.

Rozdíly mezi zasílatelem a zprostředkovatelem – zasílatel je odpovědný přepravci za vzniklé ztráty a poškození nákladu. Zprostředkovatel není odpovědný za ztráty a poškozeni nákladu.

1PL

První a doposud hojně používaný model je 1PL (first-party logistics), kdy si logistické služby zabezpečuje sám výrobce. V 80. letech minulého století byly firmy díky internacionalizaci obchodu nuceny zrychlovat své logistické procesy. Společnosti proto začaly objednávat logistické služby přímo u jednotlivých poskytovatelů.

2PL

Model 2PL, prozatím asi nejvíce využívaný v České republice. Provozovatelé tzv. second-party logistics začali v širším měřítku zajišťovat služby zasílatelské, dopravní či skladovací. V praxi znamená2PL nejnižší míru propojenosti mezi poskytovatelem a uživatelem logistických služeb.

3PL

Logistika třetí strany (3PL nebo third-party logistics) je takové využití logistických služeb, při nichž logistické služby provádí a koordinuje speciálně pro tuto činnost najatá firma (třetí strana), která se zabývá jak přímým dopravováním zboží, tak organizací toku zboží, plánováním, péčí o zákazníka a podobnými administrativními záležitostmi.

S rychlým rozvojem moderních služeb v oblasti logistiky v žádném případě nekoresponduje tvorba legislativního a právního rámce podnikání v oboru. Prakticky neexistují ani samotné, globálně uznávané, definice základních pojmů. Poskytovatelé komplexních logistických služeb jsou v důsledku například nuceni místo jednoho živnostenské oprávnění disponovat několika živnostenskými listy a koncesními listinami vztahujícími se k jednotlivým logistickým činnostem.

Fakt, že se jedná o skutečně reálný problém, prokazuje i zájem sdružení FIATA, jež na pořad svého zářijového kongresu zařadilo i přijetí následující definice zasílatelských a logistických služeb: „Zasílatelské a logistické služby (podle CLECAT) = služby všeho druhu vztažené k přepravě (vykonávané jedním druhem dopravy nebo multimodálně), sdružování, skladování, manipulaci, balení nebo distribuci zboží, jakož i pomocné a poradenské služby s nimi spojené, včetně, ale nikoliv výlučně, celních a daňových věcí, deklarování zboží pro úřední účely, zajišťování pojištění zboží a příjmu nebo zajišťování plateb a dokladů, týkajících se zboží. Zasílatelské služby rovněž zahrnují logistické služby s moderními a komunikačními technologiemi ve vztahu k přepravě, manipulaci nebo skladování zboží a de facto celkový management dodavatelského řetězce. Tyto služby mohou být prováděny na míru za účelem pružného zajištění poskytovaných služeb.”

Pojem 3PL (third-party logistics) se může jednoduše vysvětlit jako svěření dopravy, skladování a s tím spojených činností třetí firmě. Ta zboží, které převáží, skladuje a manipuluje, nevlastní. Pouze poskytuje služby s tím spojené a dělá to lépe než ten, kdo zboží vlastní. Rozsah takto nabízených služeb neustále roste. Vlivem rostoucí nabídky se ti nejlepší chtějí odlišovat a v této souvislosti se objevují i nové pojmy. Například poskytovatelé, kteří překročili pomyslné hranice dopravy a skladování, mají ve svých vizích uvedeno „Poskytovatel 4PL” (fourth party logistics).

Chtějí-li logističtí poskytovatelé vyhovět náročným požadavkům svých zákazníků, musejí být schopni standardní logistické procesy nebo i služby s přidanou hodnotou (value added services) provádět rychle, efektivně a bez chyb.

Integrace mezi interními systémy 3PL poskytovatelů a systémy zákazníka

V současnosti se ukazuje, že automatické propojení 3PL poskytovatele se zákazníkem je nutností. Jedná se o schopnost napojení interního systému (WMS, TMS – transport management system) na podnikový informační systém zákazníka (ERP systém). Automaticky se předávají informace o nákupních objednávkách, zakázkách, avíza o příjmu nebo zpětné potvrzení jejich správného přijetí. Na základě této integrace mezi systémem poskytovatele a zákazníka se eliminují chyby, které vznikají ručním přepisováním dat do systémů. Snižují se náklady, a co je důležité, zvyšuje se jistota pro zákazníka, že budou provedeny všechny služby, na nichž se s logistickým poskytovatelem ve smlouvě dohodli.

Viditelnost stavu zakázek a zásob zákazníka

Zákazník se potřebuje v jakémkoli stavu své zakázky podívat na

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz