dnes je 13.4.2024

Input:

Přístup českých dopravců na trh jednotlivých států

20.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5
Přístup českých dopravců na trh jednotlivých států

Ing. Ladislav Němec, Ing. Jiří Miletín a kolektiv autorů

Albánie (CEMT)

Albánie (CEMT)

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 7. 1. 1991 - č. 90/1991 Sb.

Podle této dohody se přeprava nákladů mezi oběma státy a tranzitem jejich územím uskutečňuje na povolení s výjimkou přeprav uvedených níže.

Zároveň podle dohody dopravce jednoho státu může provozovat dopravu mezi druhým státem a třetí zemí, jakož i mezi dvěma místy na území druhého státu, pokud obdržel od příslušného orgánu druhého státu zvláštní povolení. Pro třetizemní přepravy jsou vzájemně vyměňována povolení a tyto přepravy lze provádět i na základě povolení CEMT. Povolení CEMT je samozřejmě možné použít i pro bilaterální či tranzitní přepravu.

Druhy povolení:

Albánie jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Albánie třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Tažná vozidla a přípojná vozidla registrovaná v různých státech, s výjimkou soupravy česko-albánské, je možno použít jako soupravu pouze s povolením CEMT.

Albánská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Povolení se nevyžaduje pro:

 1. přepravy stěhovaných svršků osob dočasně pobývajících na území druhého státu,

 2. přepravy uměleckých děl, předmětů a zařízení dovážených nebo vyvážených dočasně pro poznávací a podobné účely,

 3. přepravy věcí, zařízení nebo zvířat určených pro divadelní, hudební a filmová představení nebo sportovní podniky, veletrhy a výstavy nebo pro rozhlasová, televizní nebo filmová natáčení, pokud jsou tyto věci a zařízení dováženy nebo vyváženy dočasně,

 4. přepravy pohřební,

 5. přepravy nákladů na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých linek,

 6. přepravy poštovních zásilek,

 7. přepravy věcí výše uvedených podle rozhodnutí smíšené komise nebo příslušných orgánů.

  • Přeprava zboží motorovými vozidly včetně přívěsů s povolenou celkovou hmotností nepřesahující 6 tun, nebo jejichž přípustná hmotnost nákladu nepřesahuje 3,5 tuny (vyplývá z protokolu z jednání smíšené komise v roce 2004).

Arménie (CEMT)

Arménie (CEMT)

Dvoustranná dohoda není zatím uzavřena.

Druhy povolení:

Arménie jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět).

Bilaterální, tranzitní i třetizemní přepravy je možné provádět i na základě povolení CEMT.

Při přepravách do států, se kterými ČR nemá uzavřenou dohodu o silniční dopravě, se předpokládá, že vozidlu, které nemá vzájemně vyměňované vstupní povolení, bude při bilaterálních či tranzitních přepravách vystaveno na hraničním přechodu náhradní povolení, které však bývá zpoplatněno. O případných podmínkách pro provozování silniční dopravy na území daného státu (např. o výši poplatku za vystavení vstupního povolení, možnosti třetizemní přepravy atd.) je vhodné se informovat předem na zastupitelském úřadě ČR.

Ázerbájdžán (CEMT)

Ázerbájdžán (CEMT)

Dvoustranná dohoda není zatím uzavřena.

Druhy povolení:

Ázerbájdžán jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět).

Bilaterální, tranzitní i třetizemní přepravy je možné provádět i na základě povolení CEMT.

Při přepravách do států, se kterými ČR nemá uzavřenou dohodu o silniční dopravě, se předpokládá, že vozidlu, které nemá vzájemně vyměňované vstupní povolení, bude při bilaterálních či tranzitních přepravách vystaveno na hraničním přechodu náhradní povolení, které však bývá zpoplatněno. O případných podmínkách pro provozování silniční dopravy na území daného státu (např. o výši poplatku za vystavení vstupního povolení, možnosti třetizemní přepravy atd.) je vhodné se informovat předem na zastupitelském úřadě ČR.

Bělorusko (CEMT)

Bělorusko (CEMT)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 16. 8. 1996 - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 253/1996 Sb.

Podle této dohody musí mít dopravce jedné smluvní strany povolení příslušného orgánu druhé smluvní strany, aby mohl provádět mezinárodní nákladní silniční přepravu na území státu druhé smluvní strany a z něj nebo tranzitem přes toto území, s výjimkou případů uvedených níže.

Druhy povolení:

Bělorusko jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Bělorusko třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Povolení Bělorusko jednorázové smí být od 1. 2. 2011 použito i pro přepravu nákladu mezi státem druhé smluvní strany a třetí zemí za předpokladu, že přímka spojující místo nakládky a místo vykládky protíná stát registrace vozidla. V ostatních případech je nutné mít pro třetizemní přepravy speciální povolení pro provádění třetizemních přeprav.

Běloruská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Kromě bilaterálně vyměňovaných povolení lze bilaterální, tranzitní i třetizemní přepravy provádět i na základě povolení CEMT.

Pro přepravy zboží mezi dvěma místy na území státu druhé smluvní strany (kabotáž) je třeba zvláštní povolení příslušného orgánu této smluvní strany.

Povolení se nevyžaduje pro:

 1. přepravu nákladů motorovými vozidly, jejichž dovolená celková hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 6 t nebo jestliže užitečná hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 3,5 t,

 2. přepravu stěhovaných svršků prováděnou podniky majícími pro tyto účely zvláštní personál a dopravní prostředky,

 3. přepravu předmětů a zařízení pro divadelní, filmová, cirkusová nebo hudební představení nebo sportovní akce, výstavy nebo veletrhy nebo pro rozhlasová, televizní nebo filmová natáčení, pokud jsou tyto předměty a zařízení dováženy či vyváženy dočasně,

 4. přepravu těl a popela zemřelých,

 5. přepravu poštovních zásilek,

 6. přepravu havarovaných nebo porouchaných vozidel,

 7. přepravu humanitárních zásilek, potřebných v nouzových situacích, zejména při živelních pohromách,

 8. přepravy navazující na kombinovanou dopravu. Rozsah silniční sítě stanoví smíšená komise.

Bosna a Hercegovina (CEMT)

Bosna a Hercegovina (CEMT)

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě platná od 12. 7. 1963 - č. 72/1963 Sb; dodatek platný od 14. 10. 1980 o změnách a doplňcích - č. 1/1981 Sb.

Podle dohody musí mít dopravce jedné smluvní strany povolení příslušného orgánu druhé smluvní strany, které jej opravňuje provádět bilaterální, tranzitní nebo třetizemní přepravy, s výjimkou případů uvedených níže.

Druhy povolení:

Bosna a Hercegovina jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět).

Bosna a Hercegovina třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět).

Bosenská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Pro třetizemní přepravy jsou vzájemně vyměňována povolení a tyto přepravy lze provádět i na základě povolení CEMT. Povolení CEMT je samozřejmě možné použít i pro bilaterální či tranzitní přepravu.

Provádění kabotážních přeprav je zakázáno.

Povolení se nevyžaduje pro:

 1. přepravy stěhovaných svršků prováděné k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky,

 2. přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy a předvádění,

 3. přepravy závodních koní, závodních automobilů a sportovních potřeb určených pro sportovní podniky,

 4. přepravy divadelních dekorací a rekvizit,

 5. přepravy hudebních nástrojů a zařízení určených pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení,

 6. příležitostné přepravy zboží na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb,

 7. přepravy včel a rybího plůdku,

 8. přepravy zesnulých prováděné k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky,

 9. vstup a jízdu vozidel určených k poskytování technické pomoci, jakož i přepravu vozidel nezpůsobilých k jízdě,

 10. přepravy léků a lékařských potřeb k poskytnutí pomoci v případě přírodních katastrof,

 11. vozidla, jejichž užitečná hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 3500 kg nebo celková hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 6000 kg.

Přepravy uvedené pod písmeny a) až e) však nepodléhají povolení jen tehdy, budou-li zvířata nebo předměty znovu vyvezeny.

Černá Hora (CEMT)

Černá Hora (CEMT)

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě platná od 12. 7. 1963 - č. 72/1963 Sb.; dodatek platný od 14. 10. 1980 o změnách a doplňcích - č. 1/1981 Sb.

Podle dohody musí mít dopravce jedné smluvní strany povolení příslušného orgánu druhé smluvní strany, které jej opravňuje provádět bilaterální, tranzitní nebo třetizemní přepravy, s výjimkou případů uvedených níže.

Druhy povolení:

Černá Hora jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět).

Černá Hora třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení pro 1 jízdu tam a zpět).

Černohorská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Pro třetizemní přepravy jsou vzájemně vyměňována povolení a tyto přepravy lze provádět i na základě povolení CEMT. Povolení CEMT je samozřejmě možné použít i pro bilaterální či tranzitní přepravu.

Provádění kabotážních přeprav je zakázáno.

Povolení se nevyžaduje pro:

 1. přepravy stěhovaných svršků prováděné k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky,

 2. přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy a předvádění,

 3. přepravy závodních koní, závodních automobilů a sportovních potřeb určených pro sportovní podniky,

 4. přepravy divadelních dekorací a rekvizit,

 5. přepravy hudebních nástrojů a zařízení určených pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení,

 6. příležitostné přepravy zboží na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb,

 7. přepravy včel a rybího plůdku,

 8. přepravy zesnulých prováděné k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky,

 9. vstup a jízdu vozidel určených k poskytování technické pomoci, jakož i přepravu vozidel nezpůsobilých k jízdě,

 10. přepravy léků a lékařských potřeb k poskytnutí pomoci v případě přírodních katastrof,

 11. vozidla, jejichž užitečná hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 3500 kg nebo celková hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 6000 kg.

Přepravy uvedené pod písmeny a) až e) však nepodléhají povolení jen tehdy, budou-li zvířata nebo předměty znovu vyvezeny.

Gruzie (CEMT)

Gruzie (CEMT)

Dvoustranná ohoda není zatím uzavřena.

