dnes je 21.6.2024

Input:

Případová studie - Outsourcing skladu subdodavatele pro automobilový průmysl

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.4 Případová studie – Outsourcing skladu subdodavatele pro automobilový průmysl

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Skladování jako důležitý článek dodavatelského řetězce se řeší převážně v prostorách vlastních skladů z mnoha logických důvodů. Většina výrobních firem má vybudované zázemí pro skladování a při dimenzování výrobních kapacit kalkuluje i s optimální plochou potřebnou na realizaci skladovacích činností s ohledem na charakter výroby a druh skladovaného materiálu. To je standardní model aplikovaný ve více než 90 % výrobních společností. Vzhledem k logistickému upřednostnění zájmů výrobních aktivit v první fázi expanze na úkor rozvoje skladového hospodářství se existující sklad obvykle zredukuje na minimální prostor na hranici funkčnosti a uvolněný prostor je využit pro výrobní aktivity. Pokud to umožňuje místní stavební dispozice a investičně není následná dostavba skladu nad rámec možností firmy, řešení existuje a obvykle je realizováno v druhé etapě expanze tak, aby sklad mohl opět plnit své poslání. V případě, že firma toto řešení nemá k dispozici z důvodů investiční náročnosti, neexistence disponibilních prostorů nebo jiných důvodů, resp. pokud management přistupuje k řešení expanze komplexně, nabízí se progresivní řešení zajišťování skladovacích a manipulačních operací se zbožím prostřednictvím externího poskytovatele logistických služeb (3PL Integrátora) ve formě outsourcingu skladu.

Sekundárním efektem outsourcingu skladu je možnost pro ukladatele nadefinovat si operativní manipulaci se zbožím a materiálem na platformě JIT - např. ve smlouvě o skladování. Ukladatel si smluvně definuje operativní závozy materiálu na výrobní linku podle časového harmonogramu. Lze tedy zajistit průběžné zásobování výrobní linky jako jeden z atributů štíhlé výroby (Lean Manufacturing). To je typický příklad aplikovaný v sektoru automobilového průmyslu, kde je outsourcing skladu a dalších logistických operací předmětem strategických rozhodování managementu. Společnost s.n.o.p. cz a.s. Písek je výrobcem komponent pro automobilový průmysl. Výroba je orientována zejména na potřeby klíčového zákazníka VW Wolfsburg ve smyslu naplnění požadované úrovně zákaznického servisu. Příchodem investorů automobilového průmyslu TCPA do Kolína byla společnost s.n.o.p., jako subdodavatel pro toto konsorcium firem automobilového průmyslu, nucena v důsledku omezených výrobních ploch rozmístit nové technologie do prostoru původně určeného pro vlastní sklady a přistoupit seriózně k řešení outsourcingu skladu.

Etapizace outsourcingu

1. Dislokování části skladu komponent do externího skladu – v 2. pol. 2004 při náběhu projektu TCPA a potřebě nových výrobních a skladovacích ploch přijal management firmy s.n.o.p. strategické rozhodnutí přemístit část skladu komponent, polosestav a dílců pro zákazníka VW do externího skladu CSS spedition v Písku. Potřeba externích skladovacích ploch pro firmu s.n.o.p. byla zhruba 1000 m2 (2500 EUR paletových lokací) v externím skladu. Tento externí sklad plnil funkci bodu rozpojení v rozpracované výrobě, resp. v distribučním skladu HV společnosti s.n.o.p. Na bázi denních časově definovaných interních závozů v kompetenci skladovatele CSS spedition se komponenty převáží mezi výrobní jednotkou s.n.o.p. a externím skladem. Komponenty z výroby do externího skladu a komponenty z externího skladu do expedice pro následnou distribuci. Velikost externího skladu je dána velikostí výrobní dávky pro klíčového zákazníka VW a kalkulovaným předzásobením.

2. Minimalizace interního transportu mezi výrobní jednotkou a externím skladem – na začátku r. 2005 došlo k rozšíření outsourcingu skladu ve smyslu transferu logistických operací s přidanou hodnotou na externího logistického poskytovatele CSS spedition. Jednalo se o kompletní předexpediční přípravu zakázek pro zákazníka VW realizovanou dříve ve firmě s.n.o.p. a převedenou do externího skladu CSS spedition.

3. Outsourcing skladu vstupního materiálu pro výrobu - v 2. pol. 2005 projekt TCPA přechází z pilotní fáze na plný výrobní výkon. S tím jsou spojené i zvýšené nároky na firmu s.n.o.p. z hlediska výrobních ploch pro umístění nových technologií. Společnost rozšiřuje outsourcing skladu komponent i na sortiment vstupního materiálu pro výrobu. Materiál od dodavatelů je účetně přijímán ve firmě s.n.o.p. a zaskladněn přímo v externím skladu CSS spedition bez toho, že by materiál fyzicky prošel příjmem ve firmě s.n.o.p. Informační systémy skladovatele i ukladatele evidují paralelně stav zásob na externím skladu.

4. EDI propojení mezi IS ukladatele a skladovatele - vzhledem k intenzitě transferů zboží a materiálu mezi ukladatelem a skladovatelem je elektronická výměna dat mezi systémem SCALA na straně ukladatele a Helios IQ na straně skladovatele dalším krokem outsourcingu a přináší výrazné zefektivnění spolupráce mezi CSS spedition a s.n.o.p. Zboží vyskladněné z výrobní jednotky s.n.o.p. a fyzicky převážené do externího skladu pracovník logistiky s.n.o.p. exportuje do databáze ve smluveném elektronickém formátu a pošle pomocí e-mailu na dispečink externího skladu. Pracovník dispečinku skladovatele importuje data o převáženém zboží do příjemky a podle tohoto interního dokumentu je zboží

Nahrávám...
Nahrávám...