dnes je 7.10.2022

Input:

Silniční daň: Výše daně

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3
Silniční daň: Výše daně

Ing. Karel Janoušek

Výše daně

Zálohy na daň a daň se stanoví za každé vozidlo samostatně, o zaplacených zálohách na daň a dani vede poplatník také evidenci, a to za každé vozidlo samostatně. Daňová povinnost činí podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDSIL 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo předmětem daně. Pro určení výše daňové povinnosti (záloh na daň) je tak nezbytné stanovit správně dobu, po kterou bylo vozidlo ve zdaňovacím období předmětem daně, použít správnou sazbu daně a uplatnit správnou výši případných úlev na dani.

Doba trvání daňové povinnosti

Doba trvání daňové povinnosti je doba od vzniku do zániku daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká kalendářním měsícem, ve kterém se příslušné vozidlo stalo předmětem daně, tj. měsícem, ve kterém byly současně splněny všechny podmínky uvedené v § 2 ZDSIL. Daňová povinnost zaniká uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém nejméně jedna z příslušných podmínek již splněna není (vozidlo tak přestalo být předmětem daně). Zdaňovacím obdobím obecně je kalendářní rok.

Jak je zřejmé z ustanovení § 2 odst. 1 a § 9 ZDSIL, nemusí být doba trvání daňové povinnosti nepřetržitá. Vozidlo registrované v ČR je totiž předmětem daně pouze v tom kalendářním měsíci, ve kterém bylo v ČR k podnikání použito. V kalendářním měsíci, ve kterém nebylo ani jednou na území ČR k podnikání použito, není předmětem daně, a za tento kalendářní měsíc se tedy záloha na daň ani daň za vozidlo neplatí. To se netýká nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, neboť tato vozidla jsou předmětem daně prakticky nepřetržitě od registrace v registru vozidel až do vyřazení z tohoto registru, a to bez ohledu na to, zda je (ani jak), či není o nich účtováno.

Silniční vozidlo, s výjimkou uvedených nákladních automobilů a přípojných vozidel, není automaticky předmětem daně silniční od okamžiku jeho zahrnutí vlastníkem do majetku (a uvedení do užívání) nepřetržitě do okamžiku vyřazení vozidla z majetku (jak tomu zpravidla bylo do 31. 12. 2003). Od roku 2004 může být i vozidlo zahrnuté do obchodního majetku právnické i fyzické osoby předmětem daně (podle způsobu použití) v jednom kalendářním měsíci, v následujícím ne a v dalším opět ano. O to složitější však je dokazování poplatníkem daně u daňových kontrol, a jak je jistě známo, důkazní povinnost je na straně daňového subjektu. Správce daně tak bude, vzhledem k uvedenému, nepochybně požadovat předložení správně a úplně vedené evidence provozu vozidla.

Sazby daně

Sazby daně jsou uvedeny v § 6 ZDSIL. Základní sazbou je roční sazba daně, která se však v některých specifických případech snižuje anebo zvyšuje. Příslušné hodnoty roční sazby daně jsou uvedeny v § 6 odst. 1 a 2 ZDSIL. Pro správné zjištění její výše pro konkrétní vozidlo je však nutno také správně určit základ daně, a to podle zápisů příslušných údajů v technickém průkazu vozidla. Základem daně je podle § 5 ZDSIL:

 1. u osobních automobilů (kromě osobních automobilů na elektrický pohon)
  • zdvihový objem motoru v cm3,

 2. u návěsů
  • počet náprav a

  • součet největších povolených hmotností na nápravy (dříve součet povolených zatížení náprav) v tunách,

 3. u ostatních druhů vozidel (tj. u autobusů, nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel, osobních automobilů na elektrický pohon)
  • počet náprav a

  • největší povolená hmotnost (dříve celková hmotnost) v tunách.

Základ daně ani daň se nezjišťuje u vozidel osvobozených od daně podle ustanovení § 3 písm. a) ZDSIL, tj. u vozidel kategorie L (např. motocykly, tříkolky, některé čtyřkolky) a jejich přípojných vozidel, protože za tato vozidla se neplatí ani zálohy na daň, ani se neuvádějí do daňového přiznání.

