dnes je 21.4.2024

Input:

Propuštění zboží do celního režimu

19.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.2 Propuštění zboží do celního režimu

Petr Škapa

Propuštění zboží

O propouštění zboží dovezeného z třetích zemí rozhoduje celní úřad. Základním právním předpisem upravujícím problematiku řízení, v němž se rozhoduje o propuštění zboží, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Výjimky z jeho některých ustanovení stanoví celní zákon (např. daňový řád v případech řízení o doměření celního dluhu).

Řízení o propuštění zboží do navrženého celního režimu se zahajuje podáním celního prohlášení. Veškeré zboží, které má být propuštěno do navrženého celního režimu, musí být uvedeno v podaném celním prohlášení.

Zboží Společenství, na které bylo podáno celní prohlášení s navržením do režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, tranzitu nebo uskladnění v celním skladu, je pod celním dohledem od okamžiku přijetí celního prohlášení až do okamžiku, kdy opustí celní území Společenství nebo kdy je zničeno nebo kdy je platnost celního prohlášení zrušena.

Nestanoví-li celní předpisy Společenství žádná pravidla určení příslušnosti celních úřadů pro vedení tohoto řízení, stanoví příslušnost celních úřadů členské státy. V České republice se tak stalo v celním zákonu.

Celní prohlášení lze podat písemně (pouze u dovozních celních režimů) nebo elektronicky (pro všechny celní režimy na základě povolení k elektronické komunikaci s celními orgány) anebo ústním prohlášením nebo jiným úkonem.

Jednotný správní doklad

Nejčastěji je celní prohlášení podáváno v elektronické podobě. Písemné celní prohlášení musí být podáno na tiskopise Jednotný správní doklad (v některých případech může být podáno celní prohlášení také na jiných tiskopisech, např. na karnetu TIR nebo karnetu ATA). Musí být podepsáno a obsahovat veškeré náležitosti nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení. K celnímu prohlášení musí být připojeny všechny doklady, jejichž předložení je nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení.

Samotnému elektronickému podání celních prohlášení a elektronické výměně informací s celní správou předcházely úvahy Evropské komise zaměřující na zajištění efektivního celního řízení.

V rámci víceletých programů (Clo 2007 a Clo 2013) v otázkách celnictví, jejichž účastníci jsou členské státy EU a kandidátské země, tak bylo rozhodnuto o rozvoji komunikačních systémů a systémů výměny informací mezi členskými státy a mezi celní správou a deklarantskou veřejností.

Zajištění výhradně elektronické komunikace si klade za cíl:

  • zlepšování kontrol a činností boje proti podvodům,

  • snižování nákladů hospodářských subjektů při podání celních prohlášení

  • zajištění efektivního řízení kontrol zboží na vnějších hranicích a

  • ochranu občanů Evropské unie, pokud jde o bezpečnost a zabezpečení mezinárodního dodavatelského řetězce.

Elektronické podání celního prohlášení se tak ve všech případech děje za podmínek uvedených v dokumentu "Podmínky elektronické komunikace s celními úřady", který je umístěn na volně přístupných internetových stránkách celní správy http://www.cs.mfcr.cz. Zde je přesně stanovena struktura zpráv pro podání jednotlivých druhů celního prohlášení a samotný scénář výměny informací (postup přijetí, odmítnutí, případně storno zprávy).

Pro samotný podpis elektronicky podaného celního prohlášení se využívá kvalifikovaného certifikátu vydávaného certifikovanou autoritou. Schválení předmětného certifikátu pak stvrzuje celní správa vydáním parametrů komunikace, ve kterých je certifikát obsažen.

Splňuje-li celní prohlášení stanovené podmínky, přijme ho celní úřad okamžitě, bylo-li zboží, na které se vztahuje, předloženo celnímu úřadu.

Deklarant

Celní prohlášení může podat (tzn. deklarantem může být) každá osoba, která může příslušnému celnímu úřadu předložit předmětné zboží nebo zajistit jeho předložení, a to se všemi doklady, jejichž předložení je nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení. Deklarantem může být pouze osoba usazená ve Společenství; to neplatí pro režim tranzitu a režim dočasného použití.

Deklarant může žádat, aby mohl opravit údaje uvedené v přijatém celním prohlášení; opravou však nesmí být do celního prohlášení přidáváno další zboží.

V případě, že celní orgány rozhodly o provedení kontroly zboží či dokumentační kontrole, může být oprava podaného a přijatého celního prohlášení učiněna až po provedení kontroly a dle výsledků kontroly (nelze požadovat opravu u zjištěných nesrovnalostí).

Po propuštění zboží do

Nahrávám...
Nahrávám...