dnes je 23.7.2024

Input:

Průvodní doklady (8.1.2 ADR)

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8 Průvodní doklady (8.1.2 ADR)

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Průvodní doklady

Průvodní doklady podle ADR informují o:

 • nákladu,

 • pokynech pro případ mimořádné události či nehody,

 • kvalifikaci osádky dopravní jednotky,

 • splnění požadavků na technickou způsobilost dopravní jednotky,

 • případných dalších požadavcích ADR (výjimečně).

Průvodní doklady vztahující se k nákladu

Základním dokumentem je přepravní doklad (např. nákladní list, dodací list, list CMR apod.). Všeobecné údaje, které musí obsahovat, jsou následující:

a) UN číslo s předřazenými písmeny „UN”;

b) oficiální pojmenování, případně doplněné technickým názvem v závorkách (viz upozornění č. 2);

c) číslo vzoru bezpečnostní značky. Pokud je uvedeno více čísel vzorů bezpečnostních značek, tak se čísla následující za prvním číslem uvádějí do závorky.

 • Pro látky a předměty třídy 1: klasifikační kód. Pokud jsou uvedena čísla vzorů bezpečnostních značek jiná než 1, 1.4, 1.5 a 1.6, musejí být tato čísla vzorů bezpečnostních značek uvedena v závorkách za klasifikačním kódem.

 • Pro radioaktivní látky třídy 7 číslo třídy „7”;

 • Pro lithiové baterie UN čísel 3090, 3091, 3480 a 3481: číslo třídy „9”;

d) kde je to stanoveno, obalová skupina pro látku, které mohou předcházet písmena OS (např. OS II) nebo počáteční písmena odpovídající slovům „obalová skupina” v jazycích používaných pro zápisy do přepravního dokladu (např. PG II);

e) počet a popis kusů (např. 5 beden, 4 sudy apod.);

f) celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním nebo případně obalovou skupinou (jako objem nebo celková (brutto) hmotnost nebo případně jako čistá (netto) hmotnost);

Pozn.: V případě předpokládaného vynětí z platnosti podle 1.1.3.6 ADR (podlimitní množství) musí být celkové množství nebezpečných věcí pro každou přepravní kategorii uvedeno v přepravním dokladu podle jednotek stanovených za tabulkou podlimitních množství, dále musí být uveden celkový počet ADR bodů za každou přepravní kategorii. V případě, že jsou nebezpečné věci obsaženy v přístrojích nebo zařízeních, uvádí se též celkové množství těchto nebezpečných věcí v kg nebo litrech.

g) jméno a adresa odesílatele;

h) jméno a adresa příjemce(ů);

i) prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody (toto se vyskytuje výjimečně);

j) kód omezení průjezdu tunelem, pokud se předpokládá, že doprava bude spojena s průjezdem tunelem, který má omezení pro přepravu nebezpečných věcí (realizováno zákazovou značkou B18). Kód omezení pro tunely musí být uveden v závorce.

Pozn.: Pokud ve chvíli, kdy zboží odesílám, neznám příjemce, lze příjemce nahradit textem ROZVOZ-PRODEJ.

Umístění a pořadí předepsaných údajů v přepravním dokladu je libovolné, kromě údajů uvedených výše pod písmeny a), b), c), d) a j), které musejí být uvedeny v pořadí a), b), c), d), j) s žádnými vloženými údaji, kromě dovolených podle ADR. Příklady takových dovolených zápisů nebezpečných věcí jsou:

 1. a, b, c, d, j - „UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)”,
 2. a, b, c, d, j - „UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), OSI, (C/D)”.

Údaje v přepravním dokladu musejí být čitelné.

Zvláštní ustanovení pro odpady

Jsou-li přepravovány odpady obsahující nebezpečné látky (kromě radioaktivních odpadů), musí být mezi UN číslem a oficiálním pojmenováním uvedeno slovo „ODPAD”, pokud toto slovo není již částí oficiálního pojmenování, např.:

„UN 1230 ODPAD METHANOL, 3 (6.1), II, (D/E)” nebo

„UN 1993 ODPAD LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALNÁ, J. N. (toluen a ethylalkohol), 3, OSII, (D/E)”.