Příslušné údaje, tj. zdvihový objem motoru, počet náprav, největší povolená hmotnost vozidla i největší povolené hmotnosti na jednotlivé nápravy se zjistí z technického průkazu příslušného vozidla. Vzhledem k tomu, že ve starších technických průkazech byly použity jiné pojmy, považuje se pro účely ZDSIL dříve používaná celková hmotnost za největší povolenou hmotnost a dřívější povolené zatížení náprav za největší povolenou hmotnost na nápravy (viz také přechodná ustanovení zákona č. 493/2001 Sb.).

Roční sazba daně

Roční sazba daně se tedy zjistí podle základu daně z číselných tabulek uvedených v § 6 odst. 1 a 2 ZDSIL. Výše ročních sazeb daně uvedená v § 6 odst. 2 ZDSIL byla u vozidel s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny s platností od 1. 1. 2020 zákonem č. 299/2020 Sb. snížena. U osobních automobilů a ostatních vozidel s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny ke změnám sazeb nedošlo.

Tato sazba se zjišťuje a výše daně silniční stanoví za každé vozidlo samostatně, a to i u souprav vozidel. Častým případem zbytečných chyb poplatníků daně silniční je nesprávné stanovení základu daně u návěsů, kdy v technickém průkazu je kromě povoleného zatížení náprav (tlaku na nápravy) uvedeno také zatížení točnice (zpravidla označeno před číselným údajem písmenem T). Toto zatížení točnice je pak nesprávně připočítáváno k ostatním údajům o zatížení náprav.

Pokud je v průběhu zdaňovacího období provedena přestavba vozidla a s tím související změna druhu vozidla anebo změna základu daně (změna objemu motoru, změna počtu náprav, příp. tlaků na nápravy), pak se k těmto změnám v příslušném zdaňovacím období nepřihlíží a daňová povinnost se stanoví podle údajů uvedených v technickém průkazu vozidla před jeho přestavbou. Podle změněného základu daně bude poplatník postupovat až v následujícím zdaňovacím období (kalendářním roce).

Roční sazba daně snížená

V některých případech se pro výpočet výše daně nepoužívá základní roční sazba daně, ale roční sazba snížená. Podle ustanovení § 6 ZDSIL jde o snížení roční sazby daně:

a. o 25 % u vozidel, která jsou podle údajů v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu (§ 6 odst. 5 ZDSIL).

Toto snížení roční sazby může být uplatněno pouze v případě, že poplatníkem daně za tato vozidla je osoba provozující zemědělskou výrobu. Jde o nákladní automobily příslušně označené v technickém průkazu, speciální automobily a přípojná vozidla, např. TATRA 148 Z, TATRA 815 Z, IFA W 50 LA, IFA W 60 LA, UV-80, UNIMOG, AGRO, nosiče výměnných nástaveb, kontejnerů, cisterny určené uživatelem k přepravě vody k zavlažování, k přepravě chemických a statkových hnojiv apod. Jde-li o vozidlo, u kterého lze použít snížení roční sazby daně z titulu jeho první registrace před méně než 108 měsíci (§ 6 odst. 6 ZDSIL), nepoužije se snížení roční sazby daně o 25 % podle § 6 odst. 5 ZDSIL, ale použije se níže uvedené výhodnější snížení podle § 6 odst. 6 ZDSIL.

b. U všech vozidel, která jsou předmětem daně, se podle § 6 odst. 6 ZDSIL snižuje roční sazba daně po dobu 9 let (108 kalendářních měsíců) od první registrace vozidla v ČR či v zahraničí, tj. od kalendářního měsíce, ve kterém byla vozidlu přidělena standardní (plechová) registrační značka. Přitom se roční sazba daně snižuje:

 • o 48 % po dobu prvních 36 kalendářních měsíců,

 • o 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců a

 • o 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců.

Toto snížení roční sazby daně se však nevztahuje na vozidla registrovaná od 1.

Nahrávám...
Nahrávám...