dnes je 21.4.2024

Input:

Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4
Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Školení řidičů

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního minimálně osmnáctihodinového kurzu (výuková hodina má 45 minut) školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalosti předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;

 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí bezpečnostními značkami, druhu a identifikačními čísly nebezpečí;

 • znalost základního třídění nebezpečných věcí do tříd, příp. obalových skupin, znalost hlavního a vedlejších nebezpečí, která jsou pro předměty a látky jednotlivých tříd charakteristická;

 • základní znalost značení obalů a kusů, které obsahují nebezpečné věci, a prázdných nevyčištěných obalů od těchto věcí;

 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu, které před přepravou dostávají od odesílatele a dopravce, zejména přepravních dokladů a písemných pokynů pro řidiče;

 • znalost dokladů a jejich obsahu, které jim musí zabezpečit dopravce (jejich zaměstnavatel), např. osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, doklad o technické způsobilosti vozidla, zvláštní povolení opravňující k provedení přepravy - pokud je třeba, apod.;

 • znalost značení vozidel a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;

 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události, a to zejména znalost první pomoci, způsobů signalizace nebezpečí, znalosti používání ochranných prostředků a základní znalosti při dodatečných a zvláštních činnostech řidiče;

 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

 • znalost postupů při průjezdu tunely či v případě mimořádné události v tunelu;

 • znalost postupů při případné kontrole policie, celníků či orgánů státního odborného dozoru.

Školení musí probíhat tak, aby bylo co nejnázornější, a mělo by obsahovat i praktické cvičení týkající se nejméně první pomoci, hašení ohně a postupů v případě poruchy nebo nehody.

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musejí absolvovat další speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musejí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz.

Po ukončení kurzu je v České republice pořádána pouze písemná zkouška formou testu, který má rozdílný rozsah pro základní i obnovovací kurz. Dohoda ADR požaduje minimálně 25 písemných otázek u základního kurzu a minimálně 15 písemných otázek u obnovovacího kurzu. Testy se skládají zásadně před komisařem Ministerstva dopravy ČR. Naši řidiči tedy mají větší rozsah testu (30 a 20 otázek), než Dohoda ADR ukládá, ale nemají povinnou ústní zkoušku. V Dohodě ADR je umožněno elektronické zkoušení řidičů. Elektronické zkoušení řidičů musí povolit Ministerstvo dopravy, ale dosud toto povolení nebylo vydáno.

Školení řidičů je platné 5 let a v posledním pátém roce platnosti osvědčení je nutné osvědčení obnovit obnovovací zkouškou. Osvědčení lze obnovit kdykoliv v posledním pátém roce platnosti. Osvědčení se prodlužuje na dalších 5 let od data propadnutí osvědčení, tzn. prodloužené osvědčení platí po dobu, jež zbývá do propadnutí starého osvědčení a k této době se připočítá 5 let. ADR předepisuje vzor osvědčení – karta vyrobená z plastu s fotografií a podpisem. Na zadní straně osvědčení je uvedena platnost pro jaké druhy přeprav je řidič vyškolen a případně pro jaké třídy nebezpečných věcí v cisternách má příslušné školení. Vydání osvědčení (vč. duplikátů) je od roku 2022 zatíženo správním poplatkem, který musí být uhrazen před zkouškou. Za vydání nového osvědčení je účtován poplatek 200 Kč, za vydání duplikátu osvědčení je stanoven poplatek 100 Kč.

Školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

Znalost ustanovení Dohody ADR se netýká pouze řidičů. Povinnost školit se je platná pro všechny osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí, tj. dispečery, technické a skladové zaměstnance, řídící pracovníky, spediční pracovníky atd. Toto se týká nejen dopravních firem, ale též odesilatelů, příjemců, zasílatelů a zprostředkovatelských agentur. Vymezení a obsah tohoto školení je stanoven v kapitole 1.3 Dohody ADR.

Prakticky by takovéto školení mělo být vždy zaměřeno na konkrétní firmu a konkrétní pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...