Při přepravě odpadu podle 2.1.3.5.5 ADR (tzn. zařazení odpadu podle odborných znalostí odesílatele v případě, že nezná přesné složení odpadu) se za kód omezení průjezdu tunelem uvádí zápis „ODPAD PODLE 2.1.3.5.5” (např. UN 3264 Látka žíravá, kapalná, kyselá, organická, j. n., 8, II, (E), ODPAD PODLE 2.1.3.5.5). Pokud je v kapitole 3.3 ADR ve zvláštním ustanovení 274 nebo 318 předepsán technický popis, nemusí být v tomto případě uveden.

Zvláštní ustanovení pro látky ohrožující životní prostředí

Pokud je přepravována látka ohrožující životní prostředí (má přiděleny „H” H400 nebo H410 nebo H411), musí být v přepravním dokladu uveden zápis:

„OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ”

V případě mezinárodní přepravy musí být text „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ” uveden i v úředním jazyce Dohody ADR: „ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS” nebo „UMWELTGEFÄHRDENDER”. Tento požadavek neplatí pro UN čísla UN 3082 a UN 3077, kde text „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ” je již součástí oficiálního pojmenování.

Text „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ” se do přepravního dokladu nemusí umisťovat, pokud je nebezpečná věc zabalena v samostatných obalech s obsahem nejvýše 5 kg či 5 l nebo ve skupinových obalech, které obsahují vnitřní obaly s obsahem nejvýše 5 kg nebo 5 l.

Zvláštní ustanovení pro nebezpečné věci balené v omezeném množství

V přepravním dokladu se nemusejí uvádět žádné údaje při přepravě nebezpečných věcí balených v omezených množstvích, musí se ale uvést hrubá hmotnost kusů balených jako omezené množství.

Zvláštní ustanovení pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích

V přepravním dokladu musí být uveden zápis „NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH” a údaj o počtu kusů.

Zvláštní ustanovení pro záchranné obaly

Jsou-li nebezpečné věci přepravovány v záchranném obalu, musejí být v přepravním dokladu za popisem věcí uvedena slova „ZÁCHRANNÝ OBAL”.

Zvláštní ustanovení pro přepravu zahřátých látek

Pokud oficiální pojmenování látky, která je přepravována nebo předávána k přepravě v kapalném stavu při teplotě rovné nebo vyšší než 100 °C nebo v tuhém stavu při teplotě rovné nebo vyšší než 240 °C, neobsahuje podmínku zvýšené teploty (např. použitím termínu „ROZTAVENÁ” nebo „V ZAHŘÁTÉM STAVU” jako části oficiálního pojmenování), musí být slovo „ZAHŘÁTÁ” uvedeno před oficiálním pojmenováním.

Zvláštní ustanovení pro prázdné nevyčištěné obaly, vozidla, kontejnery, cisterny, bateriová vozidla a MEGC

Pro prázdné nevyčištěné obalové a dopravní prostředky, které obsahují zbytky nebezpečných věcí jiných tříd než třídy 7, musí být v přepravním dokladu uveden zápis:

„PRÁZDNÝ OBAL”, „PRÁZDNÁ NÁDOBA”, „PRÁZDNÁ IBC”, „PRÁZDNÝ VELKÝ OBAL”, „PRÁZDNÉ VOZIDLO”, „PRÁZDNÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO”, „PRÁZDNÁ SNÍMATELNÁ CISTERNA”, „PRÁZDNÁ PŘEMÍSTITELNÁ CISTERNA”, „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ KONTEJNER”, „PRÁZDNÝ KONTEJNER” nebo „PRÁZDNÉ BATERIOVÉ VOZIDLO”, podle druhu tohoto prostředku, následovaný číslem vzoru bezpečnostní značky, popřípadě čísly vzorů bezpečnostních značek. Viz následující příklad:

„PRÁZDNÝ OBAL, 3 (6.1)”.

U prázdných nevyčištěných nádob na plyn o vnitřním objemu větším než 1000 litrů, prázdných nevyčištěných cisternových vozidel, prázdných nevyčištěných bateriových vozidel, prázdných nevyčištěných snímatelných cisteren, prázdných nevyčištěných přemístitelných cisteren, prázdných nevyčištěných cisternových kontejnerů, prázdných nevyčištěných MEGC, prázdných nevyčištěných vozidel a prázdných nevyčištěných kontejnerů pro volně ložené látky za výše uvedeným zápisem musejí následovat slova „POSLEDNÍ NÁKLAD”, s uvedením UN čísla, oficiálního pojmenování, čísel vzorů bezpečnostních značek a obalové skupiny posledně naložených věcí. Tyto údaje mohou být uvedeny následovně:

„PRÁZDNÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO, POSLEDNÍ NÁKLAD: UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ, 3, III, (D/E) OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ”.

