dnes je 2.3.2024

Input:

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (dále jen Rejstřík) je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy ČR. V tomto příspěvku si upřesníme obsah rejstříku z hlediska:

 • subjektů, kterých se týká;

 • rozsahu uvedených informací o těchto subjektech a

 • účelu, ke kterému informace slouží.

Ustanovení § 34b zákona č. 111/1994 Sb. říká, že v Rejstříku jsou vedeny údaje o:

a. podnikatelích *1 v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly *2

b. odpovědných zástupcích,

c. řidičích, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla,

d. podnikatelích provozujících silniční dopravu jinými než velkými vozidly

e. řidičích taxislužby a

f. evidenci vozidel taxislužby,

g. dopravcích provozujících silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby, kteří jsou usazení v jiném členském státě než v České republice a kterým byl pravomocně uložen správní trest za přestupek podle tohoto nebo jiného zákona,

h. osobách, kterým bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti,

*1 Podnikatelem v silniční dopravě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby.

*2 Velkým vozidlem je

 • - vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo,
 • - vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo
 • - vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

ad a) Údaje uvedené v Rejstříku týkající se podnikatelů v silniční dopravě

 • - v případě fyzických osob, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele;
 • - v případě právnických osob, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele;
 • - o odpovědných zástupcích (rozsah údajů viz písm. b)
 • - údaj o počtu zaměstnanců, *3

*3 Údaje o počtu zaměstnanců podnikatelé v silniční dopravě nebudou muset sdělovat Ministerstvu dopravy, jelikož tyto údaje ministerstvo získá od České správy sociálního zabezpečení, která poskytne každoročně nejpozději do 31. března na žádost Ministerstva dopravy z registru pojištěnců nemocenského pojištění nebo registru zaměstnavatelů do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě údaj o počtu zaměstnanců podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly k 31. prosinci předchozího roku.

 • - údaje o udělení koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, jejím rozsahu a o její změně nebo zrušení,
 • - údaje o trvání, rozsahu a ztrátě finanční a odborné způsobilosti a dobré pověsti,
 • - údaje o vozidlech s kterými může podnikatel v silniční dopravě provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby, údaje o vyřazení nebo zániku vozidla, datum první registrace vozidla v registru vozidel podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 56/2001 Sb.), identifikační číslo vozidla a kategorie vozidla, *4

*4 Podnikatel v silniční dopravě může provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby pouze vozidlem, jehož

a) je provozovatelem a které je podle zápisu v registru silničních vozidel určeno k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby tímto podnikatelem, nebo

b) státní poznávací značku, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení ohlásil dopravnímu úřadu; každou změnu těchto údajů je povinen do 1 měsíce ohlásit dopravnímu úřadu.

 • - identifikační údaje o dokladech vydaných podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie, *5

*5 Například: Povolením k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě (Nařízení (ES) č. 1071/2009), Licence společenství, Osvědčení řidiče (Nařízení (ES) č. 1072/2009).

 • - identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl uložen správní trest za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti *6, nebo sankce za protiprávní jednání uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie *7 upravujících klasifikaci závažných porušení, která

mohou vést ke ztrátě dobré pověsti, byla-li tato sankce uložena orgánem jiného členského státu než České republiky, a dále druh a výše správního trestu nebo sankce a právní kvalifikace protiprávního jednání a

*6 Nařízení (ES) 1071/2009 čl.6 Ztráta dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě a odpovědného zástupce Příloha IV nejzávažnější porušení (Rozhodnutí o uložení správního trestu)

1.

a) Překročení šestidenního nebo dvoutýdenního omezení maximální doby řízení o 25 % nebo více.

b) Překročení maximální denní doby řízení během denní pracovní doby o 50 % nebo více.

2. Vozidlo není vybaveno tachografem nebo omezovačem rychlosti nebo je v něm instalován či používán klamný přístroj schopný pozměnit záznamy záznamového zařízení nebo omezovače rychlosti nebo jsou padělány výtisky záznamů nebo údajů stažených z tachografu nebo z karty řidiče.

3. Řízení bez platného osvědčení o způsobilosti vozidla k silničnímu provozu, je-li tento dokument podle práva Společenství požadován, nebo velmi závažná závada mimo jiné brzdového systému, tyče řízení, kol či pneumatik, odpružení nebo podvozku, jež představuje tak bezprostřední riziko bezpečnosti silničního provozu, že má za následek rozhodnutí o odstavení vozidla.

4. Přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázaná, nebo přeprava takových věcí v zakázaných nebo

Nahrávám...
Nahrávám...