dnes je 4.10.2023

Input:

Postupy při výměně palet v přepravním procesu

21.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6
Postupy při výměně palet v přepravním procesu

JUDr. Václav Roubal

Úvod

Paletové hospodářství je ekonomicky významným prvkem, jehož smluvní úprava nemá samostatnou právní regulaci, neboť palety jsou součástí zásilky, pro niž platí příslušná zákonná ustanovení. Tato však pro specifickou povahu manipulace s paletami nevystačují. Je proto namístě formulovat příslušný režim ve sjednávaných obchodních smlouvách a ve smlouvách v oblasti dopravy tak, aby byla dána žádoucí právní pravidla, a smlouvy tak tvořily spolehlivý právní rámec a vytvářely podmínky pro předcházení závadám v oběhu palet. To bude předpokladem pro plynulost řešení paletového hospodářství a právních podmínek, na jejichž základě je možno odstraňovat případně vznikající nedorozumění a spory mezi účastníky. Pravidla pro výměnu palet, obsažená v příslušných smlouvách, mají splňovat následující požadavky.

Zásady pro používání palet

Využití palet velmi usnadňuje přepravu a manipulaci se zbožím a kromě toho přináší urychlení těchto operací a jejich zlevnění. Jednotky se zbožím mohou být dobře manipulovány a dochází také ke snížení výloh za balení, což všechno umožňuje zajišťovat přepravu lépe a "just in time“. Také skladování a další rozdělování zásilek je tímto postupem příznivě ovlivněno. Předpoklad pro optimální oběh při přepravách na paletách je uzavřený přepravní řetěz, který sestává svými jednotlivými články ze speditérů-dopravců, provádějících dopravců, zasílatelských příjemců a konečných příjemců. Je třeba rozeznávat od tohoto dopravního řetězce obchodní řetězec, který zpravidla sestává z odesílatele a příjemce. Zde je třeba hledat výchozí bod, abychom se dostali k uzavřenému paletovému systému, neboť nakonec odesílatel dává k dispozici zpravidla své zboží pro příjemce na paletách.

Definice palety

Je uvedena v řadě předpisů, a to jak v předpisech národních, tak i v předpisech mezinárodních. Paletou se rozumí taková forma uložení zboží, která umožňuje, aby zboží mohlo být na tomto prostředku účelně uloženo, a mohlo tak být přepravováno jako ložní jednotka s tím, že je možno s ní manipulovat příslušným zařízením, vhodně a úsporně ji ukládat ve skladu za pomoci mechanických zařízení. Paleta jako taková je rovněž přepravovaným zbožím, které je odesílatelem disponováno k přepravám zboží, tak jak je definováno v Úmluvě OSN z 24. 5. 1980 o multimodálních přepravách zboží.

Zařazení příslušného ustanovení o paletách do smlouvy

Není dána žádná zákonná regulace o právní povaze smlouvy o paletách, takže je nutno vycházet z jednotlivých typů smluv, v nichž bude důvodné, aby obsahovaly příslušnou doložku o paletách. Zejména půjde o smlouvu kupní, smlouvu o přepravě, smlouvu o nájmu a smlouvu o půjčce, dále pak o smlouvu o přepravě, kde se budeme setkávat s ustanoveními o postupu s paletami.

Zásady pro obchodní podmínky při výměně palet

 1. Zasílatelská nebo přepravní smlouva, která v sobě zahrnuje výměnu palet, tj. tedy upravuje jejich vrácení, není řešena žádnou obchodní zvyklostí; není-li nic ujednáno, nevznikají žádné povinnosti dopravce, pokud jde o tyto přepravní prostředky. Přepravní smlouva je tedy splněna dodáním paletované zásilky.

 2. Předání palet se závazkem jejich zpětného vrácení může příkazce sjednat s dopravcem jen tehdy, jestliže je postaveno jako jisté, že příkazce před uzavřením přepravní smlouvy zaváže příjemce paletovaného zboží k připravení palet stejného počtu, druhu a kvality tak, aby tyto byly vráceny odesílateli. Příjemce tak přistupuje na závazek zpětného vydání palet jako na svůj smluvní závazek vůči odesílateli palet se zbožím.

 3. Jestliže obchodními podmínkami nebo individuálním ujednáním bylo dohodnuto zpětné dodání palet, např. na základě paletovaného listu, pak platí následující: Jestliže tedy dopravce dodá palety zpět svému příkazci, pak toto dodání palet, včetně vykonání přepravní cesty, na místo, kde palety budou znovu využity naložením zboží, je nutno zaplatit, a tedy dohodnout v přepravní smlouvě odpovídající ustanovení. Dopravce přistavuje svému příkazci tyto palety jako půjčku k naložení dalšího zboží a odesílatel se má postarat o to, aby na základě dohodnutého obchodního kontraktu příslušný příjemce vrátil palety stejného druhu a jakosti dopravci přímo na jeho stanovišti nebo v dohodnuté lhůtě, např. 14 dnů. Vrácení palet je tzv. donosný dluh. Je proto třeba, aby byl hrazen odesílatelem.