Pozn.: V případě přepravy motorové nafty v cisternách, která je klasifikována jako UN 1202, musí být v přepravním dokladu uveden zápis: „Zvláštní ustanovení 640L”.

Jestliže se prázdné nevyčištěné obaly, přepravní nebo dopravní prostředky, které obsahují zbytky nebezpečných věcí jiných tříd než třídy 7, vracejí odesílateli, mohou se použít také přepravní doklady vystavené pro přepravu s nákladem těchto nebezpečných věcí. V takových případech je třeba údaj o množství odstranit (jeho vymazáním, škrtnutím nebo jiným způsobem) a nahradit jej slovy:

„PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ ZPĚT”.

Pokud jsou přepravovány prázdné nevyčištěné obaly určené k likvidaci klasifikované jako UN 3509, zápis do přepravního dokladu musí znít:

“UN 3509 OBALY VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ (SE ZBYTKY XX) 9“

Písmena XX musí být nahrazeny čísly třídou(ami) hlavního a vedlejšího nebezpečí ve vztahu ke zbytkům, které jsou v obalech, příklad:

“UN 3509 OBALY VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ (SE ZBYTKY 3, 6.1) 9“

Prázdné obaly

Jsou-li přepravovány prázdné obaly se zbytky nebezpečných látek, přepravní doklady musí obsahovat odlišné zápisy do přepravních dokladů. Požadovaný zápis zní „PRÁZDNÝ OBAL” následovaný číslem vzor(ů) bezpečnostní značky nebo značek. Příklad zápisu pro obaly se zbytky hořlavých kapalin (např. od UN 1170 Ethanolu): „PRÁZDNÝ OBAL, 3”. Pokud je na jedné dopravní jednotce přepravováno více rozdílných obalů s různými zbytky, pak lze použít společný zápis „PRÁZDNÉ OBALY, SE ZBYTKY” následovaný čísly bezpečnostních značek. Příklad zápisu: „PRÁZDNÉ OBALY, SE ZBYTKY 3, 6.1, 8”.

Některé další zápisy

Jsou-li např. prázdné nevyčištěné cisterny, bateriová vozidla a MEGC přepravovány do nejbližšího místa, kde může být provedeno vyčištění nebo oprava podle ustanovení uvedených v ADR, musí být v přepravním dokladu uveden tento dodatečný zápis:

Přeprava podle 4.3.2.4.3” nebo „Přeprava podle 7.5.8.1”.

Formát a jazyk

Doklad obsahující údaje uvedené výše může být takový, jaký je již vyžadován jinými platnými předpisy pro přepravu jiným způsobem přepravy. V případě více příjemců jméno a adresa příjemců a dodávaná množství, umožňující kdykoli vyhodnotit povahu a přepravované množství, mohou být uvedeny v jiných dokladech, které jsou používány, nebo v jiných povinných dokladech, které jsou předepsány jinými zvláštními předpisy a které musejí být během přepravy ve vozidle.

Údaje uvedené v dokladu musejí být napsány v úředním jazyce odesílající země a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí po území České republiky jsou postačující údaje v českém jazyce.

Věci nepovažované za nebezpečné

Pokud věci nepodléhají ADR, protože nejsou považovány za nebezpečné podle ADR, odesílatel může uvést v přepravním dokladu zápis o nich, např.

Věci nespadající do třídy…”

Pozn.: Toto ustanovení může být použito, jestliže to odesílatel považuje za vhodné vzhledem k chemické povaze přepravovaných věcí (např. roztoky nebo směsi) nebo vzhledem ke skutečnosti, že takové věci jsou považovány za nebezpečné pro jiné účely a zásilka by mohla být podrobena kontrole během přepravy.

UPOZORNĚNÍ č. 1

Pro třídu 1, 2, 4.1, 5.2, 6.2 a 7 jsou stanovena dodatečná nebo zvláštní ustanovení ADR, která musejí být respektována.

