dnes je 23.7.2024

Input:

Proces řízení nákupu

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2 Proces řízení nákupu

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Proces řízení nákupu

Pro definování a řízení informačních toků týkajících se nákupního procesu je nutno zajistit přesné rozdělení odpovědností a pravomocí s cílem dosažení maximálního zefektivnění (rozsah informací a rychlost) přenosu informací. Nedostatečné informace mohou působit nepoužitelné vstupy, zpožďování dodávek a zpomalování produkčních procesů, hromadění dodávek ve skladu, z čehož vyplývá nárůst zásob (rozpracovanosti).

Pro úspěšné řízení procesu nákupu je nutno zajistit jeho stabilizaci, opakovatelnost, stanovení jednotlivých odpovědností a pravomocí, cílů, měřitelných parametrů a shromažďování jednoznačných údajů. Tyto informace jsou ve formě karet produktů, zápisů z jednání, karet dodavatelů, nákupní dokumentace pro řízení, analýzy a rozhodování.

Standardizace nákupu

Proces nakupování je možno řídit (např. v souladu s požadavky norem pro vybudování a rozvoj systému jakosti – ISO 9001) jako cílový management, který stanovuje přesné odpovědnosti a pravomoci jednotlivým zúčastněným funkcím.

V souladu s požadavky normy ISO 9001 "musí organizace zajistit, aby naku­povaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nakupování. Typ a rozsah řízení aplikovatelného na dodavatele a nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo na konečný produkt".

Vysvětlivky:

 • SM – směrnice

 • KS – kupní smlouva

 • DL – dodací list

 • ZA – zaměstnanec

 • VZ – vedoucí zaměstnanec (vedoucí výroby, vedoucí obchodu)

 • VP – vedoucí provozu

 • Z – zodpovídá

 • S - spolupracuje

 • J - je informován

Uvedený příklad popisuje poměrně jednoduchý způsob řízení procesu nákupu; jsou v něm uvedeny klíčové činnosti, které je nutné vykonat, a to včetně přidělení odpovědností a určení vhodných nebo potřebných záznamů.

V případě, že proces nákupu představuje rozsáhlou agendu (např. vzhledem k rozdílným nakupovaným produktům, viz kapitola Produkt procesu nakupování), lze inspirativně použít rozdělení fází procesu nákupu podle nákupní situace (viz tabulka).

Jak je tento model sestaven? Uvažuje osm základních fází nákupního procesu, které mají být při nákupu aplikovány, a posuzuje potřebu jejich aplikace při třech různých nákupních situacích, které mohou obecně při potřebě nákupu nastat.

Model Robinsona a Farise, nazvaný P. Kotlerem "Systém kupní sítě"

 • První nákup

Prvním nákupem se rozumí situace, kdy nejsou k dispozici žádné údaje pro porovnání - např. při zahajování nové výroby.

 • Opakovaný nákup

Opakovaný nákup nastává v případě, kdy jsou navázány stabilní dodavatelsko­odběratelské vztahy, produkt je objednáván a dodáván podle sjednaného sché­matu a technických specifikací.

 • Modifikovaný nákup

Jedná se o situaci, kdy již jsou zkušenosti s nakupovaným produktem, ale došlo ke změně jeho specifikací. Musí být analyzováno, je-li stávající dodavatel schopen (a ochoten) akceptovat je, aniž by to bylo na úkor potřeb a očekávání firmy.

 • Zjištění problému

Obsahem této fáze je identifikace problému, který je potřeba řešit - jestliže na­kupovaný produkt je objednáván a dodáván podle sjednaného schématu dodávek (v nákupní situaci opakovaný nákup), není identifikován žádný problém.

V případě, že se vyskytnou odchylky od potřeby (např. změna výrobního sor­timentu), mění se nákupní situace na modifikovanou. Podobná situace je při zahajování výroby, kdy se jedná o 1. nákup.

 • Základní údaje o spotřebě

V této fázi jsou zjišťovány základní informace pro nákup, převážně v rovině množství, termín a místo dodání. Určí se také základní technické specifikace potřebného produktu. Pro 1. nákup a modifikovaný nákup platí podobná úvaha jako v předchozí fázi.

 • Specifikace výrobku

Produkt může být objednán pouze v případě, že jsou určeny i další potřebné parametry (technické parametry, jestliže nebyly určeny v předchozí fázi, balení atp.), které slouží jako přejímací podmínky.

Nahrávám...
Nahrávám...