Druhy povolení:

Gruzie jednorázové univerzální: platí pro bilaterální, tranzitní nebo třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Gruzínská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Bilaterální, tranzitní i třetizemní přepravy je možné provádět i na základě povolení CEMT.

Na základě expertního jednání jsou vozidla, jejichž užitečná hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 3 500 kg nebo celková hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 6 000 kg, osvobozena od povolovacího řízení.

Při přepravách do států, se kterými ČR nemá uzavřenou dohodu o silniční dopravě, se předpokládá, že vozidlu, které nemá vzájemně vyměňované vstupní povolení, bude při bilaterálních či tranzitních přepravách vystaveno na hraničním přechodu náhradní povolení, které však bývá zpoplatněno. O případných podmínkách pro provozování silniční dopravy na území daného státu (např. o výši poplatku za vystavení vstupního povolení, možnosti třetizemní přepravy atd.) je vhodné se informovat předem na zastupitelském úřadě ČR.

Chorvatsko (CEMT)

Chorvatsko (CEMT)

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 7. 4. 2005 - č. 63/2005 Sb. m. s.

Podle dohody dopravce se sídlem na území státu jedné ze smluvních stran může provozovat dopravu věcí bez povolení v následujících případech:

mezi územími států smluvních stran,

 1. při tranzitu přes území státu druhé ze smluvních stran,

 2. dopravu přes území státu druhé smluvní strany do třetího státu a ze třetího státu s podmínkou, že při vykonávání této dopravy projíždí státem, ve kterém je motorové vozidlo evidováno, na území státu druhé smluvní strany.

Pro vykonávání přepravy do třetích států a z nich, při které vozidlo neprojíždí stát, ve kterém je registrováno, musí mít dopravce povolení druhé smluvní strany.

Na základě jednání s chorvatskou stranou je dokladem o tranzitu státem registrace jakýkoli doklad dokazující, že vozidlo při realizaci konkrétní přepravy tranzitovalo přes stát registrace (např. doklad o nákupu pohonných hmot, lístek z tachografu apod.) a v případě třetizemní přepravy z Chorvatska do třetí země povolení není potřebné, když do třetího státu je tranizováno obvyklou silniční trasou přes zemi registrace vozidla (dosavadní způsob prokazování tranzitu státem registrace formou účetního dokladu o nákupu pohonných hmot ve státu registrace se mohl použít pouze pro třetizemní přepravu do Chorvatska, pro obdobnou jízdu zpět už nikoliv).

Druhy povolení:

Chorvatsko třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Třetizemní přepravy je možné provádět i na základě povolení CEMT.

Chorvatská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Írán

Írán

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 8. 2. 2002 - č. 20/2002 Sb.

Dopravci potřebují pro přepravy mezi státem, ve kterém je použité vozidlo registrováno, a druhým státem (bilaterální přepravy), jakož i pro tranzitní dopravu druhým státem a přepravu do třetích zemí a z nich příslušné povolení.

Druhy povolení:

Irán jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět),

Irán jednorázové třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Íránská povolení jsou platná do 31. 1. následujícího roku.

Povolení se nevyžaduje pro:

 1. příležitostnou přepravu zboží na letiště a z něj v případech odklonění leteckých služeb,

 2. přepravu zavazadel v přívěsech vozidel pro přepravu cestujících a přepravu zavazadel vozidly na letiště a z něj,

 3. přepravu poštovních zásilek,

 4. přepravu nepojízdných vozidel a jízdy prázdných vyprošťovacích vozidel, použitých pro přepravu zboží, vyslaných k nahrazení havarovaného vozidla a jeho odtažení na základě povolení vydaného pro havarované vozidlo,

 5. přepravu uměleckých děl, vystavovaných předmětů a zařízení výstav, veletrhů a představení,

 6. přepravu předmětů a zařízení výhradně určených k propagaci a informaci,

 7. přepravu vybavení domácností prováděnou dopravci, kteří využívají specializovaných pracovníků a zařízení,

 8. přepravu zboží vozidly, jejichž povolená celková hmotnost včetně přívěsů nepřekročí 6 tun nebo jejichž povolená užitečná hmotnost včetně přívěsů nepřekročí 3,5 tuny,

 9. přepravu zdravotnických potřeb a zařízení v humanitárních případech, zvláště v případě přírodních katastrof,

 10. přepravu tělesných pozůstatků zemřelých osob vozidly zvlášť určenými pro tento účel.

Kazachstán

Kazachstán

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kazaššské republiky o mezinárodní silniční dopravě platná od 28. 8. 2005 - č. 106/2005 Sb. m. s.

Přepravy mezi státy smluvních stran a také do třetích zemí nebo z nich a přepravy tranzitem přes území státu jedné ze smluvních stran se provádějí na základě povolení příslušných orgánů této smluvní strany pro každou jednotlivou přepravu.

Druhy povolení:

Kazachstán jednorázové: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět).

Kazachstán třetizemní: platí pro třetizemní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu

Nahrávám...
Nahrávám...