UPOZORNĚNÍ č. 2

Druhové položky nebo „jinde nejmenované” (J. N.) položky

Druhová a „J. N.” oficiální pojmenování, u nichž je uvedeno zvláštní ustanovení 274 nebo 318 v kapitole 3.3 ADR, musejí být doplněna technickým názvem věcí, pokud jeho zveřejnění nezakazují vnitrostátní předpisy nebo mezinárodní dohoda u látek podléhajících kontrole. Pro výbušné látky třídy 1 může být popis nebezpečných věcí doplněn dodatečným popisným textem uvádějícím obchodní nebo vojenské názvy. Technické názvy musejí být uvedeny v závorkách hned za oficiálním pojmenováním. Rovněž je možno použít slova jako „obsahuje” nebo „obsahující” nebo jiná upřesňující slova, jako „směs”, „roztok” atd., a procentní podíl technické složky. Např. „UN 1993, LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALNÁ, J. N. (OBSAHUJE XYLEN A BENZEN), 3, II, (D/E)”.

Technickým názvem musí být uznávaný chemický název nebo, je-li relevantní, biologický název nebo jiný běžně používaný ve vědeckých a technických publikacích, časopisech a textech. Obchodní názvy nesmějí být k tomuto účelu používány.

Následující příklady ukazují, jakým způsobem se u „j. n. položek” doplňují oficiální pojmenování technickým názvem věcí:

UN 2003 ALKYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J. N. (trimethylgalium),

UN 2902 PESTICID KAPALNÝ, TICKÝ, J. N. (drazoxolon).

Vzor zápisu do přepravního dokladu pro mezinárodní přepravu UN 1992

UN 1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N. (obsahuje Methylalkohol), 3(6.1), II, (D/E) OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UN 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains Methylalcohol), 3(6.1), II, (D/E) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

100 sudů; 100 drums

celkové množství: 2 000 litrů; total quantity: 2 000 liters

Odesílatel: ... Consignor: ...

Příjemce(i): ... Consignee(s): ...

Zvláštní ustanovení pro třídu 1 (výbušné látky a předměty)

a) V přepravním dokladu musí být dodatečně k předešlým uvedeným požadavkům uvedeno:

 • celková čistá hmotnost výbušného obsahu 1 pro každou látku nebo předmět označené různým UN číslem v kg;

 • celková čistá hmotnost výbušného obsahu 2 všech látek a předmětů uvedených v přepravním dokladu v kg.

b) Pro společné balení dvou různých věcí popis věcí v přepravním dokladu musí obsahovat UN čísla a oficiální pojmenování, vytištěná velkými písmeny ve sloupcích (1) a (2) tabulky A kapitoly 3.2 ADR, obou látek nebo předmětů. Jestliže jsou obsaženy v jednom kusu více než dvě různé věci v souladu se zvláštními ustanoveními MP1, MP2 a MP20 až MP24, uvedenými v ustanoveních o společném balení, musejí být v přepravním dokladu uvedena v popise věci UN čísla všech látek a předmětů obsažených v kusu touto formou „Věci UN čísel ...”

c) Při přepravě látek a předmětů zařazených do položky j. n. nebo do položky „0190 VZORKY, VÝBUŠNÉ” nebo balených podle pokynů pro balení P101 musí být připojena k přepravnímu dokladu kopie schválení příslušného orgánu s podmínkami pro přepravu. Musí to být v úředním jazyce odesílající země a též, jestliže tento jazyk není angličtina, francouzština, případně němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině.

d) Pokud kusy obsahující látky a předměty skupin snášenlivosti B a D jsou naloženy společně na jedno vozidlo podle požadavků uvedených v části ADR, osvědčení o schválení ochranného kontejneru/oddělené komory podle části ADR poznámky pod tabulkou musí být připojeno k přepravnímu dokladu. Osvědčení musí být vystaveno v úředním jazyce odesílající země a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi dotčenými přepravou nestanoví jinak.

e) Pokud výbušné látky nebo předměty jsou přepravovány v obalech podle pokynu pro balení P101, v přepravním dokladu musí být uveden zápis „Obal schválen příslušným orgánem”.

f) Pokud jsou přepravovány výrobky zábavné pyrotechniky UN čísel 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, v přepravním dokladu musí být uveden zápis: „Klasifikace zábavné pyrotechniky příslušným orgánem XX s osvědčením zábavné pyrotechniky XX/YYZZZZ”. Osvědčení o schválení klasifikace nemusí doprovázet zásilku, ale odesílatel musí být schopen je poskytnout dopravci nebo příslušnému orgánu ke kontrolním účelům. Osvědčení o schválení klasifikace nebo jeho kopie musejí být v oficiálním jazyce země odeslání, a pokud tímto jazykem není němčina, angličtina nebo francouzština, též v němčině, angličtině

Nahrávám...
Nahrávám...