dnes je 21.6.2024

Input:

Režim přepracování pod celním dohledem

7.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.6 Režim přepracování pod celním dohledem

Petr Škapa

Režim přepracování pod celním dohledem

Režim přepracování pod celním dohledem umožňuje podrobit zboží, které není zbožím Společenství, na celním území Společenství takovým operacím, které změní jeho vlastnosti nebo stav, aniž by podléhalo dovoznímu clu nebo obchodněpolitickým opatřením, a propustit do volného oběhu výrobky vzniklé z těchto operací s použitím pro ně platných dovozních cel. Tyto výrobky se označují jako přepracované výrobky.

Režim přepracování pod celním dohledem se používá u zboží, jehož přepracování vede k výrobkům, na které se vztahuje nižší dovozní clo než na dovezené zboží. Tento režim se používá také pro operace určené k zajištění souladu dováženého zboží s technickými normami, který je požadován pro účely propuštění zboží do volného oběhu.

Povolení k přepracování pod celním dohledem

Povolení k přepracování pod celním dohledem se udílí na žádost osoby usazené ve Společenství, která provádí přepracování nebo zajistí, aby přepracování bylo provedeno.

Povolení může celní úřad udělit pouze tehdy, může-li být dovážené zboží ztotožněno v přepracovaných výrobcích, nelze-li přepracovaným výrobkům hospodárným způsobem navrátit vlastnosti nebo stav, v němž se nacházely před přepracováním, nedojde-li použitím tohoto režimu k obcházení předpisů upravujících stanovení původu zboží nebo množstevní omezení vztahující se na dovážené zboží a jsou-li splněny hospodářské podmínky.

Hospodářské podmínky se u druhů zboží a operací uvedených v příloze č. 76 části A nařízení (ES) č. 2454/93 považují za splněné. Pro ostatní druhy zboží a ostatní operace se hospodářské podmínky přezkoumávají. Přezkoumání musí prokázat, zda využití zdrojů získaných mimo Společenství přispěje k vytvoření nebo udržení přepracovatelských aktivit ve Společenství.

Podává-li se žádost písemně, musí být podána na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 nařízení (ES) č. 2454/93. Jsou-li splněny hospodářské podmínky, může být písemná žádost nahrazena podáním celního prohlášení v písemné nebo elektronické podobě, jímž se navrhuje propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem.

Celní úřad může povolení udělit buď tak, že vydá rozhodnutí na tiskopise uvedeném v příloze č. 67 k nařízení (ES) č. 2454/93 nebo, je-li namísto písemné žádosti možno podat přímo celní prohlášení, přijetím celního prohlášení.

Může-li být písemná žádost nahrazena podáním celního prohlášení, může celní úřad požadovat, aby deklarant přiložil dokument obsahující zejména informace, které nejsou uvedeny v celním prohlášení, např. druh zpracování nebo použití zboží, technický popis zboží a přepracovaných výrobků a prostředky pro jejich ztotožnění, předpokládaná výtěžnost nebo způsob jejího stanovení, předpokládaná lhůta vyřízení režimu, místo přepracování.

Povolení nabývá účinnosti k datu svého vydání nebo k pozdějšímu datu uvedenému v povolení.

Platnost uděleného povolení nesmí překročit tři roky od data nabytí účinnosti povolení. Celní úřad může udělit povolení i se zpětnou platností; v tomto případě nabývá povolení účinnosti nejdříve k datu podání žádosti. Ve

Nahrávám...
Nahrávám...