 4. Jestliže dopravce převezme od odesílatele palety a je to dohodnuto s právní účinností, že budou dodány palety stejného druhu, počtu a kvality odesílateli, pak toto vrácení je zavazujícím jen tehdy, když příjemce předá stejný počet, druh a kvalitu palet bezprostředně na místě vykládky dopravci, který zásilku doručil. Zpětné dovezení palet je hrazeno odesílatelem jako vedlejší závazek vyplývající z přepravní smlouvy. Jestliže ovšem dopravce doveze zpět menší počet palet příjemci, pak je toto menší množství třeba vypořádat odpovídající úhradou nedodaného počtu palet. Závazek příjemce vůči odesílateli ze závazku dodání k vrácení zbývajících palet zůstává nedotčen. Nárok na vrácení proti dopravci není dán.

 5. Totéž platí, když palety předané odesílatelem nebo zasílatelem zcela nebo zčásti jsou dodány na jiné místo vydání. Také zde musí bát vypořádána úplata za provedenou přepravu palet.

 6. Jestliže byla dohodnuta účinná smlouva o vratné přepravě palet a jestliže byl vyhotoven také účinný paletový doprovodný doklad, pak zpětné vydání palet se stává hlavní povinností příjemce oproti příkazci z daného obchodního kontraktu. Paletovým dlužníkem je pak v tomto případě příjemce. Jestliže nevydá tento příjemce palety stejného druhu a jakosti zpět, pak odstupuje dopravce od závazku vrácení palet vzniklém na základě paletové smlouvy příjemce vůči příkazci. Nárok na náhradu škody oproti dopravci je vyloučen.

 7. Jestliže je uzavřena účinná smlouva o zpětném vrácení palet, pak se rozumí, že jde o vrácení v přiměřené lhůtě, pokud možno po 4 týdnech, a takto sjednaný termín je považován za splatný. Může se ovšem stát, že takto stanovený termín k vrácení palet nevyhovuje a vrácení palet není také uskutečnitelné, protože příjemce není s to, aby palety včas vrátil, pak nevznikají z této smlouvy žádné nároky na náhradu škody proti dopravci. Pokud jsou v určitém dlouhodobě trvajícím "dlužnickém“ vztahu sjednány smlouvy o vrácení palet, pak je na místě, aby bylo prováděno eventuálně měsíčně odsouhlasení salda tohoto prodlení ve vrácení palet.

 8. Jestliže dopravce nemůže dostát svému závazku ke zpětnému vrácení palet, a sice z důvodů, které nejsou na jeho straně, pak není dán důvod ani pro smluvní pokutu kvůli výpadku využití palet, ani není dán důvod k uplatnění náhrady škody vyplývající z tohoto prodlení vůči dopravci. Jestliže v obchodních podmínkách smluvního partnera jsou stanoveny formulace, které tomuto postupu odpírají, pak dopravce bude uplatňovat důvodně proti tomu své námitky.

 9. Promlčení nároku na zpětné vydání palet se řídí podle použitelného práva v dopravě buďto podle národní, nebo mezinárodní úpravy, přičemž je třeba vzít v úvahu ustanovení čl. 32, odst. 1, písmeno c) Úmluvy CMR. Lhůta pro uplatnění nároků odpovídá přepravnímu právu, zpravidla činí 1 rok.

 10. Dopravce neodpovídá za škody z důvodů nedostatečného naložení zboží na palety, resp. palet na vozidlo, pokud vozidlo sám nenakládá.

 11. Jsou-li palety nakládány odesílatelem, s nákladem uzavřeným fóliemi, a dojde k poškození zboží nacházejícího se na paletách, pak jde o nedostatek balení, za který odpovídá příkazce. Totéž platí, jestliže odesílatel zboží naloží zásilku na poškozenou paletu a z tohoto důvodu vznikne na paletovaném zboží škoda. Předpokládá se však, že dopravce přezkoumal ve smyslu čl. 8 odst. 1a a 1b Úmluvy CMR při převzetí zásilky správnost údajů uvedených v nákladním listě a vnější stav zásilky a balení (palet). Nedostatky na zabalené zásilce, které jsou zjevně viditelné a které nebyly zaneseny do nákladního listu CMR, jdou k tíži dopravce, ledaže dopravce prokáže, že nemohl přezkoumat obsah palet. Pak tady platí klauzule, že zboží bylo převzato bez možnosti kontroly počtu kusů,

Nahrávám...
Nahrávám...