dnes je 21.6.2024

Input:

Řízení zásob a logistické řetězce

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1 Řízení zásob a logistické řetězce

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Každý obor lidské činnosti se v určité fázi svého vývoje dostane do stavu, kdy definuje a co nejpřesněji vymezuje a proklamuje předmět svého zájmu. Nejinak je tomu i v oboru systémové logistiky. Předmětem systémové logistiky je tedy především logistický řetězec. Logistický řetězec jako terminus technicus je tedy to, co logistika zkoumá, analyzuje, optimalizuje, řídí. Smyslem všech těchto činností je dosažení optimální úrovně služeb zákazníkům při minimalizaci logistických nákladů. Jinak řečeno jde o to, získat konkurenční výhodu na přesyceném trhu zákazníka, a to cestou poskytování výhodnějšího zákaznického servisu. A protože se logistika stará o to, aby byl ten správný materiál spolu se správnými informacemi na správném místě a ve správný čas, je zřejmé, že celý logistický řetězec zahrnuje materiál – hmotný tok – a informace – informační tok.

Dlužno podotknout, že logistický řetězec není něco, co si "vymyslela" logistika na akademické půdě. Logistický řetězec tady byl, je a bude, a to od doby vzniku dělby práce ve společnosti a s tím vznikající specializace lidské činnosti. Tedy i například kovář ve 12. století musel řešit problematiku pořizování, skladování, výroby i služeb zákazníkům. Moderní doba a vývoj oboru pouze problém kodifikuje, vyhledává souvislosti a zákonitosti a snaží se cíleně o zvýšení produktivity.

Pojetí logistického řetězce ve výrobní firmě

Pro objasnění základní terminologie logistického řetězce použijeme příklad klasické výrobní firmy. Logistický řetězec je tedy posloupnost jednotlivých prvků, kterými prochází materiálový tok od dodavatele surovin až ke konečnému zákazníkovi. Graficky se nejčastěji znázorňuje následovně:

V tomto i v následujících schématech je symbolem trojúhelníku znázorněno místo akumulace materiálu – prakticky skladu – a to nezávisle na tom, z jakých příčin zde vzniká (obratová zásoba, pojistná zásoba, technologická zásoba atp. - viz dále). Plnými šipkami je znázorněn materiálový tok.

Ve smyslu předchozího textu je však znázorněný logistický řetězec poněkud neúplný. Je nutno v jeho znázornění vyjádřit i informační tok:

Vysvětlivka: HV - hotové výrobky

Na tomto znázornění stojí za povšimnutí orientace jednotlivých šipek. Informační tok se jeví jako protisměrný tok k toku materiálovému. Toto konstatování a "uvědomění" je jedním ze základních kamenů následných analytických úvah nad problematikou řízení zásob. Je zřejmé, že pokud šipky znázorňují tok, můžeme k toku vztáhnout čas nutný k jeho realizaci. Pakliže vše v praxi začíná informačním tokem "objednávka zákazníka" a následně končí realizací materiálového toku z distribučního skladu k zákazníkovi, pak celkový čas mezi těmito krajními činnostmi můžeme nazvat reakční dobou na požadavek zákazníka. A to je věc, kterou zákazník (coby nejdůležitější prvek celého definovaného logistického řetězce) velmi citlivě vnímá. V teorii, ale i v manažerské praxi se běžně setkáváme s pojmem "logistický cyklus". Nejde o nic jiného než o uzavřený běh "šipek" informací a materiálového toku v našem schématu.

Firmu výrobního charakteru, jejíž logistický řetězec by byl vyčerpávajícím způsobem popsán výše uvedeným schématem, si lze v praxi jen těžko přestavit. Byla by to velmi jednoduchá firma s velice jednoduchým výrobním programem – tedy například soukromá dílna živnostníka vyrábějícího náhrdelníky ze skleněných kuliček. Logistický řetězec "tradiční" standardní zámečnické dílny je již podstatně složitější. Akumulační místa (sklady) se vyskytují uvnitř výroby, materiálový tok od dodavatele může přímo vstupovat do kterékoli části řetězce (nákup subdodávek), informační tok je "usměrňován" možnostmi použité informační technologie atd.

Příkladem může být schéma logistického řetězce středně velké firmy zabývající se výrobou kancelářského nábytku:

V uvedeném schématu logistického řetězce není podstatné na tomto místě detailně popisovat jednotlivé prvky, kvantifikovat jednotlivé toky či charakterizovat dodavatelské nebo zákaznické skupiny. Chceme pouze na příkladu ukázat, jak je možné vizualizovat logistický řetězec konkrétní firmy. V praxi je to první a zcela

Nahrávám...
Nahrávám...