dnes je 21.4.2024

Input:

Silniční daň: Poplatník daně

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2
Silniční daň: Poplatník daně

Ing. Karel Janoušek

Poplatník daně

Za vozidlo, které je předmětem daně, je podle ustanovení § 4 ZDSIL poplatníkem daně:

  • osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako provozovatel vozidla (není-li provozovatel v technickém průkazu uveden, je provozovatelem vozidla vlastník vozidla);

  • osoba, která užívá vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel;

  • osoba, která užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena;

  • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy;

  • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, přičemž za organizační složku se považuje také stálá provozovna osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí podle ZDP;

  • zaměstnavatel, vyplácí-li svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

Poplatník daně se tak neurčuje podle toho, kdo vozidlo účetně či daňově odpisuje, kdo ho používá ke své činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů, ale v zásadě podle toho, kdo je uveden v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Vzhledem ke změně názvosloví je nutno vzít v úvahu, že od 1. 7. 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se již v zákonných předpisech nepoužívá (a tedy ani do technického průkazu nezapisuje) pojem držitel vozidla. Do registru vozidel a také do technického průkazu se zapisuje především vlastník vozidla, případně také provozovatel vozidla, jde-li o jinou osobu, než je vlastník vozidla (viz § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb.). Provozovatelem vozidla je, až na výjimky (např. při leasingu), vlastník vozidla (viz § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb.).

Přestože tak legislativně vymizel pojem držitel vozidla, je zřejmé, že z hlediska ZDSIL se provozovatelem vozidla rozumí také ve starších technických průkazech zapsaný držitel vozidla (viz také přechodná ustanovení zákona č. 493/2001 Sb.).

Nejčastěji je poplatníkem daně vlastník (provozovatel) vozidla zapsaný v technickém průkazu, a to i v případech, kdy s podnikáním nemá společného nic jiného, než že jeho vozidlo použil pro činnost, z níž příjmy jsou předmětem daně z příjmů, někdo jiný.

U vozidla pořizovaného formou finančního leasingu, které je předmětem daně silniční, je poplatníkem daně provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla, tzn. buď leasingová společnost (tj. méně častý případ), anebo nájemce. Pokud v technickém průkazu nájemce jako provozovatel zapsán není, je poplatníkem daně leasingová společnost (vlastník vozidla) se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. Na tom nemůže nic změnit ani případné ustanovení v leasingové smlouvě, podle kterého má silniční daň platit nájemce. Pokud v tomto případě uhradí silniční daň nájemce na svůj účet u finančního úřadu, jde o daň zaplacenou za jiného poplatníka, která podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) ZDP není daňově uznatelným výdajem (nákladem).

Častým případem nesprávného postupu při zjišťování, kdo je poplatníkem daně, jsou případy vznikající při prodeji vozidla, kdy je dosavadní provozovatel (vlastník) vozidla odhlášen z registru silničních vozidel a nový provozovatel (vlastník) ještě svou povinnost registrace nesplnil. V tomto případě je podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDSIL poplatníkem daně uživatel vozidla, tj. zpravidla jeho nový vlastník (provozovatel). Při změně vlastníka nebo provozovatele vozidla je podle ustanovení § 8 zákona č. 56/2001 Sb. a dalších, v platném znění, původní vlastník, provozovatel (nebo jimi zmocněná osoba) povinen do 10 pracovních dnů požádat o změnu zápisu v registru vozidel.

Zaměstnavatel poplatníkem daně

Použije-li zaměstnanec na pracovní cestě osobní automobil (případně přípojné vozidlo k osobnímu automobilu), jenž není vozidlem zaměstnavatele (§ 157 odst. 2 a 3 ZP), je zpravidla poplatníkem daně zaměstnavatel, přestože není provozovatelem (vlastníkem, držitelem) zapsaným v technickém průkazu tohoto vozidla. To platí při splnění těchto podmínek:

  • jde o osobní automobil a příp. také o přípojné vozidlo za osobní automobil;

  • tento osobní automobil (příp. přípojné vozidlo) není vlastnictvím zaměstnavatele a zaměstnavatel ho nemá v nájmu, vypůjčen ani ho nepoužívá na základě smlouvy o výprose;

  • zaměstnanci přísluší za použití tohoto osobního automobilu cestovní náhrady podle ZP;

  • vlastník (provozovatel, držitel) tohoto osobního automobilu (příp. přípojného vozidla) neměl v příslušném kalendářním měsíci daňovou povinnost k dani silniční za toto vozidlo z jiného důvodu (nebylo použito  v souvislosti se zdaňovanými příjmy jiné osoby než jeho zaměstnavatele).

ZDSIL neuvádí, o jaký způsob vyplácení cestovních náhrad za použití osobního automobilu v uvedeném případě jde. Proto je nutno za vyplácení náhrad považovat každý způsob, který zákoník práce umožňuje, tzn. nejen vyplacení základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 157 odst. 3 ZP, ale také vyplacení náhrady ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové dopravy (§ 157 odst. 2 ZP), ať jde o náhradu jízdních výdajů za použití vozidla bezprostředně souvisejících s vykonávanou prací anebo použitých k návštěvě rodiny podle § 161 ZP, anebo o vyplácení jízdních výdajů formou paušálu podle § 182 ZP. Protože předmětem daně je vozidlo, které bylo příslušným způsobem použito, není důležité, zda ve skutečnosti již zaměstnavatel zaměstnanci (viz § 6 zákoníku práce) příslušné náhrady cestovních výdajů vyplatil (viz také pokyn MF D-127 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 1/1996).

Zaměstnavatel není poplatníkem daně za výše uvedený osobní automobil (přívěs) pouze v případě, že provozovatel tohoto vozidla zapsaný v jeho technickém průkazu měl v příslušném kalendářním měsíci daňovou povinnost k dani silniční za toto vozidlo z jiného důvodu.

Pouze v popisovaných případech může být použita k určení výše záloh na daň a daně denní sazba daně (25 Kč) uvedená v § 6 odst. 4 ZDSIL.

Zaměstnavatel může v uvedeném případě zvolit buď sazbu ve výši 25 Kč za každý den použití vozidla, anebo 1/12 příslušné roční sazby daně (příp. snížené podle § 6 odst. 6 ZDSIL anebo zvýšené podle § 6 odst. 8 ZDSIL) za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo takto

Nahrávám...
Nahrávám...